Routekaart Logistiek

De Routekaart Logistiek geeft een overzicht van de huidige stand van zaken en recente ontwikkelingen in de logistieke sector en schetst daarmee de uitgangssituatie. Vervolgens wordt ingegaan op de mogelijkheden voor verduurzaming, de uitwerking van de maatregelenpakketten (in de Beslisboom Logistiek vastgoed) en de mogelijke scenario’s voor de sector om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen.

Hierbij wordt ingegaan op de kansen, maar ook op de belemmeringen die de energiebesparing in de weg staan. Omdat de verduurzamingsopgave verder gaat dan energiebesparing, kiest de Werkgroep Logistiek voor een integrale benadering, waarbij ook ruimtelijke, materiële en landschappelijke aspecten worden meegenomen. Dat komt terug in thema’s zoals circulariteit, klimaatadaptatie, mobiliteit en energie-infrastructuur.

In de Werkgroep Logistiek zijn veel verschillende partijen uit de keten vertegenwoordigd. Marktpartijen met ruime ervaring in de ontwikkeling van ambitieuze logistieke vastgoedprojecten. De werkgroepleden nemen zelf het voortouw om de energietransitie vorm te geven, door voor hun gebouwen duidelijke klimaatdoelen op te stellen en voorstellen te doen voor het wegnemen van praktische bezwaren en belemmeringen. Voorbeeldprojecten voor zowel nieuwbouw en renovatie geven inzicht in de kansen die er liggen voor een grote inhaalslag binnen de sector.
 

Lees de routekaart

Gerelateerd

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak

Het nieuwe kabinet handhaaft de EU-doelen. Dit is niet de versnelling die we zouden willen.

DGBC over regeerakkoord 2024: ‘Duurzame ambitie zal van de markt moeten komen’

Nationale SDG rapportage

Nationale SDG Rapportage roept op tot samenwerking en scherpe toekomstvisie