Jaarverslag 2016

Dutch Green Building Council

Voorwoord
van het bestuur

Voor de Dutch Green Building Council was 2016 een uitstekend jaar. Over de gehele linie mochten we ons verheugen in een sterk toegenomen belangstelling voor vergroening van de gebouwde omgeving. De motor daarachter was het in 2015 afgesloten klimaatakkoord van Parijs en de vele initiatieven die daaruit voortkwamen. DGBC presenteerde zich als een sterke transitiepartner bij de borgingscommissie voor het nationale energieakkoord en nam het initiatief voor een Deltaplan Duurzame renovatie.

Dit initiatief zorgde ervoor dat we als DGBC om advies werden gevraagd welke maatregelen nodig zijn om de diverse klimaatdoelstellingen te realiseren. We beschikken over een sterke en gemotiveerde achterban van circa 375 participanten (2015: 360) die we intensief hebben ingezet om antwoorden te vinden op de vele vragen die op de vastgoedwereld afkomen. Het project Deltaplan Duurzame Renovatie zal ook de komende jaren hoog op de agenda staan. Dat we veel aandacht aan dit project konden besteden is mede mogelijk omdat DGBC de jaren ervoor haar organisatie heeft geprofessionaliseerd, waardoor de overige taken als certificeren en opleiden (Academy) efficiënt uitgevoerd konden worden. Ook het Future Leaders Program werd in 2016 weer met veel succes georganiseerd.

Over de hele linie groeide de omzet van DGBC met circa 14% tot circa 2,3 miljoen euro. Het batig saldo bedroeg circa 125.000 euro. Dit bedrag zal in 2017 grotendeels worden gebruikt om de inhoudelijke onderbouwing van het Deltaplan te versnellen.

Ondanks alle succesfactoren blijft het belangrijk voldoende aandacht te geven aan de werving van nieuwe participanten. Dit zal in 2017 weer hoog op de agenda staan. We danken directeur Annemarie van Doorn en haar team voor het vele werk dat verzet is en wensen hen veel succes in het komende jaar.

Namens het Algemeen Bestuur,

Contactpersoon

Daan van Vliet, Voorzitter Bestuur DGBC

Jaarverslag van de directie
Een succesvol jaar

Met weer een succesvol jaar achter de rug wil ik u hiermee informeren over de voortgang van onze stichting. DGBC is in 2008 opgericht. Inmiddels wordt de organisatie door de markt gezien als autoriteit op het gebied van het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

DGBC heeft een aantal rollen die onze missie ondersteunen en vanuit ons perspectief nodig zijn om de markt daadwerkelijk te activeren. Uit het klanttevredenheidsonderzoek dat wij in 2016 hebben gehouden blijkt dat deze rollen allemaal relevant zijn voor onze achterban:

 • Stimuleren: DGBC stimuleert de verduurzaming van de gebouwde omgeving door kennis te delen, tools te ontwikkelen en onderzoek te initiëren;
 • Communiceren: DGBC communiceert onafhankelijk over actueel nieuws, innovaties, best practices en projecten;
 • Verbinden: DGBC verbindt als onafhankelijke non-profit organisatie eindgebruikers met duurzame stakeholders uit de bouw- en vastgoedsector;
 • Inspireren: DGBC inspireert haar achterban door bijeenkomsten te organiseren op het raakvlak van duurzaamheid en persoonlijk leiderschap;
 • Opleiden: DGBC leidt professionals op door het aanbieden van BREEAM-NL trainingen en diverse andere cursussen over actuele thema’s;
 • Certificeren: DGBC certificeert om duurzaamheid van de gebouwde omgeving meetbaar te maken en de markt een gemeenschappelijke duurzaamheidstaal te bieden (onder andere BREEAM-NL);

DGBC heeft in 2016 goede resultaten geboekt. Er is daarom volop reden voor een trotse terugblik:

 • Er is een groei van het aantal participanten en de daarmee verbonden inkomstenstroom;
 • We hebben dit jaar een aantal laagdrempelige tools ontwikkeld om de toegankelijkheid van BREEAM-NL en duurzaamheid te verbeteren zoals de ontwikkeling van de Dutch Green Building Scan, de Green Building Guide en trainingen voor specifieke doelgroepen;
 • De samenwerking met de overheid en brancheorganisaties rond het Deltaplan Duurzame Renovatie is tot stand gekomen;
 • We hebben verschillende volgeboekte bijeenkomsten; DGBW congres, Green Leadership Summit, Future Leaders Program en participantenbijeenkomsten;

