Met BuildingLife en LIFE Level(s) maken we internationale duurzaamheidsambities concreet

Klimaatverandering is geen nationale kwestie, verduurzaming van de gebouwde omgeving moet daarom internationaal worden aangepakt. DGBC is actief onderdeel van twee internationale programma’s, LIFE Level(s) en BuildingLife. Om zo samen met andere Green Building Councils in Europa meer bewustwording te creëren en eenduidige duurzaamheidsambities op te stellen en uit te voeren. Hierdoor realiseren we internationale uniformiteit en een duidelijke Europese CO2-roadmap.

In 2019 is de Dutch Green Building Council samen met 7 andere Europese Green Building Councils het LIFE Level(s) project gestart. Uit deze samenwerking is in 2020 het BuildingLife project geïnitieerd waar nog 3 andere GBCs zijn aangesloten. Door deze internationale samenwerking worden duurzaamheidsdoelen concreet gemaakt. Hierdoor kan internationale uniformiteit, bewustwording en een duidelijke CO2 roadmap gezamenlijk worden gerealiseerd.

LIFE Level(s) 

Het LIFE Level(s) project, waarin het Level(s) Framework centraal staat, is een project ter promotie van het Framework waarin de uitgangspunten voor het meten van duurzame gebouwen zijn vastgelegd. Dit geeft de Europese bouwindustrie inzicht in de belangrijkste aspecten van verduurzamen en met welke methodieken dit gemeten dient te worden. Hierbij ligt de focus op Levenscyclus Analyse (LCA), Life Cycle Costing (LCC) en Indoor Air Quality (IAQ).

Het delen van het Framework en benodigde kennis, en integratie in nationale keurmerken en opdrachtgeverschap zijn de hoofddoelen van dit project. Door integratie van deze indicatoren in de BREEAM-NL richtlijnen en nationale richtlijnen zorgt DGBC voor aansluiting in Nederland met Europa en eenduidigheid in de markt. Het is een concrete lijst met indicatoren en bijbehorende meetmethodieken voor de gehele bouwsector.

Het aandeel CO2 dat in bouwmaterialen en producten is opgenomen kan middels een LCA inzichtelijk worden gemaakt. Het Level(s) Framework zorgt daarmee voor een structuur voor CO2 sturing in de reductie routes van het BuildingLife programma.

#BuildingLife 

Vanuit deze samenwerking is er met deze, en meerdere partijen eind 2020 een ander initiatief gestart, BuildingLife. Een samenwerking waarin een concrete roadmap wordt opgesteld om CO2 in de bouwsector drastisch en versneld te verminderen. Het BuildingLife project focust zich op het inventariseren en delen van kennis en het creëren van bewustwording rond een bredere benadering van de CO2-aanpak. Elke deelnemende Green Building Council werkt toe naar het concretiseren van CO2-doelstellingen per land. Elk land doet dit door nationale Net Zero Whole Life Carbon roadmaps op te stellen voor de verschillende stakeholders van de bouwkolom. DGBC zal dit voor Nederland doen.

BuildingLife is opgezet voor alle stakeholders van de gehele bouwkolom; van producent, tot bouwer, tot belegger en eindgebruiker, maar ook voor beleidsmakers op nationaal en Europees vlak. Daarmee speelt BuildingLife dus op verschillende levels. De WorldGBC leidt de Europese tak, waar zowel internationaal opererende bedrijven als Europese beleidsmakers en de Europese Commissie bij aangesloten zijn. Bij internationaal opererende bedrijven ligt de grootste uitdaging om consistentie te vinden in meetmethodes en waardering. DGBC voert het gesprek met, en representeert de nationale bouwkolom en Nederlandse beleidsmakers (Ministerie van BZK).

Het Level(s) Framework en de nationale Net Zero Whole Life Carbon roadmap geven producenten concrete indicatoren en meetmethodieken, en opdrachtgevers hebben hiermee een helder overzicht waarop zij hun uitvragen kunnen baseren. Beleidsmakers kunnen zowel op nationaal als Europees vlak duidelijke doelen meegeven. Door het internationale karakter van het Framework spreekt heel Europa dezelfde taal, waardoor huidige nationale verschillen worden opgeheven.

Aanpak en vervolg 

De komende jaren zullen de meetmethodieken in het Level(s) Framework in Nationale duurzaamheidscertificeringen en aanbestedingen worden opgenomen waar dit nog niet is gebeurd. Door het organiseren van kennissessies over de inhoud zal de markt hierover worden geïnformeerd. Uiteindelijk resulteert dit in Europese uniformiteit in meetmethodes en rekenregels.

Wil je bijdragen aan onze ambities of meer weten over de inhoud, neem dan deel aan onze LIFE Level(s) congressen of denk mee in de BuildingLife werksessies.  

Kijk hier voor meer informatie over LIFE Level(s) en Building Life

Gerelateerd

Nieuw perspectief op verduurzamingsopgave in Position Paper Whole Life Carbon

Nieuw perspectief op verduurzamingsopgave in Position Paper Whole Life Carbon

'Niet minder slecht, maar beter'

'Niet minder slecht, maar beter'

Met zon op daken kunnen bestaande logistieke gebouwen meer dan half miljoen huishoudens van stroom voorzien

Met zon op daken kunnen bestaande logistieke gebouwen meer dan half miljoen huishoudens van stroom voorzien