Thema's - Paris Proof

FAQ - Paris Proof Commitment

Veelgestelde vragen over het Paris Proof Commitment

Wat betekent de term Paris Proof?

Het Klimaatakkoord van Parijs van december 2015 is voor Dutch Green Building Council (DGBC) aanleiding geweest een Deltaplan Duurzame Renovatie te ontwikkelen. Het is een  verduurzamingsprogramma;  voor commercieel vastgoed (kantoren, retail en  logistiek),  maatschappelijk vastgoed (zoals scholen en zorg) en woningen. Centraal in het Deltaplan Duurzame Renovatie staat de vraag hoe de gebouwde omgeving aan de klimaatdoelstellingen van Parijs kan voldoen. Met andere woorden: hoe wordt de gebouwde omgeving op tijd ‘Paris Proof’? Bij Paris Proof gaat het om het meten van het werkelijk energieverbruik. Het geeft helder inzicht waar je staat en wat nog gedaan moet worden om aan de klimaatdoelstelling van Parijs te voldoen. Hierdoor is het voor iedereen begrijpelijk en uitlegbaar. Door het stellen van eindnormen per sector wordt er duidelijkheid verschaft waarheen moet worden gewerkt, maar is er tegelijkertijd vrijheid en flexibiliteit welke maatregelen genomen moeten worden en wanneer. 

Is Paris Proof ook CO2-neutraal? 

Via Paris Proof wordt CO2-neutraliteit hanteerbaar gemaakt. Paris Proof staat voor de situatie waarbij alle energie uit duurzame, dus CO2-neutrale bronnen komt. Omdat we in Nederland niet oneindig duurzame energie kunnen opwekken, is een aanzienlijke energiebesparing nodig. In de gebouwde omgeving zijn daarvoor veel mogelijkheden. Als er geen prikkel zou zijn om te besparen, kan het gebeuren dat de schaarse duurzame energie gebruikt wordt zonder eerst aan energiebesparing te werken, en dat daarmee de doelen niet behaald worden.  

Waarom normeren op het werkelijk verbruik?

Voorop staat het behalen van het einddoel Paris Proof voor 2050. Bij Paris Proof gaat het om het werkelijk verbruik. Het geeft een helder inzicht waar je staat en wat nog gedaan moet worden om aan de klimaatdoelstelling van Parijs te voldoen. Via het verbruik krijg je een helder inzicht in waar je staat en wat nog gedaan moet worden om aan de klimaatdoelstelling van Parijs te voldoen. Door het stellen van eindnormen in een maximaal verbruik per m2 per gebouwtype wordt er duidelijkheid verschaft waarheen moet worden gewerkt, maar is er tegelijkertijd vrijheid en flexibiliteit welke maatregelen genomen moeten worden en wanneer.   

Via het werkelijk verbruik wordt een alternatief geboden voor de theoretische normen die vaak moeilijk te begrijpen zijn. Met het Commitment vragen we de overheid dan ook af te zien van normeren op theoretisch gebruik voor bestaande gebouwen en deze juist te normeren op werkelijk verbruik. En daar ook op te handhaven. Voor gebouwen die al (bijna) aan de Paris Proof-normen voldoen, vragen we met het Commitment vrijstelling van de Wet Milieubeheer op de energiebesparingsplicht en rapportageplicht, omdat de doelstellingen uit de Wet Milieubeheer ruimschoots zijn behaald in deze gebouwen.  

Wie kunnen ondertekenen?

Partijen die actief zijn in het reduceren van en/of invloed hebben op het energiegebruik in gebouwen worden uitgenodigd het Commitment te ondertekenen. Met ondertekening staat jouw organisatie achter de algemene doelstellingen uit het Commitment en maak je deze concreet voor je eigen organisatie.

Onder de ondertekenaars wordt onderscheid gemaakt tussen de rollen en mogelijkheden van de volgende type partijen:

 • Gemeenten
 • Beleggers
 • Ontwikkelaars
 • Producenten/bouwbedrijven/installateurs
 • Dienstverleners (adviesbureau, energiebedrijf, financieel)
 • Banken/accountants

Wat moet mijn organisatie doen als het Commitment is ondertekend?

