Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's)

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. DGBC ziet de SDG's als een brede kompas waar ook de sociale kanten van verduurzamen worden meegenomen. Zo voorkomen we dat we qua duurzaamheid monomaan voor CO2 gaan. Hoe belangrijk CO2 ook is, echte duurrzaamheid is veel breder.

SDG Nederland

SDG Nederland is de beweging van iedereen die bijdraagt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in Nederland. Meer dan 1.000 maatschappelijke organisaties, jongerengroepen, gemeenten, financiële instellingen, onderwijs- en kennisinstellingen en bewonersinitiatieven zijn betrokken.

Alliantiecoördinator SDG 11:  Duurzame steden en gemeenschappen.

Elke SDG heeft een alliantiecoordinator. DGBC vervult sinds 2022 de rol van alliantiecoordinator voor SDG 11.
DGBC zal samen met haar achterban onderzoeken hoe we nog meer en beter invulling kunnen geven aan SDG11, met name in relatie tot de sociaal maatschappelijke factoren.

Alliantiecoordinatoren zijn het aanspreekpunt voor iedereen die al bijdraagt of zou willen bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). De coördinatoren vormen elk een alliantie rond een van de zeventien SDG’s. Ze brengen de grootste uitdagingen in kaart en zoeken hiervoor oplossingen binnen hun alliantie. Ze bekijken ook of ze verbanden kunnen leggen met andere doelen en trekken op met de andere SDG-allianties.
1. Wie zijn we

Stichting Dutch Green Building Council (DGBC) is de landelijke maatschappelijke organisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving in hoog tempo te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. Want de gebouwde omgeving heeft een cruciale rol in het oplossen van de klimaatcrisis én draagt in hoge mate bij aan de gezondheid en het welzijn van mensen. Samen met onze achterban (bijna 400 organisaties) vormen we momenteel de grootste en meest brede beweging voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving in Nederland. Dit zijn banken, taxateurs, beleggers, bouwers, adviseurs, architecten, ontwikkelaars, toeleveranciers, woningcorporaties en gemeenten, maar ook de zogenaamde eindgebruikers van gebouwen zoals bijvoorbeeld NS en Ahold.

2. Waar staan we

CO2-reduceren: energie besparen in gebouwen

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 40 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Dat zit onder andere in het energiegebruik: de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het verwarmen, koelen en verlichten van al die gebouwen.

Wat doen wij hieraan? Het klimaatakkoord van Parijs inspireerde ons om een Deltaplan te ontwikkelen om alle gebouwen ‘Paris Proof’ te maken, ofwel het energiegebruik met twee derde te verminderen. En de energie die nog wordt gebruikt, komt van duurzame energiebronnen.

Bij Paris Proof gaat het niet om een label, maar om het werkelijk gebruik op de meter en daarmee om de werkelijke CO2 uitstoot. Het geeft een helder inzicht waar je staat en wat nog gedaan moet worden om aan de klimaatdoelstelling van Parijs te voldoen.

CO2-reduceren: materialen en bouwproces

Naast energiereductie in gebouwen werken we ook aan het terugdringen van de CO2-uitstoot die bouwmaterialen en het bouwproces veroorzaken, zowel bij renovatie als nieuwbouw. De bouwindustrie produceert momenteel zo’n 11 procent van de CO2-uitstoot in Nederland. Dat is al jaren zo, en zelfs de coronacrisis heeft daar geen positieve wending aan gegeven.

Wat doen wij hieraan? De hele bouwketen zal mee moeten verduurzamen. Van CO2-neutrale gebouwen naar CO2-neutrale productie, bouw en sloop/hergebruik!

Deze zogenaamde ‘materiaalgebonden emissies, zijn nu nog een blinde vlek in het aanpakken van CO2-uitstoot. DGBC werkt daarom aan het vaststellen van een maximaal CO2-budget per gebouw, waar zowel bedrijven en nu ook de overheid zich aan verbinden. Dit programma wordt ook in andere Europese landen uitgerold.

Klimaatadaptatie

Onze steden moeten klimaatrobuust worden, ofwel bestand worden tegen wateroverlast, hittestress, droogte en overstroming.

Wat doen wij hieraan? Via lokale klimaatstresstesten maken wij overheden en private partijen duidelijk welke gebieden het meest kwetsbaar zijn extreem weer. Op die plekken is actie nodig, zowel op publiek als privaat terrein.

Gezonde mensen in gezonde gebouwen in een gezonde omgeving

Direct en indirect beïnvloedt een gebouw én de gebouwde omgeving onze gezondheid en hoe we ons voelen. Dan gaat het om de voorzieningen in de buurt, hoeveel openbaar groen er is – en hoe het is ingericht. Dit sociale aspect hoort bij onze integrale kijk op verduurzaming; we werken dit uit met onze partners.