Feedback die we vanuit de markt krijgen is dat de DGBC nu echt een autoriteit is en dat men graag met ons wil samenwerken. We leveren kwaliteit. Dat laten we zien met ons hoogwaardige certificeringsproces, maar ook met de rol die we hebben als verbinder en kennisorganisatie. 

Tegelijkertijd blijft het helder dat nog veel partijen moeten worden overtuigd. We hebben de wind in de zeilen als we zien hoe nu ook de overheid eisen begint te stellen en als we de duurzame initiatieven van onze achterban bekijken. Tegelijkertijd zien we de vraag naar certificering van de bestaande bouw minder snel groeien dan we zouden wensen en is er nog veel te winnen als het gaat om het waarderen van duurzaamheid, zowel financieel als maatschappelijk.  

In 2016 zijn we gestart met de ontwikkeling van het Deltaplan Duurzame Renovatie. In 2017 zullen wij het plan concreet maken door voor alle sectoren een roadmap te ontwikkelen, in samenwerking met onze achterban, brancheorganisaties en de overheid. Hierbij gaan wij uit van toekomstgerichte oplossingen en ‘deep renovation’; hoe kunnen we naast energiebesparing een significante bijdrage leveren aan een gezonde leef- en werkomgeving en toewerken naar een circulair gebouwde omgeving? 

De belangrijkste uitdagingen voor DGBC hebben wij vastgelegd in het jaarplan 2017. Het Meerjarenplan 2015-2017 is hierin nog steeds de basis met de focus op het verduurzamen van de bestaande bouw en woningen. 

Organisatie 

In 2016 hebben wij een DGBC Academy opgericht, met als doel verdere professionalisering aan te brengen in onze trainingen. Er is in de markt veel interesse voor BREEAM-NL trainingen maar ook voor aanverwante onderwerpen en in-company trainingen. Er is een kleine uitbreiding geweest bij het team Certificering en Beheer, en bij het team Communicatie en Marketing. 

Samenstelling bestuur en directie

In 2016 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 1 voorzitter en circa 12 leden. De bestuursleden vertegenwoordigen diverse disciplines, zodat het bestuur over voldoende kennis beschikt om de kwaliteit van de verschillende activiteiten van de stichting te kunnen waarborgen. De directie wordt gevoerd door mevrouw A. van Doorn.

Vermogen

Het vrij besteedbaar vermogen bedraagt € 550.000,-. Het bedrag dient ter voldoening van reeds aangegane verplichtingen in geval van het (gedeeltelijk) wegvallen van de inkomsten. Dit bedrag wordt door het bestuur voor 2016 als minimum voor bovengenoemde functie beschouwd. 

Beleggingen

(Overtollige) liquide middelen worden ter spreiding van het risico bij de ABN AMRO Bank aangehouden op deposito (al dan niet direct opeisbaar). Andere vormen van beleggingen worden niet toegepast. 

Achterban

DGBC is een organisatie die bestaat bij de gratie van participanten die streven naar een duurzame gebouwde omgeving. Hun betrokkenheid is inhoudelijk van belang maar zeker ook financieel: de DGBC begroting wordt voor ongeveer de helft gedekt uit participantenbijdragen. 

Ook in 2016 hebben wij een groei doorgemaakt in het aantal participanten en de totale participantenbijdragen. Ook zien wij dat participanten onze evenementen en tools graag sponsoren, omdat zij hun naam willen verbinden aan onze organisatie. 

