Circulariteit

Door circulaire gebouwen te meten, een einde maken aan het uitbuiten van niet-hernieuwbare bronnen

Met het Klimaatakkoord van Parijs en het Grondstoffenakkoord liggen er belangrijke uitdagingen voor de gebouwde omgeving: de energietransitie en de circulaire economie moeten snel concreet worden. Enorme opgaven, die vragen om oplossingen. Oplossingen waar DGBC graag aan bijdraagt. Duurzaamheid concreet en meetbaar maken: het zijn sinds de oprichting al kernwaarden voor DGBC.

Om het programma circulariteit in een rap tempo vorm te geven heeft DGBC de Programmaraad Circulariteit opgericht. Deze programmaraad bestaat op dit moment uit vijf invloedrijke marktpartijen die zich volop inzetten om circulariteit in de gebouwde omgeving meetbaar en inzichtelijk te maken. De leden van de Programmaraad zijn aanjagers in woord én daad. Dat laten ze niet alleen zien door het gesprek aan te gaan met overheid, branchegenoten en klanten, maar ook in het delen van kennis en visie.

 

Het programma richt zich op drie pijlers die de fundering vormen voor het gezamenlijk uit te dragen beleid.
 

  1. Meetbaar maken 
  2. Veranderingen naar een circulaire (bouw)economie 
  3. Toepasbaar maken (voor hele bouwkolom) 

Met het rapport ’A Framework for Circular Buildings: Indicators for possible inclusion in BREEAM’ heeft DGBC in 2018 een definitie gegeven voor een circulair gebouw en de criteria die daarbij horen. In 2019 werd daar de publicatie: ‘Circulaire meetmethodiek voor losmaakbaarheid’ aan toegevoegd. We zien het als een belangrijke taak om circulariteit concreet en meetbaar in de gebouwde omgeving. Er is een grote behoefte aan duidelijkheid en handvatten voor criteria in ontwerptrajecten, aanbesteding, tenders en certificering.

DGBC wil met programmapartners, partners en stakeholders zo snel mogelijk grip krijgen op de onderbelichte aspecten van circulariteit. 'Grip' staat daarbij voor helderheid over de te hanteren indicatoren en criteria, de taal die we gebruiken om circulariteit meetbaar te maken. In 2020 duikt DGBC verder in het thema toxiciteit. 

 

Voor de ontwikkeling van de verschillende indicatoren wordt er samengewerkt met kennispartners. Zo stemmen we onder meer de werkzaamheden met het Ministerie van BZK af met andere initiatieven, zoals de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie, het initiatief CB23, de Bouwagenda en SBK (milieudatabase/bepalingsmethode, MPG). Door deze afstemming wordt bestaande kennis (her)gebruikt, ontstaat er draagvlak voor de te ontwikkelen meetlatten en ontstaat er in de markt een uniforme opvatting over wat circulaire gebouwen zijn.

Om de volgende stappen te zetten, ontwikkelen we een meerjarenprogramma dat circulariteit in de gebouwde omgeving moet bevorderen. In het werkprogramma worden verschillende indicatoren voor circulariteit onderscheiden. Op dit moment zijn dat negen indicatoren, die niet uitputtend zijn. Het is denkbaar dat in de uitwerking andere indicatoren worden toegevoegd of dat er indicatoren worden samengevoegd. In de komende jaren zullen deze indicatoren door middel van samenwerking verder worden onderzocht.

 

Negen indicatoren

 

Grondstof
1. Kritische materialen
2. Toxiciteit

Materiaal of Element
3. Losmaakbaarheid


Gebouw & gebruik 
4. Bestaande bouw
5. Adaptiviteit


Gebied
6. Circulaire gebieden


Systeem / omgeving
7. Marktconcept (‘verdiensting’, verdienmodel)
8. Meervoudig waardebegrip
9. Impact op biosfeer

Nieuws bij dit thema

DGBC ziet aanknopingspunten in Renovation Wave van Timmermans
16 okt 2020

DGBC ziet aanknopingspunten in Renovation Wave van Timmermans

De zogenoemde Renovation Wave van Frans Timmermans om gebouwen in heel de Europese Unie te renoveren...
Kuijpers: 'Wij nemen verantwoordelijkheid  om de aarde niet verder uit te putten'
15 okt 2020

Kuijpers: 'Wij nemen verantwoordelijkheid om de aarde niet verder uit te putten'

Eerder dit jaar voegde Kuijpers zich bij de Programmaraad Circulariteit. Simone van der Linden deelt...
Webinar - Circulariteit door behoud van waarde: een overzicht van deeloplossingen in de praktijk
1 dec 2020

Webinar - Circulariteit door behoud van waarde: een overzicht van deeloplossingen in de praktijk

Circulair bouwen is is meer dan het voorkomen van onnodige uitputting van grondstoffen en de...
Lees meer

Werkgroepen

Publicaties bij dit thema

Toekomstbouwers 2020 #2: DGBW Editie

Toekomstbouwers 2020 #2: DGBW Editie

Subsidies voor verduurzamen gebouwen

Subsidies voor verduurzamen gebouwen

Framework voor Circulaire Gebouwen - en circulaire indicatoren voor BREEAM

Framework voor Circulaire Gebouwen - en circulaire indicatoren voor BREEAM

Circular Buildings - een meetmethodiek voor losmaakbaarheid

Circular Buildings - een meetmethodiek voor losmaakbaarheid

Roadmap Circulaire Gronduitgifte

Roadmap Circulaire Gronduitgifte

A Framework for Circular Buildings

A Framework for Circular Buildings

Circulariteit: belangrijke bronnen

Circulariteit: belangrijke bronnen

Nederlandse samenvatting A Framework for circular buildings

Nederlandse samenvatting A Framework for circular buildings