EU Taxonomie handreiking uitgebreid: ‘Circulariteit wordt verder meetbaar in Europa’  

De handreiking EU Taxonomie is uitgebreid met interpretatie van de circulaire criteria. Hiermee zijn alle bouw- en vastgoed gerelateerde activiteiten van de EU Taxonomie gedekt in de handreiking. Met de circulaire criteria introduceert de Europese Commissie een Europese standaard voor het meten en stimuleren van circulariteit in de sector. 

Met de handreiking wil DGBC borgen dat financiële activiteiten in de bouw- en vastgoedsector op dezelfde manier worden beoordeeld in Nederland. Dit zorgt voor een gelijk speelveld voor het aantrekken van kapitaal en een eerlijke en transparante aanduiding van ‘groene’ activiteiten.  

“Met deze eenduidige interpretatie kunnen we als Nederlandse markt één taal spreken die aansluit op Europa en circulariteit verder meetbaar maken,” zegt Ruben Zonnevijlle, programmamanager bij DGBC.  

Geactualiseerde EU Taxonomie-handreiking 

Circulaire economie 

In de handreiking worden naast de onderwerpen klimaatadaptatie en de mitigatie van klimaatverandering, ook de circulaire economie behandeld. In de handreiking wordt duidelijk hoe je als bedrijf een ‘significante bijdrage’, de kwalificatie die de EU Taxonomie gebruikt, kan leveren aan de transitie naar een circulaire economie.  

De circulaire criteria stellen striktere en aanvullende eisen o.a. aan het hergebruiken of recyclen van bouw- en sloopafval (minimaal 90 procent). En aan het gebruik maken van secundaire bouwmaterialen en het documenteren van bouwproducten in bijvoorbeeld een gebouwpaspoort.  

Zonnevijlle: “Door te voldoen aan deze criteria worden circulaire gebouwen gestimuleerd, die adaptief zijn, een lagere milieu impact hebben door primaire grondstoffengebruik te verminderen en voor een langere tijd meegaan. De interpretatie van de eisen helpt de Nederlandse bouw- en vastgoedsector hier op voor te sorteren.”  

Definitieve criteria 

De aanleiding voor de aanvulling is dat de Europese Commissie in juni 2023 de definitieve criteria heeft uitgebracht om een ‘significante bijdrage’ te leveren aan de vier resterende klimaatdoelen. Dat zijn: water, circulaire economie, voorkomen van vervuiling, bescherming en herstel van biodiversiteit. Hiermee zijn voor alle zes doelstellingen criteria ontwikkeld om te beoordelen of een economische activiteit aan de EU Taxonomie voldoet. 

Aansluiting bij Level(s) 

De EU Taxonomie bouwt voort op het Europese framework Level(s), een lijst met gemeenschappelijke indicatoren opgesteld door de Europese Unie waarin circulariteit gedurende de levensduur van gebouwen is vastgesteld. DGBC werkt mee aan de standaardisatie van duurzame bouw in Europa door bewustwording en gebruik van de indicatoren vastgesteld in het framework van Level(s). “Level(s) krijgt een steeds prominentere plek binnen de EU Taxonomie en het Europese beleid. Hierop aansluiten is dus belangrijk,” aldus Zonnevijlle.  

Specifiek voor bouw en vastgoed 

Voor het hoofdstuk ‘bouw en vastgoed’ zijn enkel criteria om een ‘significante bijdrage’ te leveren aan de transitie naar een circulaire economie voor nieuwbouw, renovatie en sloop van gebouwen gedefinieerd. Deze criteria zijn in samenwerking met de EU Taxonomie focusgroep, met o.a. bouwbedrijven, beleggers, ontwikkelaars en experts, gezamenlijk geïnterpreteerd.  

Peter Gabriëls, senior projectmanager bij DGBC: “Met deze uitbreiding hebben we alle bouw- en vastgoed gerelateerde activiteiten van de EU Taxonomie gedekt in onze handreiking. Dat betekent dat we nu als sector de stap kunnen maken naar implementatie, voorbeeldrapportages kunnen ophalen uit de markt en feedback kunnen geven naar Europa over de regels.”  

Omgevingswet en EU Taxonomie 

Behalve een verdere aanvulling, is de handreiking ook geactualiseerd. Amendementen van de oorspronkelijke EU Taxonomie en wijzigingen in kader van de Nederlandse Omgevingswet, die is ingegaan per 1 januari 2024, zijn doorgevoerd. Veel EU Taxonomie-criteria sluiten aan bij de Nederlandse regelgeving. In verband met de ingang van de Omgevingswet is de handreiking aangepast om ook daarbij aan te sluiten.  

De EU Taxonomie is een classificatiesysteem waarmee investeerders en bedrijven kunnen aangeven welke investeringen wel en niet duurzaam zijn. In mei 2023 publiceerde DGBC al eerste een handreiking voor de EU Taxonomie specifiek voor de bouw- en vastgoedsector. Lees de geactualiseerde EU Taxonomie-handreiking.

Gerelateerd

Maarten Markus is manager duurzaamheid bij gebiedsontwikkelaar AM. We zetten in op het minimaliseren van de CO₂-uitstoot van gebouwen enerzijds en een positieve impact van het gebied anderzijds.

‘Door energieneutraal en biobased te bouwen kunnen we veranderen naar een klimaatpositieve sector’

Vastgoedorganisatie is een belangrijke speler op de Europese markt. Nienke Jacobs van de Nederlandse tak Dream Advisors aan het woord.

Maak kennis met onze nieuwe partner Dream Advisors

Marktpartijen met een WEii-licentie kunnen nu een een gecertificeerde WEii-score afgeven voor gebouwen.

WEii-certificering: hoe werkt dit?