 

2016

2015

Certificering

 

 

Registraties BREEAM-NL Nieuwbouw

122

90

Registraties BREEAM-NL In-Use

130

123

Certificeringen BREEAM-NL Nieuwbouw

120

100

Certificeringen BREEAM-NL In-Use

87

101

 

 

 

Academy

 

 

Deelnemers Experttrainingen BREEAM-NL Nieuwbouw

118

92

Deelnemers Experttrainingen BREEAM-NL In-Use

53

69

Deelnemers BREEAM-NL algemene training

157

131

Deelnemers studiedagen

532

489

 

 

 

Events

 

 

Activiteiten Dutch Green Building Week

Ca. 75

Ca. 75

Deelnemers Green Leadership Summit

41

42

Deenemers Future Leader Program

44

49

Verwachtingen

Onze achterban heeft duidelijk gemaakt dat zij de breedte van onze activiteiten ondersteunen. Daarnaast is er veel interesse voor het Deltaplan Duurzame Renovatie, waar wij in 2016 een start mee hebben gemaakt. Het Deltaplan zet voor de bouw- en vastgoedsector een duidelijke stip aan de horizon. Per gebouwtype worden maatregelen en rollen uitgewerkt. De samenwerking met de overheid zal een belangrijke voorwaarde zijn voor een succesvolle implementatie. 

Tools als de Dutch Green Building Scan en de Green Building Guide zorgen ervoor dat verduurzaming toegankelijk wordt.  

Het aantal medewerkers zal licht groeien. Wij zullen in 2017 onderzoeken of er subsidiemogelijkheden zijn voor onder andere het Deltaplan. Ook zullen we onderzoeken of de ANBI-status haalbaar is, waarmee we toegang krijgen tot andere financiële middelen en minder afhankelijk worden van participantenbijdragen. 

Bekijk hier het financieel jaarverslag 2016.

Contactpersoon

Annemarie van Doorn, Directie DGBC

a.vandoorn@dgbc.nl

Programma: Deltaplan Duurzame Renovatie
Meters Maken voor Klimaat

Het idee voor een Deltaplan is na de klimaatconferentie van Parijs eind 2015 vanuit de DGBC-achterban opgekomen. De klimaatconferentie bevestigde wederom dat de gebouwde omgeving een groot en kosteneffectief reductiepotentieel kent. De Dutch Green Building Council wil als netwerkorganisatie in de gebouwde omgeving deze handschoen oppakken. Het idee is beschreven in een visiedocument voor het ontwikkelen van een Deltaplan. Inzicht, samenwerking en leiderschap zijn daarbij de sleutelwoorden.

In de zomer en het najaar van 2016 heeft DGBC een dialoog met stakeholders en de achterban gevoerd. Het Deltaplan is breed naar buiten gebracht tijdens de Dutch Green Building Week, DGBC organiseerde een forum tijdens de Klimaattop in Rotterdam, er was een werksessie met participanten op 2 november in Den Haag. Ook de Green Leadership Summit op 29 november stond in het teken staan van het Deltaplan. Na het Green Leadership Summit is DGBC gestart met de uitwerking van het Deltaplan en de organisatiestructuur. Daarbij zullen concrete doelen en acties uitgewerkt worden. Te denken valt aan werkgroepen per marktsegment en vanuit bepaalde disciplines.

De reacties op het Deltaplan zijn positief: tijdens de DGBW gaf 85% van de aanwezigen aan een Deltaplan te steunen. De andere bijeenkomsten geven aan dat er een verandering in de houding is. Men verschuilt zich minder achter de gebruikelijke bezwaren zoals de split incentive. De vastgoedwereld beseft dat actie nodig is. Men ziet brown discounts en risico’s voor niet duurzaam vastgoed en men begrijpt dat verplichtingen of moeilijke keuzes als het uitfaseren van de gasinfrastructuur nodig zijn.

Activiteiten 2016 

Een kort overzicht van de activiteiten die DGBC in gang heeft gezet in 2016 in het kader van het Deltaplan Duurzame Renovatie:

