Thema's - Klimaatadaptatie

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Om klimaatadaptieve steden te creëren moeten de handen ineengeslagen worden. De stad is voor groot gedeelte in private en particuliere handen. Hoe gaan gemeente, waterschappen of woningcorporatie daarmee om? DGBC merkt dat er nog te afwachtend wordt gereageerd en probeert partijen daarom met elkaar in contact te brengen en te verbinden. En er moet in onze steden nog heel veel gebeuren om de schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering te beperken en de kansen die de klimaatverandering biedt te benutten. We sluiten ons mede daarom aan bij het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk dat de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen versnelt en intensiveert. Daarbij zijn er zeven ambities geformuleerd in de vorm van:

  • Kwetsbaarheid in beeld brengen
  • Uitvoeringsagenda opstellen
  • Regulieren en borgen
  • Handelen bij calamiteiten
  • Stimuleren en faciliteren
  • Meekoppelkansen benutten
  • Risicodialoog voeren en strategie opstellen 

Meer informatie

https://www.deltaprogramma.nl/themas/ruimtelijke-adaptatie/deltaplan  

Laatste nieuws

Royal HaskoningDHV: ‘Het bewustzijn rondom duurzaamheid is in de hele keten doorgedrongen'

Royal HaskoningDHV: ‘Het bewustzijn rondom duurzaamheid is in de hele keten doorgedrongen'

G&S&: ‘Duurzaamheid is sexy geworden’

G&S&: ‘Duurzaamheid is sexy geworden’

DGBC steunt ontwikkeling Whole Life Carbon Roadmap door EU 

DGBC steunt ontwikkeling Whole Life Carbon Roadmap door EU