Bas Verkerk

Naam

Bas Verkerk

Functie

Strategisch adviseur huisvesting

Werkt bij

HEVO BV

Rol DGBC professional

Werkgroep Onderwijs

Social media

Hoe ziet je jouw eigen rol binnen de werkgroep?

Vanuit Hevo ben ik betrokken bij diverse strategische vraagstukken binnen onder andere de onderwijssector, en komen er dagelijks vraagstukken voorbij waar ‘duurzaamheid’ een belangrijke rol in speelt of kan spelen. Vooral de vertaling van duurzaamheid naar het bestaande gebouwenbestand (niet alleen scholen) is complex. Mijn rol binnen de werkgroep is om vanuit deze vraagstukken en praktijkvoorbeelden na te gaan of we kunnen toewerken naar een strategie of methodiek die we landelijk kunnen toepassen en daarmee de verduurzamingsopgave overzichtelijk en bespreekbaar kunnen maken.

Wat is je motivatie om deel te nemen aan deze werkgroep?

De verduurzamingsopgave vraagt om expertise vanuit alle velden (eigenaar, gebruiker, investeerder, adviseur en bouwer). Dit is het speelveld waarbinnen Hevo als advies- en projectmanagementbureau acteert en veel uit het ‘veld’ meekrijgt. Door deze kennis en expertise te delen, mee te denken in innovaties en vooral door samen te werken met alle stakeholders hoop ik een bijdrage te kunnen leveren die ervoor zorgt dat het onderwijsveld de kansen en mogelijkheden ziet om de energietransitie waar te maken.

Zijn de doelen voor binnen de Werkgroep Onderwijs haalbaar om aan de Parijse klimaatdoelstellingen te voldoen? Of zelfs eerder?

De bekostiging van onze onderwijshuisvesting is een complexe aangelegenheid, waarbij de verantwoordelijkheid is verdeeld over verschillende eigenaren. Het is dan ook noodzakelijk om zowel schoolbesturen als gemeente bewust te maken van de omvang (opgave en investering). Tegelijkertijd moeten zij ze ook de handvatten geven om toe te werken naar een realistische business case. Zolang we dit doel op alle niveaus blijven zien en naar blijven acteren -ook binnen de politiek- dan zie ik voldoende kansen om dit doel te halen. 

Wat zijn de plannen van jouw organisatie in het kader van het Paris Proof?

Als adviseur zie ik kansen om de duurzaamheidsopgave vanuit een portefeuille of op gebiedsniveau te benaderen. Op dit niveau kunnen besluiten worden genomen die de (financiële) mogelijkheden bieden om op gebouw-/ locatieniveau de transitie waar te maken.

Een mooi voorbeeld hiervan is onze benadering om het scholenlandschap op gemeenteniveau te vernieuwen én te verduurzamen vanuit een IHP (integraal huisvestingsplan). Deze benadering zorgt ervoor dat we vanuit een ambitie (beleid/strategie) toewerken naar een gedragen plan waarbinnen de bestaande (verouderde of beeldbepalende) gebouwen gefaseerd worden aangepakt met een levensduur verlengende renovatie of vervangende nieuwbouw.

Enkele belangrijke succesfactoren daarbij zijn:

  • een objectieve beoordeling van het gebouwenbestand;
  • een interactief proces;
  • onderlinge bereidheid;
  • bewustwording;
  • bestuurlijke slagvaardigheid.

Op de website van Hevo lees je meer over deze aanpak, klik hier [https://www.hevo.nl/advies-bouwmanagement/integraal-huisvestingsplan] en hier [https://www.hevo.nl/actueel/concretisering-huisvestingsvoorstel-po-raad-vo-raad-en-vng].