Methode Adaptief Vermogen Gebouwen

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Binnen de circulaire economie is een van de uitgangspunten om producten zoveel mogelijk te ontwikkelen in de vorm waarin ze lang meegaan en met kleine aanpassingen gebruikt kunnen worden in een nieuwe context. Dit geldt uiteraard ook voor gebouwen. Wanneer een gebouw wordt (her)ontwikkeld is meestal de functie die het gebouw bij oplevering krijgt leidend in het ontwerpproces. Na verloop van tijd zal de vraag naar de functionaliteiten in het gebouw veranderen.

Door vernieuwingen zullen voor dezelfde functie andere functionaliteiten vereist worden en naar sommige functies kan de vraag afnemen. Met een aantal ingrepen in het ontwerp kan ervoor worden gezorgd dat het gebouw eenvoudig aanpasbaar is, waardoor het meer voorbereid is op toekomstige aanpassingen. We noemen dit het adaptief vermogen van het gebouw.

GPR Gebouw en BREEAM-NL

W/E Adviseurs en DGBC hebben samen gewerkt aan een methode om deze adaptiviteit in kaart te brengen, als basis voor de instrumenten GPR Gebouw en BREEAM-NL. De ontwikkelde methode geeft een indicatie van het adaptief vermogen van een gebouw in een nog onbekende toekomst. De methode is niet bedoeld voor de beoordeling van de geschiktheid van een gebouw om in het heden (zonder of met een beperkte ingreep) aan een behoefte te kunnen voldoen.

Methode

De methode bestaat uit drie documenten:

 1. Rekentool adaptief vermogen
  Excel document, waarmee het adaptief vermogen van een gebouw kan worden vastgesteld
 2. Gebruikersinstructie rekentool
  Deze instructie geeft aan op welke wijze de rekentool moet worden ingevuld
 3. Onderbouwingsdocument Indicatoren
  Per indicator is hier uitgewerkt aan welke voorwaarden moet worden voldaan om een antwoordoptie te kunnen kiezen. (dit document)

Deze methode is een deeluitwerking van de brede methode die is beschreven in het rapport Gebouwen met Toekomstwaarde (Brink Groep en CPI, juli 2014).

Bekijk webinar lancering

Bekijk de lancering terug of klik hier voor de presentatie.

 

Calculation method Adaptive Capacity of buildings

Within the circular economy, one of the principles is to as much as possible develop products in a form in which they last a long time and can be used in a new context with minor modifications. Of course, this also applies to buildings. When a building is (re)developed, the function that the building will have upon completion is usually the guiding principle in the design process. Over time, however, the demand for the functionalities in the building will change.

Innovations will require different functionalities for the same function, and the demand for some functions may decrease. A number of design interventions can ensure that the building is easily adaptable, making it more prepared for future changes. We call this the adaptive capacity of the building.

GPR Gebouw and BREEAM-NL

W/E and DGBC have worked together on a method for identifying this adaptivity, as a basis for the GPR Gebouw and BREEAM-NL instruments. The developed method gives an indication of the adaptive capacity of a building in an as yet unknown future. The method is not intended for assessing the suitability of a building to meet a need in the present (without or with limited intervention).

Method

The method consists of three documents:

 1. The adaptive capacity calculation tool:
  An Excel document, with which the adaptive capacity of a building can be determined
 2. The calculation tool user instructions
  This instruction indicates how the calculation tool should be filled in
 3. Indicators supporting document
  For each indicator, the conditions that must be met in order to be able to select an answer option are elaborated here.

Gerelateerd

WEii-licentiehouders kunnen nu certificaat afgeven voor gebouwen

DGBC reikt eerste licenties uit voor certificering Werkelijke Energie intensiteit indicator (WEii)

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Presentatie leidende principes voor sociale duurzaamheid op Paris Proof Plein op PROVADA 2024

Alliantie Sociale Duurzaamheid lanceert leidende principes