DGBC steunt oproep aan nieuwe kabinet: zet in op uitvoering en realisatiekracht

“Uitvoeren, uitvoeren, uitvoeren”. Die dringende oproep komt van een brede alliantie van maatschappelijke partijen aan het te formeren nieuwe kabinet. "Zet komende jaren stevig in op uitvoering, realisatiekracht en duidelijke keuzes ten behoeve van de klimaat- en energietransitie in Nederland". DGBC steunt deze oproep en de brief die is opgesteld door de alliantie aan het nieuwe kabinet. 

Lees de brief

In de brief, die is gestuurd naar de fractievoorzitters van de Tweede Kamer en informateur Plasterk, is te lezen dat Nederland alles in huis heeft om een schone en welvarende samenleving te realiseren. "De transitie is in volle gang. Talloze investeringsplannen liggen klaar. Zowel bij bedrijven als in huishoudens speelt nu de vraag wat verstandige investeringen zijn. Daarom is het van groot belang om helderheid te bieden", aldus de alliantie van maatschappelijke organisaties.

Tijdig en adequaat

De brief vervolgt: "Het is daarbij goed te beseffen dat het mondiale speelveld in rap tempo verandert. Veel landen, binnen en buiten de Europese Unie, bieden momenteel grote kansen aan bedrijven om binnen hun landsgrenzen schone energie- of industriële productie zonder uitstoot van broeikasgassen te realiseren. Wanneer Nederland hier geen stabiel investeringsbeleid tegenover zet, kunnen we een belangrijke bron van welvaart en werkgelegenheid verliezen en worden we voor onze energievoorziening nog meer afhankelijk van andere landen. Dat vraagt van het nieuwe kabinet om daar tijdig en adequaat op te anticiperen." 

Perspectief cruciaal

Tot besluit: "Nederland heeft hier goede kaarten in handen, maar om alle kansen te verzilveren is het van groot belang dat de komende jaren stevig wordt ingezet op uitvoering en realisatiekracht, in het bijzonder op het terrein van duurzame energieproductie en bijbehorende infrastructuur. Het ligt op uw weg om ten behoeve van de duurzame energievoorziening in Nederland de goede keuzes te maken rond ruimtelijke planning, stikstofruimte, digitale veiligheid en schaarste aan arbeidskrachten. Duidelijke keuzes, uitvoering, en realisatiekracht zijn cruciaal om perspectief te bieden."

Concrete voorstellen

De alliantie die de brief heeft opgesteld, ziet graag dat het komende regeerakkoord burgers, werknemers en ondernemers dat toekomstperspectief biedt. Op korte termijn zullen de leden van de alliantie concrete voorstellen doen. De maatschappelijke alliantie bestaat uit VNO-NCW, MKB-Nederland, MVO Nederland, LTO, NVDE, Aedes, Energie Samen, Natuur & Milieu, Greenpeace Nederland, Natuurmonumenten, Urgenda, FNV, CNV, TenneT, Gasunie, Netbeheer Nederland, Alliander, Unie van Waterschappen, VNG, Voorzitters van de vijf uitvoeringstafels Klimaatakkoord en Nationaal Klimaat Platform. 

Sluit aan bij deze oproep

Dutch Green Building Council (DGBC) heeft samen met o.a. Energiek Velsen, Energie-Nederland, Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), en Triple Value Leadership de steun betuigd. Wil jij ook deze oproep steunen en dat kenbaar maken? Stuur dan een mail naar signalen@nkp.nl.

Gerelateerd

Maarten Markus is manager duurzaamheid bij gebiedsontwikkelaar AM. We zetten in op het minimaliseren van de CO₂-uitstoot van gebouwen enerzijds en een positieve impact van het gebied anderzijds.

‘Door energieneutraal en biobased te bouwen kunnen we veranderen naar een klimaatpositieve sector’

Vastgoedorganisatie is een belangrijke speler op de Europese markt. Nienke Jacobs van de Nederlandse tak Dream Advisors aan het woord.

Maak kennis met onze nieuwe partner Dream Advisors

Marktpartijen met een WEii-licentie kunnen nu een een gecertificeerde WEii-score afgeven voor gebouwen.

WEii-certificering: hoe werkt dit?