Door het Commitment te ondertekenen zeg je met jouw organisatie: “Omdat wij leiderschap willen tonen, lopen we voorop.” Daarvoor hanteert DGBC in het commitment 5 stappen. Dit doen we zoals in het algemene Commitment, daarin zegt jouw organisatie:

 1. “Wij hebben onszelf de ambitie gesteld eerder te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs.
 2. Wij committeren ons dat alle bestaande en nieuwe gebouwen in onze directe controle Paris Proof zijn in 2040. Daarnaast zetten we ons in om te zorgen dat de gebouwen waar we invloed op hebben ook Paris Proof zijn in 2040.
 3. We zullen transparant zijn over ons verbruik en CO2-emissie, zodat voor iedereen inzichtelijk is hoe energiezuinig onze gebouwen zijn. We stellen routekaarten op voor het realiseren van deze ambitie en voeren deze uit, waarmee we handelingsperspectief hebben hoe we het Paris Proof-doel willen bereiken.
 4. We monitoren en rapporteren de voortgang, waarmee we voor onszelf inzicht krijgen in de behaalde resultaten, maar ook aan onze branche en naar de overheid kunnen laten zien dat het werkt.
 5. Tot slot promoten we Paris Proof en tonen we leiderschap naar onze klanten, de branche en leveranciers, zodat niet alleen wij, maar iedereen in de keten stappen neemt naar Paris Proof.”

Iedere organisatie stemt deze stappen concreet af op de eigen ambitie en rol. 

Wat bereikt mijn organisatie met het ondertekenen van het Commitment?

Door het ondertekenen van het Paris Proof Commitment toon je leiderschap en laat je zien hoe je met jouw organisatie inzet om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Met dit Commitment geef je concreet voor je eigen organisatie aan wat je binnen de mogelijkheden en invloedsferen van je organisatie gaat doen.

Wat is het verband tussen het Advancing Net Zero Commitment en het Paris Proof Commitment?

Het Net Zero Carbon Buildings Commitment is het wereldwijde commitment om vergaand klimaatleiderschap van bedrijven, organisaties, steden en regio’s te erkennen en te bevorderen bij het CO2-arm maken van de gebouwde omgeving, anderen te inspireren soortgelijke maatregelen te nemen en belemmeringen voor implementatie weg te nemen. Omdat het Paris Proof Commitment aansluit bij een wereldwijd commitment, vindt er internationaal ook afstemming plaats om de onderliggende principes en definities zoveel mogelijk te uniformeren. In het Paris Proof Commitment wordt concreet invulling gegeven en heldere normen gesteld voor de bij Nederland passende situatie. 


Hoe verhoudt het Paris Proof commitment zich tot andere initiatieven?

Paris Proof worden, vraagt om concrete energiebesparing en de monitoring daarvan. Daar zijn meerder initiateven voor. We willen de raportage daarom zo eenduidig en uniform mogelijk maken om adminstratieve lasten te vemijden. We zoeken aansluiting bij GRI en GRESB, het systeem waar vastgoedfondsen in rapporteren via de CRREM-module. Verder zal er een een koppeling gelegd worden met BREEAM. Deze rapportage zal geschikt zijn om in stap 4 als bewijslast te dienen. DGBC zal hier richtlijnen en instructies voor uitwerken om de rapportages.

Welke partij heeft het initiatief genomen tot het Paris Proof Commitment?

Stichting Dutch Green Building Council (DGBC) is de landelijke maatschappelijke organisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving in hoog tempo toekomstbestendig te maken. Wij doen dit vanuit de gedachte dat klimaatverandering sneller gaat dan gedacht en dat de urgentie tot het verduurzamen elke dag groter wordt.


De gebouwde omgeving is goed voor bijna 40% van het energieverbruik en bijna een derde van de CO2-emissies in Nederland. Er ligt een grote verantwoordelijkheid voor de sector om gebouwen en gebieden in Nederland sneller en grondiger te verduurzamen dan momenteel het geval is.

Aan de hand van vier centrale thema’s ontwikkelt DGBC daarom impactvolle programma’s op het gebied van:

 • CO2-reductie (Paris Proof)
 • Circulariteit
 • Gezondheid
 • Klimaatadaptatie

De stichting met ANBI-status is in 2008 opgericht op initiatief van de markt en is onderdeel van de World Green Building Council. Samen met ongeveer 400 DGBC-partners vormen wij de grootste en meest brede beweging voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving in Nederland. Deze koplopers voelen de urgentie om in actie te komen en stellen niet uit maar nemen nu verantwoordelijkheid. Zij nemen leiderschap in deze transitie.

Laatste nieuws

Pluq levert laadoplossingen voor bedrijven: ‘Vastgoedeigenaren krijgen gewoon geen huurders meer als hun gebouwen niet Paris Proof zijn’

Pluq levert laadoplossingen voor bedrijven: ‘Vastgoedeigenaren krijgen gewoon geen huurders meer als hun gebouwen niet Paris Proof zijn’

Partijen ondertekenen samenwerkingsverklaring bouwmaterialenakkoord

Samenwerkingsverklaring bouwmaterialenakkoord getekend

Wat vindt DGBC van de uitslag van de Europese verkiezingen en de goedkeuring van de natuurherstelwet?

DGBC over de natuurherstelwet en de Europese verkiezingen