Thema's - Paris Proof

Stap 3 - Verduurzamingsplan

Nadat het besparingspotentieel bekend is en een eerste selectie gemaakt is van de kansen, ga je een plan opstellen voor de verduurzaming van de gebouwen tot 2030 (49% CO2-reductie) met een doorkijk naar Parijs (2050). 

Daarvoor is eerst een haalbaarheidsstudie nodig. Er zijn meerdere data tools beschikbaar die hierbij kunnen ondersteunen.

Om het Verduurzamingsplan op te stellen worden per gebouw de te nemen maatregelen uitgewerkt. Dit wordt op het niveau gedaan dat ze tevens bruikbaar zijn voor EPA-U, Wet Milieubeheer en EED-audit. Deze stap Verduurzamingsplan brengt de maatregelen in beeld voor de grote gebouwen die in de audit worden onderzocht door een externe adviseur met een terugverdientijd tot vijf jaar. Het tegelijk laten uitvoeren van een EPA-U maatwerkadvies brengt tevens de grote investeringen in beeld.

Tevens is de informatie over de gemeentelijke warmteplannen, indien beschikbaar, noodzakelijk om hier met het Verduurzamingsplan op aan te sluiten en de resultaten op locatieniveau te delen: opties op gebouw en infrastructureel niveau (gemeente, netwerkbedrijf) kunnen over elkaar gelegd worden.

In het Verduurzamingsplan maak je onderscheid in drie typen maatregelen:

Quick wins (lage investeringen en terugverdientijden < 2 jaar)    

De quickwins zijn vaak te behalen doordat uw gebouw energie ‘lekt’. Denk daarbij aan installaties die verkeerd ingeregeld staan. Maar vaak zijn de quickwins ook te behalen door gewoontes af te leren. Een medewerker die de verwarming altijd onnodig hoog zet, terwijl de ander graag het raam openzet. Bestudeer data van slimme meters en loop schouwrondes om te ontdekken waar je lekkages kunt stoppen. 

Vaak is er geen grip op de energiestromen en is het financieel en CO2 lonend om de energiemeetbedrijven te benaderen voor ondersteuning. Zij kunnen ook data per kwartier/ uur aanleveren om de energieprestatie van gebouw actueel te monitoren (en de resultaten te rapporteren, zie stap 6).

Onderhoudsmaatregelen (terugverdientijden < 5 jaar, vaak wettelijke verplicht)

Uit met name de energie audits komen besparingsmaatregelen die ook wettelijk verplicht ingevoerd moeten worden. Dat kan het beste op natuurlijke momenten. De maatregelen moeten daartoe worden opgenomen in het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) dat dan een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP) wordt. Er moet dan wel extra budget aangevraagd worden voor deze verduurzaming.

Verduurzamingsmaatregelen (grote investeringen, gebouwrenovaties en bij nieuwbouw)

Een klimaatinstallatie anders inregelen is direct toe te passen, maar de installatie vervangen of zonnepanelen aanleggen vergt een grote investering. Dat geldt ook voor isolatiemaatregelen, waarbij grote aanpassingen aan de gevel plaatsvinden en bij nieuwbouw waar meteen een toekomstbestendig gebouw aangelegd moet worden. Dit soort maatregelen vallen onder de noemer verduurzamingsmaatregelen.

Resultaat

Het Verduurzamingsplan maakt voor alle betrokkenen inzichtelijk wat er te gebeuren staat. 

<< naar stap 2

naar stap 4 >>


Laatste nieuws

WEii-licentiehouders kunnen nu certificaat afgeven voor gebouwen

DGBC reikt eerste licenties uit voor certificering Werkelijke Energie intensiteit indicator (WEii)

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Presentatie leidende principes voor sociale duurzaamheid op Paris Proof Plein op PROVADA 2024

Alliantie Sociale Duurzaamheid lanceert leidende principes