Thema's - Klimaatadaptatie

Framework Climate Adaptive Buildings

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Hoe maak je de fysieke klimaatrisico’s op gebouwniveau inzichtelijk? Hoe groot is bij een specifiek gebouw de kans op hittestress, op verzakking bij droogte, op wateroverlast of zelfs overstroming? Lastige vragen die nogal eens verschillend worden beantwoord. Het rapporteren over klimaatrisico’s van bestaand vastgoed is steeds vaker gemeengoed, onder andere vanwege de EU Taxonomie. Stilzitten is voor gebouweigenaren, woningcorporaties, beleggers en overheden geen optie meer. Handelen naar geconstateerde risico’s is urgent en noodzakelijk. Maar hoe constateer je die risico’s?

Een standaard methodiek daarvoor ontbreekt. DGBC werkt daarom in een brede alliantie van financiële instellingen, kennisinstituten, adviseurs en overheden aan een ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ waarin een eenduidige methodiek komt te staan voor het vaststellen van fysieke klimaatrisico’s op gebouwniveau.

Methodiek in drie delen

De methodiek is eerst op gebiedsniveau en daarna op gebouwniveau ontwikkeld.

Tijdens de ontwikkeling wordt voortdurend getest of de methodiek in de ‘echte wereld’ bij concrete gebouwen tot plausibele resultaten leidt.  

Woningcorporaties en het Framework for Climate Adaptive Buildings

Ben je een woningcorporatie en wil je graag weten hoe je jouw klimaatrisico's in kaart kan brengen? Geef je nu op voor het trainingstraject speciaal voor woningcorporaties. Zo ga je aan de slag met:

  • Het toepassen van de methodiek, handvatten te krijgen om zelf aan de slag te gaan en zo de ‘rode vlaggen’ in jouw voorraad te identificeren.  
  • Ga je sparren met andere woningcorporaties over de uitkomsten, doe je inspiratie op over mogelijke oplossingen en ga je samen nadenken over de strategische keuzes.
  • Doe je nieuwe kennis op maar krijg je ook de ruimte om van elkaars praktijk te leren.

Trainingstraject ‘Klimaatrisico’s bij woningcorporaties’


Aangesloten partners

​​​​​​English

Framework Climate Adaptive Buildings

How do you determine the physical climate risks at the building level? For a specific building, how great is the risk of heat stress, subsidence due to drought, flooding as a result of heavy precipitation or even inundation? These are complex questions that are often answered differently, depending on the applied approach. Reporting on climate risks of existing properties is becoming more common, partly because of the EU Taxonomy. Standing still is no longer an option for building owners, housing corporations, investors, and governments. Acting on identified risks is urgent and necessary. But how do you identify these risks?    

There is no standard methodology for assessing climate risk at the building level. DGBC is therefore working in a broad alliance of financial institutions, knowledge institutes, consultants, and governments on a 'Framework for Climate Adaptive Buildings', which will provide an unambiguous method for determining physical climate risks at the building level.    

The Framework consists of three modules:
1) a methodology for determining climate risk at the area level
2) a methodology for determining climate risk at the building level
3) a methodology for identifying adaptation measures and including these measures in risk assessments.

This methodology uses publicly accessible data from the Dutch Climate Impact Atlas. Using national data sources creates the opportunity to obtain unambiguous climate risk scores at the area level across the country. The first module was delivered in November 2022, the second module was delivered in the summer of 2023. Currently, DGBC is developing the third module which will be delivered in Q2 2024. Read more. 


Laatste nieuws

WEii-licentiehouders kunnen nu certificaat afgeven voor gebouwen

DGBC en TVVL reiken eerste licenties uit voor WEii-certificering

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Presentatie leidende principes voor sociale duurzaamheid op Paris Proof Plein op PROVADA 2024

Alliantie Sociale Duurzaamheid lanceert leidende principes