Zeven nieuwe Green Deals ondertekend op Innovatie Estafette

Op de Innovatie Estafette op 12 november zijn 7 nieuwe Green Deals ondertekend.

1. Slimme energie voor Steden
Welke acties zijn nodig om in 2030 een betrouwbare, veilige, betaalbare en duurzame energievoorziening te garanderen? Met deze vraag houdt de Green Deal Smart Energy Cities zich bezig. Het doel is om van 2014 tot 2019 slimme energieconcepten toe te passen in 100.000 gebouwen. De Green Deal Smart Energy Cities wil een extra impuls geven aan energiebesparing en de verduurzaming van de energievoorziening. Bijvoorbeeld door publiekprivate samenwerking en een grootschalige uitrol van de intelligente netten. Nieuwe concepten, producten en diensten kunnen dit proces versnellen.

Energieconcepten
Een van de focuspunten is de ontwikkeling en toepassing van economisch aantrekkelijke en (internationaal) opschaalbare slimme energieconcepten. Dit zijn energieconcepten die bovendien die consumenten goed kunnen toepassen. Dit wordt in eerste instantie getoetst in opschalingsprojecten in ‘slimme’ wijken. Daarnaast komt er een algemeen platform, waar vraag, aanbod en kennis elkaar treffen. Ook komt er een technisch platform waarop data wordt gepubliceerd.

De Green Deal is ondertekend door: Het Ministerie van EZ, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gemeenten Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Enschede en Groningen, Netbeheer Nederland en 5 TKI’s.

2. De hotspot in de circulaire economie
Vijftig projecten starten waarbij de focus ligt op de financiering van een circulaire economie en het leren van praktijkcases. Met dat doel is de Green Deal ‘Nederland als hotspot in de circulaire economie’ ondertekend. Binnen een jaar wordt een activiteitenprogramma uitgewerkt. Het uiteindelijke doel van deze Green Deal is om de overgang naar een circulaire economie te versnellen en Nederland als wereldwijde hotspot in de circulaire economie te neer te zetten. Om dit te realiseren willen CCE, AEB en MVO Nederland projecten in gang te zetten. De vijftig projecten komen onder meer tot stand door publiek private samenwerkingsconstructies en ontwikkeling van grondstoffenbanken.

De Green Deal is ondertekend door: Het Ministerie van EZ, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Coöperatie CircleEconomy, Stichting Amsterdam Economic Board, Stichting MVO Nederland en de Ministeries van EZ en I&M.

3. Geen biogas maar bioplastic
GFT-afval zo vergisten dat het kan dienen als grondstof voor de plasticindustrie. Dat is het doel van de Green Deal Bioplastic uit Groente- Fruit- en Tuinafval. In 2014 wil afvalverwerker Attero in Venlo een pilot- installatie bouwen voor de productie van plastic (PHA) uit GFT.

Sluitende cirkel
Door de Green Deal zal de GFT-cirkel zich sluiten. Het biogranulaat dient namelijk als grondstof voor GFT-inzamelzakken. Huishoudens kunnen in deze zakken op een milieuvriendelijke wijze hun GFT-afval verzamelen. Vervolgens worden de volle zakken weer ingezameld en samen met het overige GFT-afval verwerkt.

De Green Deal Bioplastic uit Groente- Fruit- en Tuinafval is ondertekend door: Paques BV, Attero BV, Novamont BV, TU Delft, Gemeente Venlo

4. Materiaal, design en gebruik verenigd
De Fair Meter is een slimme energiemeter die wordt geproduceerd op maatschappelijk verantwoorde wijze, uit ‘eerlijke materialen’. Alliander wil de Fair Meter introduceren en ondertekende hiervoor een Green Deal. De green Deal is ondertekend door Alliander, Stedin, Cogas en de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. Het samenvoegen van materiaal, design en gebruik voert in deze Green Deal de boventoon. De Fair Meter maakt zo min mogelijk gebruik van nieuw gewonnen grondstoffen. Het plan is om de meter te vervaardigen uit opnieuw gebruikte en recyclebare materialen. Daarnaast krijgt de meter een grondstoffenlabel.

Doel in 2020
Het doel is dat in 2020 elke uitgeleverde meter voor meer dan 98% bestaat uit gebruikte grondstoffen en materialen en hergerbruikt kan worden. De Green Deal start met een gecontroleerd experiment van ten minste 1.000 Fair Meters.

