FAQ over het Deltaplan Duurzame Renovatie

De gebouwde omgeving is goed voor bijna 40% van het energieverbruik in Nederland. Het potentieel voor verduurzaming in deze sector wordt op dit moment onvoldoende benut. Als we in het huidige tempo doorgaan, dan halen we doelstelling van het Parijse klimaatakkoord niet. Daarom neemt Dutch Green Building Council (DGBC) het initiatief in Nederland en pleit DGBC voor een inhaalslag voor het renoveren van gebouwen.

Over de normeringen van Paris Proof

Wanneer is een gebouw Paris Proof?

Een Paris Proof gebouw voldoet aan de Parijse klimaatdoelstellingen. Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld een kantoor maximaal 70 kWh per vierkante meter gebruiksoppervlakte per jaar mag gebruiken, voor een ziekenhuis is 100 kWh beschikbaar en een basisschool krijgt 60 kWh. Daarbij wordt rekening gehouden met het potentieel aan duurzaam op te wekken energie en het huidige gemiddelde energiegebruik van dit gebouwtype.
Op dit moment voert DGBC een inventarisatie uit naar gebouwen die voldoen aan de standaard voor een Paris Proof gebouw. 

Zijn de doelen niet veel te ambitieus? Bijvoorbeeld om in zeven jaar tijd 50% energiezuiniger te worden?

Dat is een hoge ambitie, maar geen mission impossible. Er zijn al diverse gebouwen in Nederland Paris Proof. Het is zaak om van die voorbeelden te leren en op te schalen. Het Deltaplan bevat concrete maatregelen hoe we dit kunnen realiseren. Bijvoorbeeld de introductie van all-inhuurprijzen. Op dit moment profiteren vastgoedeigenaren onvoldoende van hun investering in duurzame maatregelen. Het voordeel ligt bij de huurder, die minder energiekosten heeft. Door een huurprijs waarin de energiekosten al zijn opgenomen, komt het voordeel bij de verhuurder te liggen, die daarmee een prikkel heeft om te verduurzamen.

DGBC pleit voor een waardering op basis van daadwerkelijk energieverbruik. Moeten de huidige energielabels worden afgeschaft?

DGBC pleit voor een waardering op basis van daadwerkelijk energieverbruik. Een waardering op basis van daadwerkelijk gebruik geeft namelijk een veel nauwkeuriger beeld van de energieprestaties van een pand. Verschillende rapporten (zoals van ECN) laten zien dat het daadwerkelijk verbruik van veel meer factoren afhangt dan het energielabel. Met het Deltaplan, voorbeelden en met slimme systemen proberen we deze lessen te leren, zodat we de meest effectieve route naar Parijs inzetten.
Tegelijkertijd moeten we in deze fase geen tijd verspillen aan een discussie over welk label het beste is. De label C-verplichting van kantoren is bijvoorbeeld een goede eerste stap, die maatregelen als ledverlichting stimuleert. Deze zijn altijd rendabel. Bij vervolgstappen spelen meer factoren een rol.

Over de initiatiefnemer en betrokkenen

Wie is initiatiefnemer van het Deltaplan Duurzame Renovatie?

Dutch Green Building Council (DGBC) heeft het initiatief genomen om het Deltaplan Duurzame Renovatie te ontwikkelen. Dutch Green Building Council is de maatschappelijke organisatie die zich in Nederland inzet voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Dutch Green Building Council heeft al eerder bewezen een beweging op gang te brengen in het verduurzamen van gebouwen. DGBC haalde duurzaamheidskeurmerk BREEAM naar Nederland. Inmiddels is al meer dan 11 miljoen vierkante meter vloeroppervlakte met BREEAM verduurzaamd.

Wie zijn er nog meer betrokken bij het Deltaplan?

Inmiddels zijn meer dan honderd partijen uit de bouw- en vastgoedsector aangesloten bij het Deltaplan Duurzame Renovatie. Zij zijn vertegenwoordigd in werkgroepen voor verschillende gebouwtypen: kantoren, retail, logistiek, onderwijs, zorg en woningen. De werkgroepleden delen hun expertise in de werkgroepen. De werkgroepen werken bijvoorbeeld aan het wegnemen van drempels en het opstellen van een concreet stappenplan met handvatten voor de sector.
Daarnaast zijn er verschillende themapartners aan het Deltaplan verbonden in de vorm van een Programmaraad. Die raad zal de werkzaamheden van de werkgroepen gebruiken om heldere en krachtige boodschappen uit te zenden. Daarnaast geven de themapartners zelf het goede voorbeeld. 

