Partners - Participanten

Rijnboutt bv

Het gesprek over duurzaamheid verrijkt het ontwerpproces. Klimaatneutrale gebiedsontwikkeling stelt hoge eisen aan de organisatie van de stadsplattegrond. Betrokkenheid van belanghebbenden vraagt een sterk adaptieve ontwikkelstrategie. Het programma van de duurzame stad levert een samenhangend beoordelingskader voor de inrichting van de stedelijke ruimte, gericht op een verbetering van het onderlinge economische, sociaal-culturele en ecologische functioneren. (Hans Mommaas, 2012)

Rijnboutt kiest voor een gebiedsgerichte aanpak waarbij alle relevante duurzaamheidaspecten, zoals energie, mobiliteit, groen, water, maar ook zaken als opleidingsmogelijkheden en vestigingsklimaat in samenhang worden bekeken. Dit schept ruimte voor synergie, voor innovatieve oplossingen en voor een integrale versterking van gebiedsspecifieke kwaliteiten.

Samen met bewoners en gebruikers ontwikkelen en beheren is leidend. Het resultaat moet een gezonde gebouwde omgeving zijn, die ruimte biedt voor verandering, en waar geen problemen worden afgewenteld naar andere gebieden, of naar de toekomst. We zorgen dat onze duurzaamheidsconcepten langjarig goed functioneren.

Rijnboutt is vanzelfsprekend duurzaam

Organisatie

Naam

Rijnboutt bv

Type organisatie

Architect

Sector

Adres

Moermanskkade 317, Amsterdam

Thema's