Thema's - Paris Proof

Paris Proof publicaties

Vanuit het thema CO2 reductie zijn er verschillende publicaties ontwikkeld met betrekking tot Paris Proof, het Paris Proof Commitment en het Deltaplan. 

 

Deltaplan publicaties

Dit zijn de algemene publicaties die vanuit het Paris Proof programma zijn verschenen. 

Bekijk deze publicaties

 

Sector publicaties

Vanuit de verschillende sectoren zijn er publicaties verschenen, zoals Routekaarten, marktanalyses en verhalenbundels. 

Bekijk deze publicaties

 

Externe publicaties

Daarnaast brengt DGBC de markt in beweging met het Deltaplan Duurzame Renovatie. Dat heeft tot gevolg dat de standpunten van DGBC ook terug te vinden zijn in externe publicaties. Tegelijkertijd is er voor het Deltaplan gebruik gemaakt van andere publicaties. Hieronder lees je een overzicht van publicaties van externe partijen waar het Deltaplan een rol in speelt of gebruik van maakt.

Het Klimaatakkoord

Vanuit de overheid wordt er aan een Klimaatakkoord gewerkt. Dat doet de overheid tegenwoordig met de partijen uit de markt. DGBC is gevraagd om zitting te nemen aan de sectortafel Gebouwde Omgeving. De eerste fase van het Klimaatakkoord is afgerond met een voorstel op hoofdlijnen tot gevolg. In dat voorstel zijn veel van de standpunten van DGBC overgenomen. 

In de tweede fase van de Klimaattafel Gebouwde Omgeving, najaar 2018 gestart, neemt DGBC opnieuw deel aan de werkgroep Utiliteitsbouw.

ECN: Energielabels en het daadwerkelijk energieverbruik van kantoren 

ECN heeft samen met het CBS de gegevens van de energielabeldatabase van ongeveer 1.000 kantoren gekoppeld aan het werkelijke gas - en elektriciteitsverbruik van die kantoren. Hierbij is in de analyse rekening gehouden met de kantoorgrootte. Het Deltaplan maakte gebruik van dit onderzoek om inzicht te krijgen in de relatie tussen het energielabel en het werkelijk verbruik. 

ECN: Ontwikkeling energiekentallen utiliteitsgebouwen

ECN heeft onderzoek verricht naar de ontwikkeling van energiekentallen in de bebouwde omgeving. ECN heeft in dat onderzoek kengetallen bepaald voor 24 verschillende gebouwtypen binnen de dienstensector, en enkele industriële subsectoren. DGBC gebruikt dit onderzoek om tot een maximaal verbruik per vierkante meter te komen, zoals de 70 kWh per vierkante meter per jaar voor kantoren.

PBL: Nationale Energieverkenning 2017

Het Planbureau voor de Leefomgeving publiceert jaarlijks de Nationale Energieverkenning (NEV). Het is een feitelijke basis voor de politieke besluitvorming en het maatschappelijk debat in Nederland over energie en klimaat. Ook het Deltaplan heeft gebruikgemaakt van deze Energieverkenning. 

RVO: Monitor energiebesparing gebouwde omgeving 2017

Nederland moet energie besparen, maar er is ook al veel bespaard. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland maakt met de Monitor energiebesparing gebouwde omgeving inzichtelijk wat er aan besparing is gedaan. 

EIB: Verplicht energielabel voor kantoren 

Het Economisch Intituut voor de Bouw (EIB) heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van de energielabelplicht voor kantoren. Hoewel DGBC de labels als een middel ziet en niet als doel, is dit een belangrijk onderzoek voor de haalbaarheid van het Deltaplan. Daarnaast heeft het verplichte C-label voor kantoren in 2023 de markt in beweging gebracht.

Kantoor vol Energie: De Nieuwe Norm

Het Deltaplan focust zich puur op het realiseren van een Paris Proof gebouwde omgeving. Kantoor vol Energie heeft eerder onderzoek gedaan naar normering van bestaande bouw met gegarandeerde minimumeisen op het gebied van energie, productiviteit en gebruikerstevredenheid. In dit interview wordt de vergelijking getrokken tussen Paris Proof en De Nieuwe Norm.

Aedes: Routekaart CO2-neutraal 2050

Aedes, de vereniging van woningcorporaties, heeft een routekaart ontwikkelt om de woningcorporaties op weg te helpen naar een Paris Proof gebouwenbestand. De routekaart helpt om de mogelijkheden in kaart te brengen en zo de besparing en kosten van verduurzaming voor de sector in beeld te brengen. Dat gebeurt aan de hand van de ingevulde routekaarten. Deze werkwijze heeft het Deltaplan ook voor ogen, door zowel routekaarten op sectorniveau als op portefeuilleniveau te ontwikkelen. 

DGNB: Framework for 'carbon-neutral buildings and sites'

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen ook wel German Sustainable Building Council) is de Duitse equivalent van de DGBC. Niet alleen in Nederland wordt naar een Paris Proof gebouwde omgeving toegewerkt. Ook de DGNB richt zich op het werkelijk verbruik als basis voor normering. Het framework is daarvoor de aftrap en maakt inzichtelijk wat de regels zijn om tot een CO2-neutraal gebouwde omgeving te komen. 

MPZ: CO2 reductietool zorginstellingen

Het Milieuplatform Zorg heeft namens de zorgbranches VGN, ActiZ en GGZ-Nederland een Excel tool gemaakt om individuele zorgorganisaties te ondersteunen bij het maken van hun eigen ’CO2 Routekaart’. Met de tool is het effect van maatregelen op uw CO2-footprint en energieverbruik inzichtelijk te maken. De tools is te downloaden via de MPZ website. 

BZK: Routekaart Kantoren Rijksvastgoedbedrijf

Als een van de eerste sectoren heeft het Rijksvastgoedbedrijf een routekaart opgesteld, om te beginnen voor de kantorenportefeuille. De routekaart geeft aan hoe rijksgebouwen in 2050 CO2-neutraal kunnen zijn. Het sluit aan op nationale ambities die in het regeerakkoorden het concept van de klimaatwet zijn vastgelegd: een CO2-reductie van 49% in 2030 en een reductie van 95% in 2050. 

Laatste nieuws

WEii-licentiehouders kunnen nu certificaat afgeven voor gebouwen

DGBC reikt eerste licenties uit voor certificering Werkelijke Energie intensiteit indicator (WEii)

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Presentatie leidende principes voor sociale duurzaamheid op Paris Proof Plein op PROVADA 2024

Alliantie Sociale Duurzaamheid lanceert leidende principes