Duurzaamheidsparagraaf voor taxaties

Taxateurs kunnen gebruikmaken van de doorontwikkelde duurzaamheidsparagraaf waarmee een basis wordt gelegd voor het inzichtelijk maken van de duurzaamheidsprestaties van vastgoed. Met deze duurzaamheidsparagraaf worden referenties opgebouwd van gebouwen in Nederland op het gebied van duurzaamheid. Hierdoor kan onderzoek worden gedaan naar de relatie tussen duurzaamheid en de waarde, waardoor taxateurs worden ondersteund in het integreren van duurzaamheid in de waardebepaling.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) juicht dit toe, want de mate van duurzaamheid is voor banken onmisbare informatie voor de financiering. De leden van de NVB bevelen het gebruik van dit model daarom aan bij taxateurs. De maatschappelijke organisatie DGBC beheert en ontwikkelt de duurzaamheidsparagraaf, in samenwerking met onder andere taxateurs en banken.

Praktijkhandleiding

Taxaties worden uitgevoerd volgens de reglementen en praktijkhandreikingen van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). NRVT neemt de duurzaamheidsparagraaf op in de Praktijkhandreiking voor taxateurs bedrijfsmatig- en grootzakelijk vastgoed. Ondertussen gaan leden van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) de duurzaamheidsparagraaf actief uitvragen. SBR (Standard Business Reporting) Nexus, de digitale standaard waarmee gegevens tussen taxateurs en banken worden uitgewisseld, heeft de circa twintig criteria op duurzaamheid toegevoegd aan de zogenoemde Vastgoedtaxonomie. De duurzaamheidsparagraaf is opgesteld specifiek voor kantoren, maar kan ook voor andere gebouwtypen ingezet worden. Ook in taxatiesoftware is de duurzaamheidsparagraaf beschikbaar gesteld. De duurzaamheidsparagraaf is publiekelijk beschikbaar op duurzaamheids-score.nl.

Initiatief

Het inbedden van duurzaamheid in vastgoedtaxaties kent een aantal initiatieven, waaronder een initiatief gestart vanuit ING en een tiental taxateurs en het initiatief van de Werkgroep Green Valuation vanuit Platform duurzame Huisvesting. Deze twee initiatieven zijn eind 2019 samengevoegd, om een eenduidige beoordeling en vertaling van duurzaamheid in vastgoedtaxaties te borgen.

Met de ontwikkeling van een duurzaamheidsparagraaf voor taxaties wordt invulling gegeven aan een actiepunt vanuit het Klimaatakkoord (2019) voor de gebouwde omgeving.

Aanpak

Om een eenduidige beoordeling van de taxateur te borgen is het gebruik van één uniforme meetmethode noodzakelijk. DGBC wil in samenwerking met relevante partijen in de vastgoedtaxatiesector het gebruik van deze meetmethode vergroten, de inhoud en reikwijdte van de duurzaamheidsparagraaf door ontwikkelen en de relatie tussen de uitkomsten van de paragraaf en de financiële waarde onderzoeken.

Samen met een stuur- en werkgroep werkt DGBC aan onderstaande doelen;

  • Een eenduidige meetmethode borgen voor het meten van de duurzaamheidsprestaties in taxaties.
  • Referenties omtrent de duurzaamheidsprestaties en de bijbehorende taxatiewaarde van bestaand vastgoed, te beginnen met kantoren, in Nederland verzamelen.
  • De toepasbaarheid van de duurzaamheidsparagraaf verbreden voor meerdere gebouwtypen.
  • De relatie tussen de uitkomsten van de duurzaamheidsparagraaf en een mogelijke brown discount of green premium onderzoeken.
  • Het gebruik van de duurzaamheidsparagraaf promoten en het stimuleren van kennisdeling.
  • Een juiste en volledige invoer van de duurzaamheidsparagraaf door taxateurs.

Hoe is het duurzaamheidsmodel ontstaan?

Onder meer het Platform Duurzame Huisvesting (met steun van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), ING en een tiental taxateurs hebben het initiatief genomen om duurzaamheid toe te voegen aan taxaties. Daarbij zijn een vijftigtal pilots uitgevoerd door een tiental taxateurs, hebben experts meegewerkt aan de ontwikkeling en is er gebruik gemaakt van bewezen standaarden. Deze initiatieven zijn samengevoegd, waaruit één duurzaamheidsmodel is ontstaan.

Deze versie is aan DGBC overgedragen om te beheren en verder te ontwikkelen. Daarbij is voor DGBC gekozen omdat het een onafhankelijke stichting is met al meer dan tien jaar ervaring in de gebouwde omgeving. Ook speelt mee dat DGBC niet tot één van de sectoren behoort, maar juist sectoroverschrijdend opereert. Volgens de initiatiefnemers is het belangrijk om deze taak bij een onafhankelijke stichting neer te leggen, omdat het model zo niet beperkt blijft tot één partij. Het is namelijk noodzakelijk dat het model zoveel mogelijk wordt toegepast, zodat er een referentie ontstaat. Daarmee is in de toekomst een koppeling te maken naar de financiële waardering van duurzaamheid.