Biodiversiteit en ecosystemen

De gebouwde omgeving kan een positieve bijdrage leveren aan biodiversiteit en ecologie op alle niveaus. Maar dat is nu nog bepaald niet het geval. Steden en infrastructuur verdrongen de natuur. De gevolgen blijven niet uit. In feite was de stikstofcrisis een juridische noodrem om biodiversiteit te beschermen, maar daardoor liggen bouwprojecten soms stil. Door radicaal anders (namelijk emissievrij) te bouwen kan de bouwsector zelf heel veel aan dit probleem doen. De urgentie is groot om de grondstoffen die we gebruiken efficiënter in te zetten; minder en beter. Het is de hoogste tijd om de ‘planetaire grenzen’ te erkennen en daarnaar te handelen.

3. Waar willen we heen

CO2-reductie (Paris Proof)

Alle gebouwen en gebieden in Nederland zijn in 2040 Paris Proof. Dit betekent dat gebouwen in 2040 geen CO2 meer uitstoten.  

Circulariteit

De milieu-impact van de bouwsector in Nederland is 50 procent lager in 2030 ten opzichte van 2020, waarbij grondstoffen maximaal worden hergebruikt.

Klimaatadaptatie

We streven ernaar dat alle nieuwe gebouwen en gebiedsontwikkelingen in 2023 klimaatadaptief worden gebouwd. Voor alle bestaande gebouwen en gebieden worden de komende jaren tot 2040 klimaatadaptieve maatregelen genomen.

Gezondheid

We verduurzamen van de gebouwde omgeving zó dat we meteen ook een positieve bijdrage leveren aan gezondheid en welzijn van bewoners en gebruikers.

Biodiversiteit

In 2030 heeft Nederland een verdubbeling van het aantal groene en biodiverse vierkante meters. Biodiversiteit is een belangrijk onderdeel van onze tools en instrumenten.

4. Hoe komen we daar

HOLISTISCH EN INTEGRAAL

Er is maar één goeie manier om te verduurzamen; niet in losse maatregelen, maar via een integraal pakket voor de hele duurzame gebouwde omgeving. Per onderdeel stellen we concrete doelen.

CO2 NAAR NUL

DGBC heeft berekend wat er nodig is om een gebouw te laten passen binnen de Parijse klimaatdoelstellingen. We noemen dat Paris Proof. Concreet betekent dit dat een gebouw een maximaal aantal kWh per vierkante meter per jaar mag gebruiken. We kijken hierbij naar het werkelijk verbruik, niet op het theoretische energielabel. Doel is om de totale gebouwde omgeving CO2-neutraal te maken.

Praktisch en met voorbeelden

Met praktische tools (routekaarten en beslisbomen) laten we zien wat de eigenaar moet doen. Onze aanpak stemmen we goed af met certificeringsmethodes zoals BREEAM en GRESB. Ook toont DGBC de beste voorbeelden en businesscases uit de praktijk. Op die manier stimuleren we de sector om sterke voorbeelden te volgen.                     

Meer samenwerking

We stimuleren samenwerking tussen partijen in de bouw- en vastgoedsector. Samen met meer dan 100 marktpartijen werken we aan het versnellen van de CO2-reductie in de gebouwde omgeving. Daarnaast delen we kennis met andere sectoren, zoals de energiesector en de publieke sector.

Commitment

Verschillende marktpartijen hebben het zogenoemde Paris Proof Commitment ondertekend; zij verlagen hun energieverbruik met twee derde – en daarmee ook hun CO₂-emissies.

CIRCULARITEIT

Concreet en meetbaar

We maken circulariteit concreet en meetbaar voor de gehele bouw- en vastgoedsector. Dit past in ons werk voor de transitie naar een nieuw economisch model. We zien dat de lineaire bouweconomie plaats maakt voor een circulaire bouweconomie. Deze transitie jagen we aan door enerzijds de businesscase te laten zien en anderzijds de juridische barrières te agenderen.

Circulaire koplopers verbinden

De koplopers in de sector brengen wij bij elkaar. Met hum inspirerende voorbeelden kunnen zij de gehele vastgoedsector te mobiliseren. Ook delen we kennis en zwengelen we discussies aan met overheid en bedrijven. Dat is hard nodig, voor betere randvoorwaarden.

Welke randvoorwaarden zijn nodig?

Het is nodig om materiaal, grondstof en CO2-impact te belasten. Dat is een van de manieren waarop de overheid duidelijke kaders kan stellen om een circulaire bouweconomie te stimuleren.

De overheid kan er ook voor zorgen dat een eenduidige methodiek voor circulariteit in de hele bouw- en vastgoedsector wordt toegepast.

KLIMAATADAPTATIE

Ontwikkeling van raamwerk voor klimaatadaptieve gebouwen

We ontwikkelen een eenduidige taal voor gebouwen die tegen klimaatverandering bestand zijn, ofwel klimaatadaptieve gebouwen. Deze taal is niet alleen belangrijk voor gebruikers van gebouwen, maar ook voor investeerders, overheden en verzekeraars. Die gebouwen hebben namelijk een langere levensduur en het verblijf erin is prettig, vaak in een groene omgeving.

Gebiedsbrede visie op klimaatadaptatie
Klimaatadaptief ontwikkelen gebeurt niet alleen op gebouwniveau, maar juist ook op gebiedsniveau. Zo zien we snel waar er wél en waar vooral níet moet worden gebouwd.