 • Met de bestaande infrastructuur van kopgroepen is het Deltaplan besproken. De kopgroepen zullen een rol spelen bij het concretiseren van het Deltaplan. Er zijn DGBC kopgroepen van financiers, taxateurs, logistiek vastgoed en retail.
 • Gesprekken met branches ondersteunen het idee om samenwerking tussen branches binnen een gemeenschappelijke visie te faciliteren. DGBC heeft onder meer overleg gehad met UNETO-VNI, IVBN, RVO, G4 Gemeenten/ VNG, EIB, Stroomversnelling, provincies Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland.
 • DGBC meetinstrumenten zijn verbeterd. DGBC heeft met BREEAM-NL (In-Use) een breed geaccepteerde taal, waar alle marktsegmenten en disciplines mee werken. In-Use is recent geüpdatet. Vanuit meer dan 50 marktpartijen en branche is input gegeven. Er bestaan koppelingen met wettelijke instrumenten zoals het Energielabel, Erkende Maatregelen en de EED. Omgevingsdiensten keuren BREEAM-NL In-Use nu goed als middel om aan de EED Energieaudit te voldoen.
 • Op de Nederlandse Klimaattop op 26 oktober hebben belangrijke bedrijven en overheden hun steun voor het DGBC initiatief uitgesproken. Uit de analyse van Ecofys bleek wederom het grote potentieel van de gebouwde omgeving. Coen van Oostrom van OVG noemde het Deltaplan impliciet tijdens de plenaire sessie, en was een van de CEO’s tijdens het Deltaplan forum in de middag. Voor de DGBC was de sessie de bevestiging van de noodzaak van een Deltaplan en de kracht die DGBC heeft om grote partijen te mobiliseren. Lees meer.
 • Presentatie onder de achterban. De DGBC kent bijna 400 participanten, uit alle sectoren van de bouw. Tijdens het congres in de Dutch Green Building Week werd de noodzaak van een Deltaplan door 85% van de aanwezigen bevestigd. Tijdens de participantendag van 2 november is in 6 groepen gebrainstormd over de prioriteiten en invulling van het Deltaplan. De sessie bevestigt de analyse uit het projectplan. De resultaten van de werksessie is vastgelegd in mindmaps.
 • Portfolio afspraken. Met grote beleggers en gebruikers worden afspraken gemaakt om hun portfolio met BREEAM-NL In-Use in kaart te brengen en doelen te stellen, zoals Redevco, CBRE, Achmea, Wereldhave en ABN AMRO.
 • Green Building Scan. Een groot deel van de gebouwen is in gebruik bij MKB’ers. Om deze partijen inzicht te geven in de verduurzamingsmogelijkheden is de Green Building Scan gelanceerd. Ook niet ingewijden kunnen in 10 minuten inzicht krijgen in de stand en mogelijkheden van het gebouw, met verbetertips. DGBC participanten zullen deze tools inzetten om het gesprekken met hun klanten aan te gaan, zoals banken en installateurs. Zo ontstaat wordt het vliegwiel in gang gezet. DGBC zou deze Green Building Scan voor het Deltaplan voor alle gebouwen in Nederland open willen stellen. Lees meer.
 • DGBC is met de brancheorganisaties trainingen gestart voor installateurs, aannemers en taxateurs.
 • Dutch Green Building Guide. Deze webtool geeft inzicht in producten en partijen die bij verduurzaamde gebouwen betrokken zijn geweest. Zo kunnen eigenaren of gebruikers die inspiratie zoeken om hun gebouw te verbeteren, in de DGBC een vergelijkbaar gebouw en partijen opzoeken die hen voor gegaan zijn (bijvoorbeeld kantoor van 3.000 m2, uit 1980, met de ambitie BREEAM-NL 4 sterren of Energielabel A). Lees meer. 

Green Leadership Summit

Op 29 november vond het derde Green Leadership Summit plaats. Die stond deze keer in het teken van het Deltaplan. Onderdelen waren een discussie met 5 banken en 3 ‘De Wereld Draait Door Sessies’, met in de laatste ronde Ed Nijpels, voorzitter van de borgingscommissie van het Energieakkoord. Doelstellingen vanuit het Energieakkoord lopen achter. Ed Nijpels gaf aan het Deltaplan als belangrijk initiatief voor de gebouwde omgeving te zien. Lees meer.

 

 

Contactpersoon

Annemarie van Doorn, Directeur

a.vandoorn@dgbc.nl

Certificeren
BREEAM-NL

Het jaar 2016 was een succesvol jaar voor BREEAM-NL. Maar liefst 6 Nederlandse projecten ontvingen een internationale BREEAM Award, waaronder het meest duurzame nieuwbouwproject Geelen Counterflow en bij BREEAM-NL In-Use winkelcentrum De Heuvel in Eindhoven. Daarnaast vielen het distributiecentrum van Bol.com in Waalwijk, Agio Cigars, Energy Academy en de renovatie van het hoofdgebouw van de TU Eindhoven in de prijzen.

