Thema's - Klimaatadaptatie

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Om klimaatadaptieve steden te creëren moeten de handen ineengeslagen worden. De stad is voor groot gedeelte in private en particuliere handen. Hoe gaan gemeente, waterschappen of woningcorporatie daarmee om? DGBC merkt dat er nog te afwachtend wordt gereageerd en probeert partijen daarom met elkaar in contact te brengen en te verbinden. En er moet in onze steden nog heel veel gebeuren om de schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering te beperken en de kansen die de klimaatverandering biedt te benutten. We sluiten ons mede daarom aan bij het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk dat de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen versnelt en intensiveert. Daarbij zijn er zeven ambities geformuleerd in de vorm van:

  • Kwetsbaarheid in beeld brengen
  • Uitvoeringsagenda opstellen
  • Regulieren en borgen
  • Handelen bij calamiteiten
  • Stimuleren en faciliteren
  • Meekoppelkansen benutten
  • Risicodialoog voeren en strategie opstellen 

Meer informatie

https://www.deltaprogramma.nl/themas/ruimtelijke-adaptatie/deltaplan  

Laatste nieuws

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak

Het nieuwe kabinet handhaaft de EU-doelen. Dit is niet de versnelling die we zouden willen.

DGBC over regeerakkoord 2024: ‘Duurzame ambitie zal van de markt moeten komen’

Nationale SDG rapportage

Nationale SDG Rapportage roept op tot samenwerking en scherpe toekomstvisie