'CO2-gestuurd bouwen is nog een relatief onbekend onderwerp'

In de serie #BuildingLife Spotlight gaan we in gesprek met #BuildingLife Ambassadeurs over hun ambities en ervaringen op weg naar een Whole Life Carbon-aanpak. In deze editie spreken we met Sven ’t Hart, Junior adviseur bij adviesbureau Merosch.

#BuildingLife Spotlight

Als duurzaamheidsadviseur helpt Sven ’t Hart zijn opdrachtgevers met het uitwerken en realiseren van duurzaamheidsambities. Hij behandelt voornamelijk vraagstukken die zich richten op energie en materiaal. Maar hij houdt zich, samen met zijn collega’s, ook bezig met andere duurzaamheidsonderwerpen, zoals klimaatadaptatie en biodiversiteit. Ten slotte is het meetbaar maken van de integrale CO2-uitstoot van gebouwen en gebieden een belangrijk onderdeel van zijn dagelijks werk.

Wat motiveerde je om #BuildingLife Ambassadeur te worden?

CO2-uitstoot is een factor die grote invloed heeft op de mate waarin onze aarde opwarmt. Toch is CO2-gestuurd bouwen nog een relatief onbekend onderwerp. En dat terwijl CO2-gestuurd ontwerpen juist de mogelijkheid biedt om materiaalgebruik en operationele uitstoot naast elkaar te houden en integraal te sturen op de meest duurzame realisatie. Door samen kennis te delen helpen we elkaar om bouwen binnen onze planetaire grenzen verder te brengen.

Op welke manier draagt Merosch bij aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving?

Wij zijn adviseurs voor toekomstbestendige en duurzame gebouwen en gebieden. We werken vanuit de visie: het moet én kan beter. Wij proberen binnen onze projecten de duurzaamheidsambities van opdrachtgevers en de markt te verhogen en realiseren. Dit doen we vanuit een integrale visie op duurzaamheid, waarbij we verschillende onderwerpen op het gebied van klimaatmitigatie en klimaatadaptatie op elkaar afstemmen. Zo kunnen we een optimaal resultaat behalen. Door projecten vanaf ambitie tot aan realisatie te begeleiden brengt Merosch koplopersprojecten daadwerkelijk verder. Zo laten we zien dat het kan.

Welke ambitie heeft Merosch met het oog op Whole Life Carbon?

Whole Life Carbon is een manier om integraal te kunnen sturen op een duurzaam ontwerp door zowel materiaalgebonden uitstoot als operationele uitstoot naast elkaar te houden. Dit maakt het een goed sturingsmiddel binnen de gebouwde omgeving. Helaas zijn veel organisaties nog niet actief bezig met CO2-metingen of CO2-reductie. Wij vinden het belangrijk om organisaties bewust te maken van hun uitstoot. Whole life carbon is een goede methodiek om per project inzichtelijk te maken wat de CO2-uitstoot is. De volgende stap is het stellen van ambitieuze doelstellingen om de CO2-uitstoot ook daadwerkelijk te minimaliseren. Meten, weten en actief sturen.

Welke elementen zijn belangrijk op weg naar een CO2-neutrale bouwkolom in 2040?

Een financiële prikkel gericht op CO2-arm bouwen zal een flinke duw in de rug zijn. We zien dat partijen vaak wel duurzaam willen bouwen, maar dat dit vaak voor financiële hindernissen zorgt. Met name in combinatie met de uitdaging om betaalbaar te bouwen. Er zijn verschillende manieren om CO2-arm bouwen financieel aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld door het invoeren van CO2-beprijzing of ‘groene investeringen’ vanuit banken. 

Hoe reduceer je de materiaalgebonden emissies van jouw projecten?

Wij zien dat een groot aandeel van de CO2-uitstoot uit slechts enkele elementen komt: zo’n 70 procent van die uitstoot is te herleiden naar 10 gebouwdelen. Er valt dus veel te winnen door hier in het ontwerptraject al rekening mee te houden en duurzame alternatieven voor deze elementen te zoeken.

Houtbouw en biobased materialen spelen hier ook een grote rol in, want biobased producten slaan CO2 op tijdens het groeiproces. Dit vermindert niet alleen de uitstoot van de woning, maar er wordt ook nog eens extra CO2 opgeslagen in deze materialen. Biobased bouwen is niet alleen gunstig op gebied van CO2-reductie maar draagt vaak ook bij aan andere thema’s, zoals circulair bouwen.

Hoe gaan we ervoor zorgen dat de hele bouwsector in Nederland hieraan mee gaat doen?

Het is belangrijk om door middel van beleid de markt vooruit de duwen. Het opnemen van een CO2-eis in het bouwbesluit dwingt de markt om hierop te sturen. Daarnaast is het belangrijk dat de markt ziet dat het daadwerkelijk nodig is. Hier ligt een rol voor de koplopers die met hun projecten laten zien dat CO2-neutraal bouwen écht kan.

Wat is je advies aan andere partijen die met de Whole Life Carbon-aanpak aan de slag willen gaan?

Whole Life Carbon wordt steeds relevanter. Bepaal op welke wijze jij als partij kunt bijdragen aan CO2-sturing. Probeer vervolgens samen met andere partijen tot oplossingen te komen. Dat kan bijvoorbeeld door samen met je leveranciers kritisch te kijken naar behoeftes en mogelijkheden. Of door met een opdrachtgever te bepalen hoe je bepaalde ambities kan realiseren. Alleen door samenwerking kunnen we een CO2-neutrale sector bereiken!

DGBC-partners

Merosch

Gerelateerd

DuurzaamheidsCertificering: ‘Je hoeft niet meteen een 10 te halen’

DuurzaamheidsCertificering: ‘Je hoeft niet meteen een 10 te halen’

Met voornamelijk gebruikte materialen hebben Popma ter Steege Architecten (PTSA) en Vink Bouw een voormalig defensiegebouw omgevormd tot een hoogwaardig Rijkskantoor

Architectenbureau PTSA ontwerpt 'kantoor vol afval' voor Rijksvastgoedbedrijf

De whitepaper over EU Taxonomie is vernieuwd. Deze herziene uitgave neemt je mee in het hoe, wat en waarom van de EU Taxonomie.

Hoe, wat en waarom over EU Taxonomie