Bij BREEAM-NL Nieuwbouw is er een groei te zien in het aantal certificaten. BREEAM-NL In-Use kwam in aantal certificaten lager uit, maar in certificeerde vierkante meters 20% hoger dan in het jaar 2015. Verder zijn juist in het vierde kwartaal, na de publicatie van de BRL 2016 van In-Use, veel In-Use projecten geregistreerd.

BREEAM-NL keurmerken

 • BREEAM-NL In-Use. De focus ligt vanuit het DGBC Meerjarenplan 2015-2017 op de bestaande bouw. In 2016 is de nieuwe beoordelingsrichtlijn voor BREEAM-NL In-Use gelanceerd. Hierin zijn diverse verbeteringen doorgevoerd, waaronder harmonisatie met de internationale versie van BREEAM In-Use en een verbetering van het gebruikersdeel. Tegelijkertijd wordt de lokale inbedding verstevigd door de koppeling aan bestaande systemen. Ook is een BREEAM-NL In-Use certificaat door RVO erkend als instrument om aan de EED te voldoen. Voor grote eigenaren, beheerders en gebruiker ontwikkelt DGBC met BRE de mogelijkheid om portfolio’s van meerdere gebouwen te certificeren. Voor zowel nieuwe als bestaande portfolio’s is een aanpak opgesteld om met behoud van kwaliteit op een efficiënte wijze meerdere gebouwen te (her)certificeren.
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie. De ontwikkelingen in de regelgeving voor nieuwbouw gaan snel. Per 2020 moet alle nieuwbouw bijna energieneutraal zijn. Ook is er een grote aandacht voor circulair bouwen en gezondheid. DGBC is in 2016 gestart met de update van de beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie. Nieuwbouw en Renovatie zullen in navolging van de BRE gescheiden worden. BRE heeft een apart schema voor Nieuwbouw (New Construction) en Renovatie (Refurbishment and Fit Out). Dit zijn zogenaamde companion schemes. RFO is voor Nederland interessant. Dit schema bestaat uit 4 delen gerelateerd aan de levensduur; van hoofddraagstructuur tot inrichting. Het schema kan daarmee een antwoord geven op de al langer liggende vraag naar certificering van het interieur, monumenten en aansluiting bij de circulaire economie.
 • Bij BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling is geïntegreerd met de bèta-versie van de beoordelingsrichtlijn voor bestaande gebieden. De nieuwe beoordelingsrichtlijn zal geschikt zijn voor zowel bestaande als nieuwe gebieden met een duurzaamheidsambitie. 
 • Bij BREEAM-NL Sloop en Demontage bestaat al langer de wens om een koppeling te maken met Nieuwbouw en Renovatie. De mogelijkheden voor inpassing van Sloop en Demontage zullen meegenomen worden in de ontwikkeling van Refurbishment and Fit Out.

Programma’s en projecten

   

 • Dutch Green Building Guide: Via de Guide kunnen eigenaren of gebruikers die inspiratie zoeken om hun gebouw te verduurzamen voorbeelden en ervaringen vinden. Aanbieders van producten en diensten kunnen de Guide gebruiken om hun producten en diensten te presenteren, met de gebouwen waarin dit toegepast is.
 • Green Building Scan: Om partijen inzicht te geven in de verduurzamingsmogelijkheden is de Green Building Scan gelanceerd. Ook niet ingewijden kunnen in 10 minuten inzicht krijgen in de stand en mogelijkheden van het gebouw, met verbetertips. De Scan is in eerste instantie onder DGBC participanten verspreid. Zij kunnen deze tool inzetten om het gesprekken met hun klanten aan te gaan, zoals banken en installateurs.
 • Woonlabel: Ook het gebied van de woningbouw leeft al langer de wens om een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen om duurzaamheid te meten. Van het Woonlabel is een bèta-versie ontwikkeld, die met een aantal partijen in pilotprojecten in de bestaande bouw en nieuwbouw zal worden getest.

