Thema's - Circulariteit

Lente-Akkoord

Lente-akkoord 2.0 is een meerjarig programma om circulair industrieel bouwen te verankeren in de bouwpraktijk. Het doel is de praktische haalbaarheid en opschaalbaarheid van circulaire woningbouw vergroten. DGBC is kennispartner.

Professioneel opdrachtgeverschap centraal

De komende jaren zal de overheid met aanvullend beleid en duurzaamheidseisen komen in de transitie naar een volledig circulaire economie in 2050. De eerste mijlpaal – 50% circulair in 2030 – nadert met rasse schreden. De professionele opdrachtgevers in de bouw voelen de urgentie om de klimaatdoelen te halen en willen hieraan hun bijdrage leveren. Door proactief voor te sorteren op deze transitie en samen te werken met partners in de bouwkolom en overheden, minimaliseert Lente-Akkoord de kans op vertraging in het ontwikkel- en bouwproces.

Geworteld in de bouwpraktijk

Om actuele ervaringen met grootschalige circulaire woningbouw op te halen uit de markt, monitort Lente-akkoord 2.0 een flink aantal circulaire pilotwoningbouwprojecten die zoveel mogelijk schaalbaar, herhaalbaar en betaalbaar zijn. De pilotprojecten worden aangedragen en uitgevoerd door en in opdracht van koplopers binnen het ledennetwerk van de brancheverenigingen.

De nieuwe kennis die door deze kopgroep wordt ontwikkeld, is vrij toegankelijk en wordt breed binnen de bouwsector en onder landelijke en lokale overheden verspreid. Doel van deze openbare kennisdeling is innovatie, onderling begrip en procesversnelling verder aan te jagen. De betrokkenheid van verschillende partijen, waaronder gemeenten, bij de pilotprojecten en het programma, legt een stevige basis voor gestroomlijnde integrale samenwerking.

Kennispartner

Circulair Industrieel Bouwen verandert de hele bouwketen. DGBC is kennispartner van Lente-Akkoord en werkt hierin samen om kennis over de opgave te delen, te ontwikkelen en af te stemmen. Het doel is efficiënt en effectief werken aan de transitie, kennis zo breed mogelijk verspreiden en alle belangen meewegen.

Lees meer over Lente-akkoord 2.0

Laatste nieuws

Klop Beheer ziet zichzelf als voorlichter. ‘Wij zitten aan de knoppen en soms willen we daarmee een punt maken’

Klop Beheer ziet zichzelf als voorlichter. ‘Wij zitten aan de knoppen en soms willen we daarmee een punt maken’

Deel jouw Paris Proof-tool via DGBC

Deel jouw tool voor CO2-reductie

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen