Uitbreiding EU Taxonomie handreiking voor bouw- en vastgoedsector

De handreiking EU Taxonomie is uitgebreid. Het document is nu aangevuld met individuele verduurzamingsmaatregelen of maatregelen die bij kleinere renovaties worden getroffen. Het is een aanvulling op de handreiking die in mei jl. is gepubliceerd door DGBC en geeft handvatten hoe de regels van de EU Taxonomie geïnterpreteerd kunnen worden voor de Nederlandse bouw- en vastgoedsector. 

De handreiking bevat momenteel grotere bouwactiviteiten zoals nieuwbouw, renovatie en aankoop en eigendom van gebouwen. De handreiking is nu aangevuld met activiteiten die meer ‘laaghangend’ fruit zijn, denk aan isoleren, het installeren van gebouwbeheersystemen en zonnepanelen. Inclusief een handige beslisboom voor bij Klimaatdoel 2 - Klimaatadaptatie. De handreiking is uitgebreid met een interpretatie voor de activiteiten die vallen onder paragraaf 7.3 t/m 7.6 van de EU Taxonomie.

Bekijk de handreiking 

Kleine investeringen, grote impact 

Peter Gabriëls, senior projectmanager bij DGBC: “Hoewel dit kleinere ingrepen en dus kleinere investeringen zijn, kunnen ze een grote impact hebben als ze op grote schaal worden toegepast. Het is dus belangrijk dat bedrijven niet alleen op de ‘grotere’ investeringen inzetten om aan de EU Taxonomie te voldoen, maar ook de kleinere investeringen. De EU Taxonomie kan dus op die manier een katalysator zijn voor het toepassen van verduurzamingsmaatregelen die relatief snel zijn terugverdiend.”  

Eenduidige interpretatie 

De EU Taxonomie is een classificatiesysteem van groene investeringen. Aan de hand van de EU Taxonomie kunnen onder andere financiers, investeerders en beleggers bewuster kiezen voor beleggingen die minder schade toebrengen aan het milieu. De criteria kunnen echter op diverse manieren geïnterpreteerd worden en verwijzen naar Europese regels en standaarden.  

Daarom heeft DGBC in mei jl. het voortouw genomen en in samenwerking met de DGBC werkgroep EU Taxonomie, met daarin meer dan 30 marktpartijen, als eerste een handreiking gemaakt voor de Nederlandse bouw- en vastgoedsector met daarin een toelichting op de eisen waaraan men moet voldoen. Ook voor deze uitbreiding van de interpretatie is samengewerkt met de markt, zoals bouwbedrijven, financiers, installateurs en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).  

Eisen uit de EU Taxonomie 

Veel verduurzamingsmaatregelen zijn in Nederlandse regelgeving verankerd zoals in het Bouwbesluit of asbest wet- en regelgeving. De EU Taxonomie borgt dat aan deze wet- en regelgeving wordt voldaan én soms een stapje extra wordt gezet. Belangrijk is bijvoorbeeld de aandacht voor het voorkomen van bouwmaterialen met chemische stoffen of de effecten van klimaatverandering op bijvoorbeeld zonnepanelen of laadpalen voor elektrisch vervoer. 

Gabriëls licht toe: “Met de handreiking borgt DGBC een eenduidige interpretatie van de criteria uit de EU Taxonomie voor de Nederlandse bouw- en vastgoedsector. Met deze uitbreiding hebben we een groot deel van deze criteria uit de EU Taxonomie in de handreiking verwerkt. Momenteel werken we met verschillende marktpartijen aan de interpretatie van de criteria die een significante bijdrage leveren aan circulaire economie.  Hiermee hebben we een groot deel van de bouw- en vastgoedgerelateerde activiteiten gedekt en biedt het een goede basis om de EU Taxonomie-criteria te vertalen naar jouw organisatie.”  

Gerelateerd

Building Life ambassadeur Sven ’t Hart is junior adviseur bij adviesbureau Merosch.

'CO2-gestuurd bouwen is nog een relatief onbekend onderwerp'

Intentieverklaring markeert een samenwerking tussen 14 vooraanstaande ketenpartners uit de ontwerp-, techniek- en bouwsector, gericht op de praktijktoets Milieuprestatie Gebouwen (MPG).

Unieke samenwerking tussen ketenpartners voor Praktijktoets MPG

Adviesbureau De Groene Jongens adviseert bedrijven en gebouweigenaren bij hun verduurzamingsprocessen.

Duurzaamheid als hoogste doel: adviesbureau De Groene Jongens wil altijd meer impact maken