Klimaatadaptatie

Nederland moet voorbereid zijn op het veranderende klimaat: van piekbuien tot droogte

Het is duidelijk dat we werk moeten maken van een weerbare en veerkrachtige gebouwde omgeving. Zo is Nederland beter voorbereid op plotselinge gebeurtenissen en geleidelijke veranderingen.

Wat is ons doel?

Alle nieuwe gebouwen en gebiedsontwikkelingen worden in 2023 klimaatadaptief gebouwd en voor alle bestaande gebouwen en gebieden zijn voor 2040 klimaatadaptieve maatregelen genomen.

Hoe bereiken we dit doel?

Ontwikkeling van raamwerk voor klimaatadaptieve gebouwen

Nieuwe klimaatadaptieve gebouwen blijven gedurende de gehele levensduur goed functioneren. Gebruikers verblijven er prettig, in de nabijheid van groen. Voor bestaande gebouwen wordt via een raamwerk klimaatadaptieve gebouwen inzichtelijk gemaakt welke klimaatrisico’s er bestaan. En hoe hierop te acteren. Een eenduidige taal hiervoor ontbreekt nu op gebouwniveau. Deze meetlat is niet alleen belangrijk voor gebruikers van gebouwen, maar ook voor investeerders, overheden en verzekeraars.

 

Gebiedsbrede visie op klimaatadaptatie

Klimaatadaptief ontwikkelen gebeurt niet alleen op gebouwniveau, maar juist ook op gebiedsniveau. Door te werken aan een gebiedsbrede visie op klimaatadaptatie wordt duidelijk waar wel en waar vooral niet moet worden gebouwd. Ook krijgt de groene omgeving rond een gebouw de aandacht die nodig is. Deze gebiedsbrede visie op adaptatie wordt in aanbestedingen verwerkt.

Stimuleren van natuurontwikkeling in stedelijk gebied

Steden kampen met problemen als droogte, hittestress en wateroverlast. Natuurontwikkeling in stedelijk gebied is daarom prioriteit. We stimuleren vergroening van de bestaande stad. Daarnaast moet worden geïnvesteerd in productiebossen en natte natuur.

Vooruit durven kijken

Klimaatomstandigheden maken dat gebouwde omgeving in sommige delen van de wereld weer moet worden teruggegeven aan de natuur. In Nederland willen we het nadenken over de langere termijn op de agenda zetten en vertalen naar de keuzes die we nu maken. Vanuit dit perspectief ontwikkelen we voor riskante regio's een exit-strategie die uitgaat van het oogsten van bestaande gebouwen die niet goed functioneren.

Welke randvoorwaarden zijn nodig?

Een rijksbrede visie

Een rijksbrede visie op ruimtelijke ordening is nodig om duidelijk te krijgen waar nog wel en waar juist niet gebouwd kan worden. Vooruitlopend op overheidsbeleid gaan we op zoek naar prikkels die het maken van duurzame keuzes voor de lange termijn nu al kunnen belonen. De nieuwe klimaatscenario's zullen deze discussie een impuls geven.

Samenwerkingen

Framework Climate Adaptive Buildings

Framework Climate Adaptive Buildings

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Climate Adaptation Summit 2021

Climate Adaptation Summit 2021

Biodiversiteit en Natuurherstel

De ecologische footprint van de gebouwde omgeving heeft zowel lokaal als mondiaal impact op biodiversiteit en ecosystemen. Idealiter zou de gebouwde omgeving een positieve bijdrage moeten leveren aan biodiversiteit en ecologie op alle schaalniveaus. Dat is nu bepaald niet het geval. Bij industrialisatie en innovatie in de bouw hebben biodiversiteit en ecologie niet de aandacht gekregen die nodig was. Door de bouw van steden en infrastructuur werd natuur verdrongen en doorsneden. De urgentie is groot om de mondiale draagkracht van het ecosysteem niet verder aan te tasten, en de grondstoffen die we verbruiken efficienter in te zetten en te reduceren. 

Nieuws bij dit thema

Provincie Gelderland neemt voortrekkersrol in waterzuinige nieuwbouw
22 mrt 2024

Koplopers waterzuinige nieuwbouw in Gelderland gaan het doen

Waterzuinigheid, een onderwerp waar nog té weinig aandacht voor is. Maar niet overal. In Gelderland...
Cityförster creëert betere plekken in de stad, waar het buitengebied ook van profiteert.
8 mrt 2024

Maak kennis met onze nieuwe partner Cityförster

Cityförster creëert betere plekken, zo luidt de prominente boodschap op de website van het...

Publicaties bij dit thema

Framework Climate Adaptive Buildings

Framework Climate Adaptive Buildings

EU-beleid en de Nederlandse bouw- en vastgoedsector

EU-beleid en de Nederlandse bouw- en vastgoedsector

Subsidies voor duurzamere gebouwen 

Subsidies voor duurzamere gebouwen