Stimuleren van natuurontwikkeling in stedelijk gebied

Steden kampen met problemen als droogte, hittestress en wateroverlast. Natuurontwikkeling in stedelijk gebied is daarom prioriteit. We stimuleren vergroening van de bestaande stad.

Vooruit durven kijken

Klimaatomstandigheden maken dat gebouwde omgeving in sommige delen van de wereld weer moet worden teruggegeven aan de natuur. Die langere termijn heeft gevolgen voor de keuzes die we nu maken. We ontwikkelen daarom bijvoorbeeld een exit-strategie.

Welke randvoorwaarden zijn nodig?

Een rijksbrede visie

Een rijksbrede visie op ruimtelijke ordening is nodig om duidelijk te krijgen waar nog wel en waar juist niet gebouwd kan worden. We zoeken alvast naar prikkels die duurzame keuzes nu al kunnen belonen.

GEZONDHEID

Harde en zachte eisen in balans
Ongezonde gebouwen en gebieden zijn een sluimerend gevaar dat dag aan dag impact heeft op de gezondheid van ons als gebruikers. Het is zaak die situatie zo snel mogelijk te veranderen. Naast luchtkwaliteit en daglichttoetreding zijn er meer factoren van invloed op onze gezondheid. Zo draagt biophilic design bij aan ons welbevinden, want dit is een inrichting met natuurlijke elementen zoals planten. Wij brengen harde en zachte gezondheidseisen in balans, waardoor het optimaal meetbaar gezond is.

Gezondheid is de beste maatstaf voor het bepalen van een beginpunt van energietransitie en klimaatadaptatie. Zo is een duurzaam en klimaatbestendig gebouw ook een voorbeeld van gezondheidsrenovatie.

BIODIVERSITEIT

Eenduidige richtlijnen

Voor natuur in de gebouwde omgeving bestaan geen heldere eisen vanuit de landelijke overheid. Ook provinciale en lokale regels zijn – hoe goed bedoeld – vaak heel verschillend. In samenwerking met NL Greenlabel werken we daarom aan eenduidige richtlijnen en meetmethoden die breed gedragen worden. 

Emissievrij bouwen
DGBC wil de noodzakelijke veranderingen in de bouwsector versnellen. Emissievrij bouwen is een doel dat in de gehele keten (niet alleen op de bouwplaats) moet doordringen als het nieuwe normaal.

Kennis en instrumenten: Natuurinclusief bouwen, biobased materialen en nature based oplossingen

Natuurinclusief bouwen, nature based solutions en circulaire (biobased) materialen. Als de bouwsector dit goed en verantwoord doet dan verbeteren we per saldo de biodiversiteit en ecologie. Door blauw (water) en groen (bomen en andere beplanting) te combineren helpen we biodiversiteit en ecologie én we maken een omgeving die prettiger en gezonder is – want minder hittestress en meer waterberging. Op dit vlak is nog veel kennis te ontwikkelen en praktijkervaring op te doen. DGBC zet zich in voor meer kennis, tools en instrumenten.

5. Hoe is de voortgang

Organisatie SDG 11

De programma’s van DGBC zijn verbonden met de SDG-doelstellingen. We versterken de overeenkomsten en kijken ook naar wat er mogelijk nog aan te vullen is. We kijken daarnaast ook naar welke expertise wij nog missen binnen de diverse programma’s en we nodigen deskundigen uit om deel te nemen. Daarnaast rapporteren wij jaarlijks DGBC-breed over de voortgang rond SDG 11.


De bouw- en vastgoedsector heeft grote invloed op de verduurzaming van gebouwen, maar daarmee ook op het milieu, sociale netwerken en toekomstbestendigheid van de hele samenleving. De sector speelt een belangrijke rol bij het halen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze gelden wereldwijd en gaan niet alleen over gebouwen, maar ook over economie, ecologie en sociale aspecten, zoals het tegengaan van armoede en zorgen voor een goede gezondheid. De bouw- en vastgoedsector bepaalt voor een groot deel de levenscyclus van gebouwen, maar dat heeft ook invloed op de rest van de samenleving. 

Verder dan duurzame gebouwen  

We wonen, werken en leven allemaal in en om gebouwen. Daarom gaan de doelen verder dan duurzame gebouwen, maar ook over duurzaam gebruik ervan en een duurzame omgeving. 

12 van de 17 doelen komen terug in de BREEAM-NL Methode. Met het volgen van de BREEAM-NL methode kan er een bijdrage worden geleverd aan het behalen van de SDG’s. Bekijk hoe de SDG-doelen in BREEAM-NL terugkomen.

Laatste nieuws

Klop Beheer ziet zichzelf als voorlichter. ‘Wij zitten aan de knoppen en soms willen we daarmee een punt maken’

Klop Beheer ziet zichzelf als voorlichter. ‘Wij zitten aan de knoppen en soms willen we daarmee een punt maken’

Deel jouw Paris Proof-tool via DGBC

Deel jouw tool voor CO2-reductie

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen