Duurzaam bouwen woordenboek

Kyoto-protocol

Het Kyoto-protocol werd in 1997 opgesteld als aanvulling op het Klimaatverdrag. In het Kyoto-protocol verbinden industrielanden zich om de uitstoot van broeikasgassen in 2008-2012 met gemiddeld 5 procent te verminderen ten opzichte van het niveau in 1990.

Per land gelden uiteenlopende reductiepercentages. De Verenigde Staten moeten de uitstoot van broeikasgassen met 7 procennt verminderen, Japan met 6 procent en de Europese Unie met 8 procent. De Europese Unie heeft vervolgens na onderling overleg de emissiereducties per lidstaat bepaald. Nederland heeft zich verplicht zijn broeikasgasemissies in 2008-2012 met 6 procent te hebben gereduceerd ten opzichte van 1990.