Wie werken aan het beheer en de ontwikkeling van het duurzaamheidsmodel voor kantoren?

DGBC beheert en ontwikkelt het duurzaamheidsmodel voor vastgoedtaxaties. Maar DGBC doet dat niet alleen. Om het model verder te ontwikkelen, werken er meerdere experts uit de banken- en taxatiewereld samen in twee groepen; een zogenoemde stuurgroep en een werkgroep. In die groepen nemen onder meer taxateurs, vertegenwoordigers van de Nederlandse Verenging van Banken (NVB) en het Nederlandse Register Vastgoed Taxateurs (NRVT), brancheverenigingen en overheidsdiensten deel.

Voor welke gebouwen is het model bestemd?

Het model is nu geschikt gemaakt voor kantoorgebouwen. Die gebouwen worden als eerste met een regulerende wetgeving geconfronteerd; de label C-verplichting in 2023. Het model zal, na een succesvolle lancering in het kantorensegement, doorontwikkeld én geschikt worden gemaakt voor andere sectoren. Denk daarbij aan gebouwen met een retailfunctie en logistiek vastgoed. Om het model daarvoor geschikt te maken, werkt DGBC met een stuur- en werkgroep bestaande uit experts uit het vak.

Wat is de uitkomst van het duurzaamheidsmodel?

Door het duurzaamheidsmodel bij taxaties te gebruiken, ontstaat er een beter beeld van de duurzaamheid van het gebouw. Tegelijkertijd wordt het algehele beeld van gebouwen in Nederland natuurlijk vollediger. De (geanonimiseerde) data kan gebruikt worden een beter beeld te vormen van de huidige stand van zaken. Momenteel wordt er nog geen financiële waarde aan de uitkomsten van het duurzaamheidsmodel gekoppeld, maar dat is wel de wens van alle betrokkenen. Om die wens te verwezenlijken, moet het model echter eerst zijn waarde in de praktijk bewijzen.

Om het duurzaamheidsmodel verder te ontwikkelen en geschikt te maken voor andere sectoren, zijn er een aantal doelen geformuleerd.

  • Inbedden van duurzaamheidsaspecten in vastgoedtaxonomie en vastgoedsoftware.
  • Verzamelen en analyseren van referenties.
  • Vertalen van uitkomsten duurzaamheidsparagraaf naar financiële waarde.

Twee groepen worden gevormd om de doelen en acties te realiseren. De stuurgroep zet de strategische lijnen uit, bewaakt het proces en heeft een aanjagende functie.


Stuurgroepleden

FotoNaamOrganisatiePersoonlijk profiel
Michiel KuiperNVBBekijk profiel
Mirande WaldmannNRVTBekijk profiel
René WiggertsNRVTBekijk profiel
Henny van WoerkomIVBN
Maurits CammeraatSBR Nexus
Hein WegdamNVB (namens ING Real Estate Finance)Bekijk profiel
Ronald GildenRijksvastgoedbedrijfBekijk profiel
Jan HendrikseH&P Vastgoed BVBekijk profiel
Michele KalverlaMVGM Vastgoedtaxaties B.V.Bekijk profiel


Werkgroep

De werkgroep is in hoofdlijnen verantwoordelijk voor het uitvoeren van taxaties volgens het duurzaamheidsmodel, het analyseren van uitkomsten en het aandragen van verbeteringen. 

Joost GijsbersStima Valuation & Advisory B.V.
Baldwin PoolmanDynamis Taxaties
Wessel DoldersumJLL
Michele KalverlaMVGM  
Cees SchekkermanNAI Netherlands
Martijn OnderstalSavills
Koen SauerbornTroostwijk
Paul NelisseColliers
Louis HuijtsVBO
Toon van HulstNVB (namens Rabobank)
Marieke EverinkNVB (namen DB)
Reinier MijsbergNVB (namens ABN AMRO)
Marita VerkaikRICS
Jaap van ’t HulCushman & Wakefield


Download hier het Duurzaamheidsmodel (Excelbestand)

Laatste nieuws

“Met de huidige manier van bouwen snoepen we ons carbon budget binnen zeven jaar op; we kunnen er niet meer van weg kijken"

“Met de huidige manier van bouwen snoepen we ons carbon budget binnen zeven jaar op; we kunnen er niet meer van weg kijken"

Teken de petitie voor Natuurinclusief Bouwen

Teken de petitie voor Natuurinclusief Bouwen

DGBC zoekt nieuwe groene leiders!

DGBC zoekt nieuwe groene leiders!