Kwaliteitsbeheersing

BRE en DGBC werken aan een accreditatie volgens ISO17065, komend vanuit ISO17024. BRE heeft inmiddels het proces doorlopen. DGBC zal dit volgen, zodat DGBC onder een zelfstandige accreditatie via de Raad voor de Accreditatie zal werken. De BRE audit van de DGBC heeft kleine verbeterpunten, maar geen grote non-conformities opgeleverd.

   

Statistieken BREEAM-NL 2016

Certificaten

 

Totaal

2016

2015

Nieuwbouw

Ontwerpfase

263

72

55

 

Opleverfase

198

48

45

In-Use

 

285

87

101

Gebiedsontwikkeling

5

0

1

Sloop en demontage

7

3

2

 

Contactpersoon

Martin Mooij, Hoofd Certificering en Beheer

m.mooij@dgbc.nl

Stimuleren, Inspireren & Verbinden
Aanjagen verduurzaming

Het aantal events is in 2016 verder uitgebreid om meer te kunnen voldoen aan de verwachting dat wij een netwerkorganisatie zijn. Hiervoor hebben we congressen, seminars en round tables georganiseerd, die zich kenmerkten door inhoud en kwaliteit.

De evenementen richtten zich op medewerkers van DGBC Participanten op verschillende niveaus:

 • Strategisch: voorbeeld Green Leadership Summit, specifieke Round Tables, Gala
 • Tactisch: voorbeeld Round Tables, Future Leaders Program
 • Operationeel: voorbeeld Seminars, Congressen 

Hieronder een overzicht van alle evenementen:

Februari

DGBC Round Table Bestaande Kantoren

Hoe zorgen we ervoor dat de bestaande kantorenvoorraad duurzamer wordt? Die vraag stond centraal tijdens de DGBC Round Table Bestaande Kantoren, die op donderdag 18 februari plaatsvond in Stadion Galgenwaard in Utrecht. In totaal debatteerden zo’n 25 professionals uit diverse beroepsgroepen over de grote verduurzamingsopgave voor de bestaande kantorenvoorraad. De middag stond onder leiding van Elsbeth Quispel (GRESB) en werd beoordeeld met een 7,9.

Maart

DGBC Congres Circulair Gebouwde Omgeving

Bij Ahrend Inspiration Centre in Amsterdam vond in maart het DGBC Congres Circulair Gebouwde Omgeving plaats. De ruim honderd aanwezige directieleden en managers konden tijdens het volgeboekte evenement kennis opdoen over hét duurzaamheidsthema van dit moment. Tegelijkertijd werden praktische handvatten gegeven om werk te maken van een circulair gebouwde omgeving. En dat is nodig, want zo stelde spreker Carol Lemmens van ARUP: “We cannot run a wasteful society on a finite planet.”

April

Round Table 2: True Value

Op dinsdag 19 april 2016 vond bij KPMG te Amstelveen de tweede editie van de DGBC Round Table True Value plaats. Daar stond de vraag centraal wat de werkelijke waarde van duurzaamheid is. Naast het feit dat duurzaamheid vooral gaat over wat je niet gaat doen, is het vooral de opgave om de ‘zachte kanten’ van duurzaamheid hard te maken. Daar ligt een enorme kans voor de accountant: die kan de wereld redden. 

Mei

DGBC Seminar Gezondheid in samenwerking met HagaZiekenhuis

Op woensdag 18 mei 2016 vond het DGBC Seminar Gezondheid in Gebouwen in 2025 plaats in samenwerking met het HagaZiekenhuis. Tijdens het seminar kwamen de trends en ontwikkelingen voor dit thema voor de komende tien jaar aan bod. Daarbij staat de eindgebruiker centraal.

Juni 

PROVADA

Van 7 tot en met 9 juni 2016 vond de vastgoedbeurs PROVADA plaats in Amsterdam RAI. DGBC verzorgde tijdens de PROVADA elke dag verschillende activiteiten. Elke ochtend stond een masterclass op het programma rond voorbeeldige Nederlandse projecten die in maart 2016 een internationale BREEAM Award hadden gewonnen. Ook vond iedere middag een lunch plaats aan de DGBC Lunchtafel op het DGBC Plein, met iedere dag een ander thema op het programma, zoals de WOZ en Verduurzaming, Bestaande gebouwen en Gemeenten en de klimaatdoelstellingen. Ook organiseerde DGBC in samenwerking met ABN AMRO de workshop 'BREEAM-NL in een Notendop' voor een eerste kennismaking met BREEAM-NL.

