Thema's - Paris Proof

Stap 1 - Inventariseren portefeuille

Om jouw gebouwen te verduurzamen, moet je eerst weten wat de huidige staat is. Pas als je dat geïnventariseerd hebt, kan je een beeld vormen van de renovatieopgave die te wachten staat. 

Je maakt een complete lijst van gebouwen. Hierin leg je van ieder gebouw de volgende informatie vast:

  • eigendom of huur;
  • aantal vierkante meters (bruto vloeroppervlakte);
  • adresgegevens;
  • energieaansluitingen (EAN-codes);
  • jaargebruiken van de afgelopen drie jaar voor gas, elektriciteit en warmte.

DGBC kan dit ook voor jou doen, lees hier meer. 

Met deze informatie ga je naar de speciale rekentool om het verbruik per vierkante meter uit te rekenen.

Deze inventarisatie is de basis om te bepalen welke gebouwen onder de informatieplicht vallen en welke onder de energie-auditplicht vallen. Vul dit in in de Wetchecker energiebesparing van RVO

Zorg

Vanuit de werkgroep Zorg is een Beslisboom ontwikkeld die de voorraad opdeelt in renovatieconcepten. Hiermee kan een eerst snelle indruk verkregen worden van de mogelijke verduurzamingsaanpak met daarbij een indicatie van de investeringen. Door een steekproef van kenmerkende gebouwen te doen kan een beeld worden verkregen van de investeringen in de gehele gebouwportefeuille (eigendom en huur).

Ga direct naar de Beslisboom zorggebouwen >>

Logistiek

Om bedrijfshaleigenaren en gebruikers eenvoudig inzicht te geven in de verduurzamingskansen, heeft de werkgroep Logistiek onder meer een Beslisboom Logistiek ontwikkeld.

Ga direct naar de Beslisboom logistieke gebouwen >>

Een dergelijke beslisboom is ook beschikbaar voor onderwijsgebouwen, klik hier om naar de beslisboomverduurzamingscholen.nl te gaan.


Deze fase sluit je af door een energieteam op te zetten met een beslissingsbevoegde manager, een vertegenwoordiger van de zorg en een secretaris die als trekker van het team fungeert. De eerste actie is het samen opstellen van een Energiebeleidsverklaring met uitgangspunten en doelen en deze ter goedkeuring voor te leggen aan de directie. Daarna dienen de resultaten van deze eerste stap intern goed gecommuniceerd te worden voor draagvlak.

Resultaat

Inzicht in de huidige staat van jouw gebouwvoorraad en energiedoelstelling van je organisatie in de vorm van een energiebeleidsverklaring voor de gebouwportefeuille.

>> naar stap 2

Laatste nieuws

Maarten Markus is manager duurzaamheid bij gebiedsontwikkelaar AM. We zetten in op het minimaliseren van de CO₂-uitstoot van gebouwen enerzijds en een positieve impact van het gebied anderzijds.

‘Door energieneutraal en biobased te bouwen kunnen we veranderen naar een klimaatpositieve sector’

Vastgoedorganisatie is een belangrijke speler op de Europese markt. Nienke Jacobs van de Nederlandse tak Dream Advisors aan het woord.

Maak kennis met onze nieuwe partner Dream Advisors

Marktpartijen met een WEii-licentie kunnen nu een een gecertificeerde WEii-score afgeven voor gebouwen.

WEii-certificering: hoe werkt dit?