6 vragen en antwoorden over CSDDD

De Corporate Sustainability Due Diligence Directive, oftewel CSDDD, is een nieuwe Europese richtlijn die ook voor de Nederlandse bouw- en vastgoedsector van belang gaat worden. Als de richtlijn wordt aangenomen, dan moeten bedrijven hun activiteiten en keten gaan scannen op misstanden op het gebied van mensenrechten en milieu en verplicht een transitieplan opstellen dat in lijn is met het Parijsakkoord. Waar komt de CSDDD vandaan en hoe verhoudt deze zich tot andere Europese wet- en regelgevingen? Zes vragen en antwoorden.

1) Wat is de CSDDD?

De CSDDD is een Europese richtlijn met als doel om misstanden op het gebied van mensenrechten en milieu in de keten van grote bedrijven te verminderen en een halt toe te roepen. De CSDDD verplicht grote bedrijven om de impact in de keten, met name ‘upstream’ (bij de inkoop van producten en diensten) op het milieu en mensenrechten inzichtelijk te maken. Daarnaast moeten bedrijven die onder de scope van de CSDDD vallen ook een plan opstellen om hun businessmodel in lijn te brengen met het Parijsakkoord.

2) Welke bedrijven vallen onder de scope van de CSDDD?

Europese bedrijven met meer dan 1.000 medewerkers en een wereldwijde omzet van minstens 450 miljoen euro vallen onder de CSDDD-scope. Daarbij zal er sprake zijn van een gefaseerde toepassing op basis van bedrijfsgrootte en omzet:

  • Voor bedrijven met meer dan 5.000 werknemers en een omzet van 1.500 miljoen euro geldt een toepassingsperiode van drie jaar.
  • Voor bedrijven met meer dan 3.000 werknemers en een omzet van 900 miljoen euro geldt een toepassingsperiode van vier jaar.
  • Voor bedrijven met meer dan 1.000 werknemers en een omzet van 450 miljoen euro geldt een toepassingsperiode van vijf jaar.

De CSDDD geldt verder voor niet-Europese bedrijven die aan de hierboven genoemde grenswaarden in hun activiteiten in Europa voldoen. Kleinere bedrijven vallen niet onder de scope, maar kunnen indirect wel met de richtlijn te maken krijgen.

3) Hoe verhoudt de CSDDD zich tot de CSRD en EU Taxonomie?

De CSDDD is aanvullend op de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en EU Taxonomie, die al van kracht zijn. Ook de CSRD en Minimum Safeguards van de EU Taxonomie besteden aandacht aan mensenrechten bij bedrijven en in de keten. De CSDDD is aanvullend en geeft een completer en meer vastgesteld kader voor de due diligence van bedrijven, dat ze kunnen gebruiken voor het duurzaamheidsverslag conform de CSRD.

4) Waarom is de CSDDD nodig?

Bedrijven hebben met hun bedrijfsactiviteiten zowel direct als indirect een positieve en negatieve impact in de keten. Bedrijven kunnen (bewust of onbewust) (in)direct bijdragen aan bijvoorbeeld ontbossing, kinderarbeid of gezondheidsrisico’s voor medewerkers in de keten. De CSDDD zorgt ervoor dat verantwoord ondernemen in ketens de norm wordt en dat grote bedrijven zich meer gaan inzetten om risico’s in de keten inzichtelijk te maken en te verkleinen.

5) Wat kan het bedrijven opleveren?

Bedrijven kunnen een positieve impact maken voor hun eigen werknemers en de werknemers in de keten. Dit geldt zowel voor bedrijven die onder de scope vallen als voor bedrijven die vrijwillig een due diligence beleid voeren. Hierdoor kunnen ze werknemers en ketenpartners voor een langere termijn aan zich binden. Door middel van de CSDDD kunnen bedrijven beter inschatten of zij (mede)verantwoordelijk of (mede)aansprakelijk zijn voor het schenden van de mensenrechten of het toebrengen van ecologische schade. De CSDDD kan bedrijven dus helpen een grotere positieve invloed te hebben in de keten, waardoor ze boetes voorkomen en bijdragen aan een transparantere en duurzamere keten.

6) Wat zijn de volgende stappen in Europa?

Op 15 maart is een afgezwakt wetsvoorstel van de CSDDD goedgekeurd door de Europese Raad. De Europese lidstaten zijn nu in afwachting van het Europees Parlement, die op 24 april besluit of het huidige wetsvoorstel ingevoerd wordt of niet. Als het wetsvoorstel wordt goedgekeurd, hebben de Europese lidstaten maximaal twee jaar om de richtlijn in nationale wetgeving op te nemen. De richtlijn zal dan naar verwachting in 2026 in werking treden.

Gerelateerd

Building Life ambassadeur Sven ’t Hart is junior adviseur bij adviesbureau Merosch.

'CO2-gestuurd bouwen is nog een relatief onbekend onderwerp'

Intentieverklaring markeert een samenwerking tussen 14 vooraanstaande ketenpartners uit de ontwerp-, techniek- en bouwsector, gericht op de praktijktoets Milieuprestatie Gebouwen (MPG).

Unieke samenwerking tussen ketenpartners voor Praktijktoets MPG

Adviesbureau De Groene Jongens adviseert bedrijven en gebouweigenaren bij hun verduurzamingsprocessen.

Duurzaamheid als hoogste doel: adviesbureau De Groene Jongens wil altijd meer impact maken