Thema's - Klimaatadaptatie

Framework Climate Adaptive Buildings

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Hoe maak je de fysieke klimaatrisico’s op gebouwniveau inzichtelijk? Hoe groot is bij een specifiek gebouw de kans op hittestress, op verzakking bij droogte, op wateroverlast of zelfs overstroming? Lastige vragen die nogal eens verschillend worden beantwoord. Het rapporteren over klimaatrisico’s van bestaand vastgoed is steeds vaker gemeengoed, onder andere vanwege de EU Taxonomy. Stilzitten is voor gebouweigenaren, woningcorporaties, beleggers en overheden geen optie meer. Handelen naar geconstateerde risico’s is urgent en noodzakelijk. Maar hoe constateer je die risico’s?

Een standaard methodiek daarvoor ontbreekt. DGBC werkt daarom in een brede alliantie van financiële instellingen, kennisinstituten, adviseurs en overheden aan een ‘framework for climate adaptive buildings’ waarin een eenduidige methodiek komt te staan voor het vaststellen van fysieke klimaatrisico’s op gebouwniveau.

Stappen

De methodiek is eerst op gebiedsniveau en daarna op gebouwniveau ontwikkeld. Het derde deel zal na de zomer verschijnen. Tijdens de ontwikkeling wordt voortdurend getest of de methodiek in de ‘echte wereld’ bij concrete gebouwen tot plausibele resultaten leidt.  


Publicaties

Deel 1: de omgevingsscore - Deel 2: de gebouwscore

Nieuws

6 juli 2023: Publicatie Framework for Climate Adaptive Buildings: de gebouwscore

10 november 2022: Publicatie Framework for Climate Adaptive Buildings: de omgevingsscore.

6 april 2022: nieuwsbericht over ontwikkeling Framework en de samenwerking

Aangesloten partners: 

​​​​​​Framework Climate Adaptive Buildings

How do you determine the physical climate risks at the building level? For a specific building, how great is the risk of heat stress, subsidence due to drought, flooding as a result of heavy precipitation or even inundation? These are complex questions that are often answered differently, depending on the applied approach. Reporting on climate risks of existing properties is becoming more common, partly because of the EU Taxonomy. Standing still is no longer an option for building owners, housing corporations, investors, and governments. Acting on identified risks is urgent and necessary. But how do you identify these risks?    

There is no standard methodology for assessing climate risk at the building level. DGBC is therefore working in a broad alliance of financial institutions, knowledge institutes, consultants, and governments on a 'framework for climate adaptive buildings', which will provide an unambiguous method for determining physical climate risks at the building level.    

The framework consists of three modules: 1) A methodology for determining climate risk at the area level, 2) A methodology for determining climate risk at the building level, and 3) A methodology for identifying adaptation measures and including these measures into risk assessments. The draft methodology for determining climate risks at the area level is currently under review. In summary, this methodology uses publicly accessible data from the Dutch Climate Impact Atlas. Using national data sources creates the opportunity to obtain unambiguous climate risk scores at the area level across the country. This first module was delivered in November 2022. Currently, the DGBC is developming the second module. The planning is to deliver the first version of the overall framework by summer 2023. During the development period, it will be continuously tested whether the methodology leads to plausible results in the 'real world' with actual buildings as case studies.        


Laatste nieuws

Maarten Markus is manager duurzaamheid bij gebiedsontwikkelaar AM. We zetten in op het minimaliseren van de CO₂-uitstoot van gebouwen enerzijds en een positieve impact van het gebied anderzijds.

‘Door energieneutraal en biobased te bouwen kunnen we veranderen naar een klimaatpositieve sector’

Vastgoedorganisatie is een belangrijke speler op de Europese markt. Nienke Jacobs van de Nederlandse tak Dream Advisors aan het woord.

Maak kennis met onze nieuwe partner Dream Advisors

Marktpartijen met een WEii-licentie kunnen nu een een gecertificeerde WEii-score afgeven voor gebouwen.

WEii-certificering: hoe werkt dit?