De Green Deal Fair Meter is ondertekend door: Alliander en de ministeries van I&M en EZ.

5. Green Deal Circulair inkopen
Het doel van de Green Deal Circulair Inkopen is om de overgang naar een circulaire economie te bevorderen, door hier bij het inkoopproces rekening mee te houden. De partijen willen de voorwaarden voor hoogwaardig hergebruik van ingekochte materialen beschermen. Dit is mogelijk door bij de start van een inkoopproces afspraken te maken. Het doel is om in 2014 minimaal twee Circulaire Inkooptrajecten te starten.

Instrumenten en handreikingen
De resultaten, kennis en ervaring op het gebied van Circulair Inkopen worden gedeeld en opengesteld. Uiterlijk 2016 integreert Circulair Inkopen in inkoopprocessen, -beleid en –strategie. Daarnaast worden gezamenlijk instrumenten en handreikingen voor standaarden en Performance Management Indicatoren voor circulair inkopen ontwikkeld.

De Green Deal Circulair Inkopen is ondertekend door: Stichting MVO Nederland, NEVI (Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagement), PIANOo, Coöperatie Circle Economy, W&R samen met I&M en EZ.

6. Biobased bouwen aan de toekomst
Hoe kan het gebruik van biobased materialen, producten en concepten in de bouw worden bevorderd? Dat is dé vraag waar de Green Deal Biobased Bouwen zich mee bezig houdt. Partijen willen dat een gelijk speelveld ontstaat. Maar voor het zover is, moeten eerst biobased bouwmaterialen, producten en bouwconcepten beschikbaar worden gesteld. Belangrijk punt daarbij is dat het voldoet aan de relevante bouw- en milieuregelgeving.

Bouwbesluit
Door biobased bouwmaterialen, producten en bouwconcepten in lijn te brengen met de regelgeving, verbetert de positie. De Rijksoverheid stelt kennis beschikbaar over het beleid en de interpretatie van het Bouwbesluit. Bovendien spant zij zich in om bestaande beleidskaders aan te passen. Andere punten van aandacht zijn: de verbetering van de kennis, beschikbaarheid en toepasbaarheid van biobased bouwmaterialen, producten en bouwconcepten én het ontwikkelen van een marktstrategie.

De Green Deal Biobased Bouwen is ondertekend door: EZ samen met I&M en W&R én 22 Biobased Bouwbedrijven.

7. 100% biobased
Maxergy wordt een gebouw dat volledig opgetrokken is uit biobased en duurzaam geproduceerde bouwmaterialen. Bovendien is het energieneutraal. Om Maxergy te realiseren werken Wijk van Morgen en Groenebouwmaterialen samen in de Green Deal Groen Bouwen. De Green Deal Groen Bouwen is een concrete invulling van de Green Deal Biobased Bouwen. Partijen willen de ontwikkeling en het gebruik van groene bouwmaterialen en bouwtechnieken stimuleren. Maxergy dient daarbij als demonstratieproject In het gebouw worden groene bouwmaterialen en –technieken getoond.

Biobased tuin
Bij deze Green Deal hoort ook de aanleg van een biobased tuin. Binnen een tijdsbestek van 50 jaar zullen – de in het gebouw – gebruikte materialen in de tuin hergroeien. De partijen delen de opgedane ervaringen in een netwerk. Standaardisering wordt opgepakt in samenwerking met Green Deal Biobased Bouwen. De Rijksoverheid zet onder andere haar netwerk in voor kennisdeling. Ook spant zij zich in om standaardisering van groene bouwmaterialen en -technieken te bevorderen en introduceert het onderwerp groene bouwmaterialen in het onderwijs.

De Green Deal Groen Bouwen is ondertekend door: Wijk van Morgen, Groenebouwmaterialen V.O.F. en het Ministerie van I&M samen met EZ.

Bron: Agentschap NL

Gerelateerd

Eerste tool van Masterplan Ventilatie: Quickscan COVID-19 en ventilatie in kantoren

Eerste tool van Masterplan Ventilatie: Quickscan COVID-19 en ventilatie in kantoren

DGBC ziet aanknopingspunten in Renovation Wave van Timmermans

DGBC ziet aanknopingspunten in Renovation Wave van Timmermans

Video’s Dutch Green Building Week online

Video’s Dutch Green Building Week online