Thema's - Paris Proof

Sectorale Routekaarten

In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland Paris Proof zijn. DGBC probeert met het Deltaplan Duurzame Renovatie dat doel tien jaar naar voren te halen. Om die verduurzaming te versnellen, ontwikkelt het Deltaplan Routekaarten voor sectoren en gebouwen. Zo'n Routekaart helpt jou ook om de verduurzaming van jouw gebouw(en) te versnellen. 

Er zijn voor iedere sector routekaarten gemaakt of in de maak. Deze routekaarten laten zien hoe de doelstellingen van het Klimaatakkoord gehaald kunnen worden binnen die specifieke sector. Denk daarbij aan het inventariseren van het huidige gebouwenbestand, maar ook aan wet- en regelgeving en subsidies. Al die punten komen terug in de Routekaarten die de werkgroepen van het Deltaplan Duurzame Renovatie opstellen. 

Routekaart Kantoren

Deze routekaart beschrijft de ontwikkelingen in de kantorensector, de mogelijkheden en scenario’s om aan de doelen in uit het Klimaatakkoord te voldoen en de barrières die opgelost moeten worden om een versnelling te realiseren.  De Routekaart is opgesteld door de werkgroep Kantoren uit het Deltaplan Duurzame Renovatie. In de werkgroep zijn alle partijen uit de keten vertegenwoordigd, partijen met een ruime ervaring met ambitieuze vastgoedprojecten in de kantorensector. Sinds 2020 zijn de leden van de werkgroep Eindgebruikers opgenomen in de werkgroep Kantoren, zodat de hele keten vertegenwoordigd is.

Naar Routekaart Kantoren

Routekaart Logistiek

De Routekaart geeft allereerst een overzicht van de huidige stand van zaken en recente ontwikkelingen in de logistieke sector en schetst daarmee de uitgangssituatie. Vervolgens wordt ingegaan op de mogelijkheden voor verduurzaming, de uitwerking van de maatregelenpakketten (in de Beslisboom Logistiek vastgoed) en de mogelijke scenario’s voor de sector om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Hierbij wordt ingegaan op de kansen, maar ook op de belemmeringen die de energiebesparing in de weg staan. Omdat de verduurzamingsopgave verder gaat dan energiebesparing, kiest de Werkgroep Logistiek voor een integrale benadering, waarbij ook ruimtelijke, materiële en landschappelijke aspecten worden meegenomen. Dat komt terug in thema’s zoals circulariteit, klimaatadaptatie, mobiliteit en energie-infrastructuur.

Naar Routekaart Logistiek


Routekaart Retail

DGBC voorziet dat een snellere verduurzaming van winkelvastgoed noodzakelijk is, voor de toekomst van de Nederlandse retailsector. Juist nu zijn veel winkeliers gebaat bij lagere lasten en dat kan: besparingen van 50 procent zijn goed haalbaar, zeker bij winkels zonder warenkoeling. Deze kansen en knelpunten staan centraal in de Routekaart Retail.


Naar de Routekaart Retail

Routekaart Horeca

De kansen en knelpunten voor verduurzaming in de horeca staan centraal voor deze routekaart. De horecasector voelt steeds meer de noodzaak om bij te dragen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. In deze routekaart staan acties hoe de sector bij kan dragen aan een vermindering van het gas- en energiegebruik. De acties zijn geordend aan de hand van zes belangrijke categorieën of sporen. De acties komen voort uit de werkgroep Horeca en interviews met beleggers, ondernemers en pandeigenaren. Het is een richtinggevend document voor de hele horecasector. De routekaart maakt duidelijk wat nodig is om de besparingsdoelen te halen en welke kansen en belemmeringen er zijn. Het is een ‘levend document’ dat verandert naar aanleiding van de uitvoering van acties en nieuwe inzichten. In de routekaart zijn acties en handelingen vastgelegd.

Naar de Routekaart Horeca

Routekaart Woningen

Hoe versnellen we de verduurzaming van onze woningvoorraad? In de Routekaart Woningen staan de ontwikkelingen in de woningsector omschreven en zijn de mogelijkheden en scenario’s om aan de doelen uit het Klimaatakkoord te voldoen op een rij gezet. Evenals de barrières die opgelost moeten worden om een versnelling te realiseren. Want Paris Proof is onze woningvoorraad nog lang niet. Er zijn verschillende besparingsscenario’s door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) doorgerekend in de routekaart om de weg naar Paris Proof te schetsen en welke extra stappen nodig zijn.

Naar de Routekaart Woningen


Laatste nieuws

Maarten Markus is manager duurzaamheid bij gebiedsontwikkelaar AM. We zetten in op het minimaliseren van de CO₂-uitstoot van gebouwen enerzijds en een positieve impact van het gebied anderzijds.

‘Door energieneutraal en biobased te bouwen kunnen we veranderen naar een klimaatpositieve sector’

Vastgoedorganisatie is een belangrijke speler op de Europese markt. Nienke Jacobs van de Nederlandse tak Dream Advisors aan het woord.

Maak kennis met onze nieuwe partner Dream Advisors

Marktpartijen met een WEii-licentie kunnen nu een een gecertificeerde WEii-score afgeven voor gebouwen.

WEii-certificering: hoe werkt dit?