Green Leader Award

Dutch Green Building Council (DGBC) heeft in 2016 in samenwerking met PROVADA, PropertyNL en Cobouw een nieuwe duurzaamheidsaward geïntroduceerd: de Green Leader Award. Dit is dé award voor persoonlijk leiderschap en lef in de bouw- en vastgoedsector. 
Op woensdag 8 juni werd de eerste Green Leader Award uitgereikt door juryvoorzitter Maurits Groen. De award werd gewonnen door Onno Dwars, hoofd acquisitie & innovatie van VolkerWessels Vastgoed. Dwars in reactie op zijn overwinning: “Het is nu tijd de volgende stap te zetten: duurzaamheid moet geen ambitie meer zijn, maar een randvoorwaarde.”

DGBC Seminar Circulaire Gebouwen inclusief participantenvergadering

Circulaire gebouwen; wat zijn dat, welke principes liggen hierachter en welke oplossingen dragen hieraan bij? Tijdens deze zoektocht op het DGBC Seminar Circulaire Gebouwen in De Staart (Apenheul) in juni in Apeldoorn ging het over de natuur als inspiratiebron voor de mens: we zijn voor 25% familie van rijst en moeten leren van apen en woestijnratten. Het ging over de gebouwen: De Staart is een opmaat naar een circulair gebouw. En het ging over circulaire oplossingen: een termietenheuvel heeft geweldige natuurlijke airconditioning.

September

Visiebijeenkomst in samenwerking met de Postcodeloterij

Op 9 september organiseerde de Postcodeloterij in samenwerking met DGBC en MVO Nederland 'Duurzaam (ver-)bouwen: gewoon doen?!'. Het event vond plaats in het toen nog leegstaande gebouw dat de Postcodeloterij heeft aangekocht en dat wordt verbouwd en verduurzaamd. De ambitie is BREEAM-NL Outstanding. Meer informatie vindt u hier.

Future Leaders Program

Ook in 2016 heeft DGBC wederom een Future Leaders Program georganiseerd. Met het aanbieden van dit programma wil DGBC de nieuwe generatie leiders ondersteunen, door kennis te delen, te coachen op gedrag en competenties, te verbinden met bestaande leiders en generatiegenoten en door Young Professionals concreet te laten samenwerken aan urgente groene uitdagingen. 

Ruim 40 jonge leiders schreven zich na de zomer in voor de tweede editie van het Future Leaders Program. De eerste bijeenkomst van dit programma was op donderdag 8 september 2016. Negen teams gingen met elkaar de uitdaging aan tijdens dit vierdaagse programma. Op 29 november is het winnende team bekendgemaakt. 

Dutch Green Building Week

De zesde editie van de Dutch Green Building Week 2016 vond plaats van maandag 26 tot en met vrijdag 30 september 2016. Tijdens de Dutch Green Building Week 2016 stonden 73 activiteiten op het programma van in totaal 41 deelnemende organisaties. Deze activiteiten vonden plaats verspreid door het hele land. Het thema van de DGBW 2016 was IMPACT.

De Dutch Green Building Week werd mogelijk gemaakt door de Hoofdsponsor ABN AMRO, Gouden sponsors a.s.r., Daikin en Forbo en 16 partners. 

Dutch Green Building Week: DGBC Kids Event in samenwerking met a.s.r.

Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit de maatschappij. Om ook kinderen vertrouwd te maken met dit thema én basisscholen te ondersteunen bij het verduurzamen van hun school, heeft DGBC samen met a.s.r. en de gemeente Utrecht een jaarlijks terugkerende duurzaamheidswedstrijd voor alle basisscholen in Utrecht: de a.s.r. scholen challenge geïntroduceerd. Op 28 september vond de finale plaats. 5 basisscholen uit Utrecht hadden zich geplaatst voor de finale. De 5 finalisten presenteerden hun duurzaamheidsidee aan een deskundige jury onder leiding van Lodewijk Hoekstra. OBS Vleuterweide presenteerde op een originele manier een idee om meer water te besparen in de school. De kracht van het idee is onder andere dat de leerlingen elkaar bewust maken om duurzamer met water om te gaan. Het idee past binnen de duurzaamheidsambitie van a.s.r. om energie door te geven.

