Pilotprojecten Onderwijs: scholen aan de slag met Paris Proof 

De scholen in het Overijsselse Wierden, Heemskerk in Noord-Holland en het Brabantse Breda gaan voor hun gebouwen de eerste stappen zetten richting Paris Proof. Deze gemeenten nemen deel als pilotproject voor het opstellen van een routekaart voor verduurzaming van de schoolgebouwen. Hiermee krijgen 95 scholen een verduurzamingsplan. 

De adviesbureaus Arcadis (voor Breda en Wierden) en ICS Adviseurs (voor Heemskerk) zullen de gemeenten en schoolbesturen begeleiden tijdens de pilotprojecten. Voor het opstellen van de routekaarten wordt in de pilots gebruik gemaakt van het stappenplande beslisboom en andere tools. Bijzonder aan deze pilots is dat ze op gemeenteniveau worden uitgevoerd. Door het samen optrekken kan een leereffect tussen de schoolbesturen ontstaan en wordt de koppeling gemaakt naar het IHP (Integraal Huisvestingsplan) en de warmtetransitieplannen van de gemeente. Hiermee worden ze ingebed in de gehele energietransitie. 

Eenduidige aanpak 

Doel van de pilots is een gestructureerde en eenduidige aanpak te ontwikkelen voor portefeuilleroutekaarten voor scholen, waarmee gemeenten een blauwdruk hebben voor het opstellen van duurzame IHP’s. De provincie Overijssel wil bij een geslaagde pilot in Wierden lering trekken uit de resultaten van de pilot in Wierden als voorbeeld voor andere gemeenten in Overijssel. Om de aanpak opschaalbaar te maken wordt in de pilots gewerkt met zogenaamde referentiescholen uit elke bouwperiode (conform Bouwbesluit). Deze schoolgebouwen worden uitvoerig bouwkundig en installatietechnisch geschouwd en onderzocht op de mogelijkheden om de doelstellingen voor verduurzaming te realiseren. 

Gezondheid

Met de routekaart worden plannen opgesteld om aan de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord te voldoen, maar een schoolbestuur heeft vaak meerdere doelstellingen bij het verduurzamen. De gezondheid van de panden is net zo belangrijk. In de pilots in Heemskerk wordt er naast energiereductie gekeken naar het terugbrengen van de hoeveelheid CO2 in de lokalen. 

Voor ieder schoolgebouw wordt in de pilot een maatregelpakket geformuleerd, waarbij inzicht wordt gegeven in de kosten en verwachte CO2-reductie. Tot slot wordt voor de gehele portefeuille een faseringsplan opgesteld voor de uitvoering. Hierbij wordt in de routekaart een kostenverdeling voorgesteld tussen gemeenten en schoolbesturen.  

Met de pilots wordt invulling gegeven aan de behoefte aan standaardisatie, samenwerking en inbedding in het bredere plaatje, met bijbehorende ambities. 

DGBC-partners

Arcadis | ICSadviseurs

Gerelateerd

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak

Het nieuwe kabinet handhaaft de EU-doelen. Dit is niet de versnelling die we zouden willen.

DGBC over regeerakkoord 2024: ‘Duurzame ambitie zal van de markt moeten komen’

Nationale SDG rapportage

Nationale SDG Rapportage roept op tot samenwerking en scherpe toekomstvisie