Framework Climate Adaptive Buildings - deel 1: omgevingsscore

Een duurzame gebouwde omgeving is voorbereid op een veranderend klimaat. De gevolgen van klimaatverandering zijn immers al merkbaar, ook voor gebouweigenaren. Denk maar aan wateroverlast door hoosbuien, verzakkingen van panden en scheuring van rioolaansluitingen door droogte. 
Stilzitten is voor gebouweigenaren, woningcorporaties, beleggers en overheden geen optie meer. Zij moeten nu handelen naar geconstateerde risico’s, maar weten vaak niet hoe.
Met een brede alliantie van financiële instellingen, kennisinstituten, adviseurs en overheden wordt daarom gewerkt aan een Framework for Climate Adaptive Buildings. Het framework bestaat uit drie delen waarin een open, eenduidige aanpak staat voor het vaststellen van fysieke klimaatrisico’s voor bestaande gebouwen met verschillende gebouwfuncties zoals wonen, kantoren, zorg en logistiek. Er zijn vier thema’s gekozen die voor Nederland als grootste risico gelden: hitte, droogte, wateroverlast en overstroming.

Drie stappen

De aanpak gaat uit van drie stappen:

1: Het inschatten van de klimaateffecten voor de omgeving van een gebouw

2: Het bepalen van de gebouwspecifieke kwetsbaarheid

3: Het definiëren van gebieds- & gebouwmaatregelen.

Deel 1: de omgevingsscore

De publicatie Framework Climate Adaptive Buildings - deel 1: omgevingsscore behandelt de eerste stap van de aanpak: inzicht in de omgeving van het gebouw. De publicatie beschrijft een eenduidige methodiek om een beeld te krijgen van het effect van klimaatverandering op de directe omgeving van een gebouw. De scoreberekening in de aanpak werkt met gratis beschikbare en voor iedereen toegankelijke open data van de Klimaateffectatlas. Daardoor heeft iedereen hetzelfde uitgangspunt en daarmee kunnen adviseurs instrumenten ontwikkelen om bijvoorbeeld hele vastgoedportfolio’s door te rekenen op fysieke klimaatrisico’s.
Het gebruik van vrij beschikbare gegevens, en duidelijkheid over de achterliggende methodes verbetert de vergelijkbaarheid en reproduceerbaarheid van klimaatrisico-analyses.

Deel 2 en 3: gebouwscore en effectieve maatregelen

De volgende stap van de standaard-aanpak is het bepalen van de gebouwscore (deel 2) en het kiezen van effectieve maatregelen (deel 3). In deel twee komen de gebouwenkenmerken en gebouwfuncties aan bod. Deel 2 en deel 3 verschijnen in het voorjaar van 2023.

Levend document

Klimaatrisico is steeds belangrijker bij investeringen en bouwplannen, maar er zijn nog geen heldere normen of grenswaarden vastgesteld zoals dat voor veel klassieke milieuthema’s, zoals geluid en luchtkwaliteit, wel het geval is. Er is daarnaast nog weinig bekend over de exacte invloed van klimaatscenario’s om de gebouwde omgeving. Niet alle relevante thema’s zijn daarom opgenomen in de standdaard-aanpak. Er is bijvoorbeeld geen betrouwbare data beschikbaar over stormen en hagelbuien. Deze thema’s zijn daarom niet meegenomen.  Het KNMI publiceert eind 2023 nieuwe scenario’s en het is waarschijnlijk dat ook de kaartdata daaraan wordt aangepast. Het Framework for climate adaptive buildings groeit mee met de kennis en de veranderende data en blijft daarmee een levend document.

Download het rapport deel 1


Gerelateerd

Portefeuilleaanpak van start met 32 deelnemers

Portefeuilleaanpak van start met 32 deelnemers

'Hoe eerder je stuurt op circulariteit en Whole Life Carbon, hoe meer er mogelijk is'

'Hoe eerder je stuurt op circulariteit en Whole Life Carbon, hoe meer er mogelijk is'

Unifore

Unifore zet met acht BREEAM-NL Excellent certificaten grote stap in duurzaamheidsambities