Duurzaam bouwen woordenboek

GWP – Global Warming Potential

GWP staat voor Global Warming Potential en is het milieueffect of de klimaatimpact van broeikasgassen, uitgedrukt in CO2- equivalent.

GWPA staat voor de CO2-equivalenten in module A (tot aan oplevering) van de levenscyclusanalyse van een gebouw.