Wat is de relatie tussen DGBC en De Bouwagenda en het Klimaatakkoord?

DGBC is aangesloten bij De Bouwagenda en neemt deel aan de klimaattafel Gebouwde Omgeving van het Klimaatakkoord. Het Deltaplan is een uitwerking van de doelstellingen die daarin zijn neergelegd, waarbij DGBC haar participanten aanspoort om de lead te nemen om sneller aan de nationale en internationale 2030 en 2050 doelen te voldoen.

Over de rol van duurzame energie in het Deltaplan

Is het niet beter om alle energie duurzaam te maken en niet te veel te investeren in besparing?

We moeten het allebei doen. Ook in 2050 is duurzame energie niet onbeperkt beschikbaar. Uitgangspunt is dat een Paris Proof kantoorgebouw maximaal 50 kilowattuur (kWh) per m2 per jaar verbruikt. Voor andere gebouwfuncties zijn soortgelijke getallen vastgesteld. Ongeacht de functie komt dat neer op een besparing van twee derde ten opzichte van nu. Het resterende deel van het huidige verbruik wordt door duurzame energie ingevuld, zoals windparken en geothermie.

Duurzame energie, wat is dat eigenlijk volgens het Deltaplan?

Duurzame energie opwekken, zoals met windmolens en zonnepanelen, kan zonder CO2-uitstoot. Bio-energie valt ook onder duurzame energie, terwijl dat wel CO2-uitstoot bij gebruik. Maar omdat bio-energie net zoveel CO2 uitstoot als het eerder heeft opgenomen, is het wel duurzaam. Voor stadswarmte en -koude is de CO2-emissie afhankelijk van de bron. Dat is nu nog vaak een aardgasgestookte centrale. Energiebedrijven verduurzamen deze bronnen door gebruik te maken van biomassa of geothermie.

Bij energieverbruik spreekt de overheid over PetaJoules, DGBC over kWh; hoe verhouden die eenheden zich tot elkaar?

Energie wordt op verschillende manieren uitgedrukt. Joule is de SI-eenheid voor energie. Een kWh staat gelijk aan 3,6 miljoen Joule. Gasverbruik wordt gemeten in kubieke meters (m3). Ook dat is om te rekenen naar kWh. Een m3 gas staat gelijk aan ongeveer 9,7 kWh. Het verbruik van stadswarmte en koude wordt al uitgedrukt in GigaJoules. Om het verbruik van gas, elektriciteit en warmte en koude op te kunnen tellen wordt op de schaal van heel Nederland PetaJoule (1 miljoen GigaJoule) gebruikt.
Binnen het Deltaplan rekenen we het verbruik om naar kWh. Een eenheid die gebruikers kennen. Zeker omdat gebouwen in de toekomst steeds meer overstappen op elektriciteit.

Over de stappen die nog volgen

Wat zijn de volgende stappen?

De werkgroepen gaan de diverse routekaarten voor het Deltaplan opstellen. Een van de eerste dingen die moet gebeuren, is het in kaart brengen van het daadwerkelijk energieverbruik van ieder gebouw in Nederland. Van daaruit kunnen we een aantal standaardmodellen ontwikkelen voor de verduurzaming van verschillende type gebouwen. Op die manier hoeft iedere marktpartij niet zelf het wiel uit te vinden. Maar ondertussen zitten de deelnemers niet stil: iedereen voelt de urgentie en is al bezig om stappen te zetten voor de verduurzaming van zijn vastgoed.

Kan mijn organisatie een bijdrage leveren?

Jazeker. Organisaties met kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid in de gebouwde omgeving zijn welkom. Ook zijn we op zoek naar Paris Proof voorbeeldprojecten of projecten en organisaties die de route naar Parijs voor hun vastgoed bepalen. Aanmelden kan via de website: www.parisproof.nl.

Gerelateerd

Combinatie van oplossingen noodzakelijk om binnen CO2-budget te blijven

Combinatie van oplossingen noodzakelijk om binnen CO2-budget te blijven

Kantoren met duurzaamheidscertificering presteren aanzienlijk beter

Kantoren met duurzaamheidscertificering presteren aanzienlijk beter

‘Biodiversiteit rondom gebouwen in 2030 verdubbeld’

‘Biodiversiteit rondom gebouwen in 2030 verdubbeld’