Circulariteit

Door circulaire gebouwen te meten, een einde maken aan het uitbuiten van niet-hernieuwbare bronnen

Met het Klimaatakkoord van Parijs en het Grondstoffenakkoord liggen er belangrijke uitdagingen voor de gebouwde omgeving: de energietransitie en de circulaire economie moeten snel concreet worden. Enorme opgaven, die vragen om oplossingen. Oplossingen waar DGBC graag aan bijdraagt. Duurzaamheid concreet en meetbaar maken: het zijn sinds de oprichting al kernwaarden voor DGBC.

Met het rapport ’A Framework for Circular Buildings: Indicators for possible inclusion in BREEAM’ heeft DGBC in 2018 een definitie gegeven voor een circulair gebouw en de criteria die daarbij horen. In 2019 werd daar de publicatie: ‘Circulaire meetmethodiek voor losmaakbaarheid’ aan toegevoegd. We zien het als een belangrijke taak om circulariteit concreet en meetbaar in de gebouwde omgeving. Er is een grote behoefte aan duidelijkheid en handvatten voor criteria in ontwerptrajecten, aanbesteding, tenders en certificering.

DGBC wil met programmapartners, partners en stakeholders zo snel mogelijk grip krijgen op de onderbelichte aspecten van circulariteit. 'Grip' staat daarbij voor helderheid over de te hanteren indicatoren en criteria, de taal die we gebruiken om circulariteit meetbaar te maken.


Voor de ontwikkeling van de verschillende indicatoren wordt er samengewerkt met kennispartners. Zo stemmen we onder meer de werkzaamheden met het Ministerie van BZK af met andere initiatieven, zoals de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie, het initiatief CB23, de Bouwagenda en SBK (milieudatabase/bepalingsmethode). Door deze afstemming wordt bestaande kennis (her)gebruikt, ontstaat er draagvlak voor de te ontwikkelen meetlatten en ontstaat er in de markt een uniforme opvatting over wat circulaire gebouwen zijn.

Om de volgende stappen te zetten, ontwikkelen we een meerjarenprogramma dat circulariteit in de gebouwde omgeving moet bevorderen. In het werkprogramma worden verschillende indicatoren voor circulariteit onderscheiden. Op dit moment zijn dat negen indicatoren, die niet uitputtend zijn. Het is denkbaar dat in de uitwerking andere indicatoren worden toegevoegd of dat er indicatoren worden samengevoegd. In de komende jaren zullen deze indicatoren door middel van samenwerking verder worden onderzocht.

 

Negen indicatoren


Grondstof
1. Kritische materialen
2. Toxiciteit

Materiaal of Element
3. Losmaakbaarheid


Gebouw & gebruik 
4. Bestaande bouw
5. Adaptiviteit


Gebied
6. Circulaire gebieden


Systeem / omgeving
7. Marktconcept (‘verdiensting’, verdienmodel)
8. Meervoudig waardebegrip
9. Impact op biosfeer

Nieuws bij dit thema

Subsidiemogelijkheden voor verduurzamen gebouwen
23 mrt 2020

Subsidiemogelijkheden voor verduurzamen gebouwen

Subsidies zijn voor veel gebouweigenaren van vitaal belang voor het verduurzamen van hun gebouwen. Zo...
Nominaties ABN AMRO Duurzame 50: veel bekende gezichten voor DGBC
4 mrt 2020

Nominaties ABN AMRO Duurzame 50: veel bekende gezichten voor DGBC

De genomineerden voor de ABN AMRO Duurzame 50 van Duurzaam Gebouwd zijn bekendgemaakt. Tussen de...
Jubileumeditie Dutch Green Building Week 2020
19 okt 2020

Jubileumeditie Dutch Green Building Week 2020

Van 19 oktober tot en met 23 oktober vindt de tiende editie van de Dutch Green Building Week...
Lees meer

Werkgroepen

Publicaties bij dit thema

Subsidies voor verduurzamen gebouwen

Subsidies voor verduurzamen gebouwen

Framework voor Circulaire Gebouwen - en circulaire indicatoren voor BREEAM

Framework voor Circulaire Gebouwen - en circulaire indicatoren voor BREEAM

Circular Buildings - een meetmethodiek voor losmaakbaarheid

Circular Buildings - een meetmethodiek voor losmaakbaarheid

Roadmap Circulaire Gronduitgifte

Roadmap Circulaire Gronduitgifte

A Framework for Circular Buildings

A Framework for Circular Buildings

Circulariteit: belangrijke bronnen

Circulariteit: belangrijke bronnen

Nederlandse samenvatting A Framework for circular buildings

Nederlandse samenvatting A Framework for circular buildings