Oproep aan De Jonge: ‘Kom met een CO2-eis voor de bouw’ 

Het kabinet heeft in de Klimaatwet uitgesproken om haar CO2-uitstoot in 2030 met 60 procent te willen
verminderen. Om deze reductiedoelen te halen is het noodzakelijk om meer te sturen op verduurzaming in de bouw. Daarom pleiten Gideon en DGBC in een brief aan demissionair minister De Jonge voor meer duidelijkheid en actie: “Kom met een CO2-eis voor de bouw!” 

De Algemene Rekenkamer waarschuwt dat het huidige beleid onvoldoende is om de nationale CO2-reductiedoelen te realiseren. Specifiek voor de bouwsector laat een recente verkenning zien dat het beleid, met inzet op een combinatie van circulaire strategieën, tot en met 2030 kan leiden tot maximaal 33 procent CO2-reductie. 

Ambitieuzere maatregelen zijn dus nodig op het gebied van klimaat, circulaire economie en woningbouw, vinden Gideon en DGBC, want enkel vertrouwen in het vergroenen van de industrie is onvoldoende. Ook de bouwsector moet stappen zetten die verder gaan dan de huidige MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) en te sturen op de integrale milieu-impact over de hele levenscyclus. Dat betekent dat zowel naar de aanscherping op korte termijn als naar een lange termijn pad moet worden gekeken. 

Steun

Vanuit de sector is brede publieke en private steun voor de introductie van de CO2-eis, ook wel bekend als de MPG-2 of de GWPa. Deze maakt inzichtelijk wat de broeikasgasuitstoot (Global Warming Potential) van de bouw- en productiefase is en stuurt daarop. 

Zo is het door DGBC opgestelde Paris Proof Commitment en de Intentieverklaring om te sturen op Materiaalgebonden Emissies door meer dan 130 marktpartijen ondertekend. Ook het manifest ‘Een eerlijk speelveld voor een duurzaam Nederland’ kon rekenen op de steun van meer dan 240 partijen.

Oproep en aanpak

“Wij roepen demissionair minister De Jonge op om vast te houden aan zijn toezegging in de Kamerbrief van 23 december, waarin hij sprak over ‘een normering voor de CO2-emissies van het materiaalgebruik in gebouwen’. “De markt is er klaar voor én het is nodig om onze klimaatdoelen te halen”, aldus de ondertekenaars van de brief.

In de brief aan De Jonge stellen Gideon en DGBC de volgende aanpak voor: 

  • Aankondiging van de GWPa -methodiek in de komende Kamerbrief voor de materiaalgebonden CO2--uitstoot vanaf 1 januari 2025, waarbij grenswaarden later worden bepaald;
  • Aankondiging van een rapportageverplichting in de komende Kamerbrief voor zowel de CO2-uitstoot als CO2-opslag, waarbij het eventueel combineren van beide waarden later wordt bepaald;
  • In de komende Kamerbrief het Europese raamwerk EPBD IV en Level(s) benoemen, waarbij de GWPa de eenvoudige, uitbreidbare basis is voor de toekomstige Europese rapportageverplichtingen op het gebied van Whole Life Carbon.

Lees hier de volledige brief

Wil je de brief ook ondertekenen? Dat kan hier.

Meer duidelijkheid

De verwachting is dat na het zomerreces er een reactie komt van demissionair minister De Jonge met meer duidelijkheid over de aanscherping van de MPG en een eventuele CO2-norm. 

Onderzoek

Sturing op verduurzaming van de bouw vindt momenteel plaats met de MPG. In de onlangs door Gideon en DGBC gepubliceerde onderzoek pleiten de partijen voor een aantal bewuste keuzes bij de aanscherping van de MPG en de introductie van een CO2-eis voor de bouw.


Gerelateerd

Pluq levert laadoplossingen voor bedrijven: ‘Vastgoedeigenaren krijgen gewoon geen huurders meer als hun gebouwen niet Paris Proof zijn’

Pluq levert laadoplossingen voor bedrijven: ‘Vastgoedeigenaren krijgen gewoon geen huurders meer als hun gebouwen niet Paris Proof zijn’

Partijen ondertekenen samenwerkingsverklaring bouwmaterialenakkoord

Samenwerkingsverklaring bouwmaterialenakkoord getekend

Wat vindt DGBC van de uitslag van de Europese verkiezingen en de goedkeuring van de natuurherstelwet?

DGBC over de natuurherstelwet en de Europese verkiezingen