Dutch Green Building Week: DGBC Gala(diner)

Op donderdag 29 september organiseerde de Dutch Green Building Council (DGBC) een exclusief Galadiner ter gelegenheid van de Dutch Green Building Week 2016 op uitnodiging. Partners van de Dutch Green Building Week mochten eigen relaties uitnodigen. Onder meer Johan van Hal, vice-voorzitter ABN AMRO, en weervrouw Helga van Leur spraken er. De avond stond onder leiding van Jan Douwe Kroeske.

Dutch Green Building Week: DGBC Congres

Het DGBC Congres Impact stond geheel in het teken van het thema impact. Impact maken is de volgende stap in verduurzaming: op zoek gaan naar versnelling. "De bouw- en vastgoedsector moet activistischer worden. Niet 10% duurzaam renoveren, maar 80%”, stelde Daan van Vliet, voorzitter van de Dutch Green Building Council tijdens het DGBC Congres. Hij gaf het startsein voor de ontwikkeling van het Deltaplan Duurzame Renovatie om de verduurzaming van de bestaande gebouwde omgeving te versnellen om zo de Parijse klimaatdoelstellingen te behalen. “Over een half hebben we een aanvalsplan, samen met alle betrokken partijen.”

Oktober

Nationale Klimaattop

Op 26 oktober vond de eerste Nationale Klimaattop 2016 plaats in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Dutch Green Building Council (DGBC) verzorgde een break-outsessie waarin dieper werd ingegaan op het Deltaplan Duurzame Renovatie. Samen met betrokken partijen moet werk worden gemaakt van het verduurzamen van de bestaande gebouwde omgeving om zo de klimaatdoelstellingen te behalen, was de insteek. In totaal bezochten meer dan 50 professionals de sessie. Verschillende koplopers namen deel aan de paneldiscussie en gaven aan welke bijdrage zij gaan leveren.

November

DGBC Algemene Participantenvergadering & Werksessie Deltaplan Duurzame Renovatie

In Madurodam in Den Haag vond in november de tweede algemene DGBC participantenvergadering van 2016 plaats. Deze vergadering was gekoppeld aan een werksessie over het Deltaplan Duurzame Renovatie. “Een mooie en spannende participantenbijeenkomst”, noemde DGBC-directeur Annemarie van Doorn deze middag. “Omdat we samen met onze achterban de route willen uitstippelen om jaarlijks 15.000 gebouwen grondig en duurzaam te renoveren. Zo nemen we als sector onze verantwoordelijkheid om de klimaatdoelstellingen te behalen.”

Green Leadership Summit

Meer dan vijftig leiders uit de bouw en vastgoedsector waren dinsdag 29 november aanwezig tijdens de derde editie van het Green Leadership Summit in Buitenplaats Sparrendaal in Driebergen. Inzet: het verder brengen van het Deltaplan Duurzame Renovatie, een initiatief van de Dutch Green Building Council (DGBC) om de zo gewenste versnelling in het verduurzamen van de bestaande gebouwde omgeving te realiseren.

 

Contactpersoon

Marieke Olsthoorn, Hoofd Communicatie & Events

m.olsthoorn@dgbc.nl

Communiceren
Autoriteit én kennispartner

Al vanaf de oprichting in 2008 krijgt DGBC veel aandacht van de media. De vakmedia besteden geregeld aandacht aan DGBC en haar participanten.

Landelijke PR

De landelijke media hebben DGBC in 2016 nog vaker benaderd als autoriteit of als kennispartner. Hierbij wil DGBC vooral de koplopers aan het woord laten en goede voorbeelden te laten zien uit de achterban. Dit heeft geleid tot publicaties in (commerciële bijlages) landelijke (dag)bladen zoals het FD en diverse publicaties in de vakpers. Ook het in 2016 geïntroduceerde Deltaplan Duurzame Renovatie leverde al veel publiciteit op. 

Participantenonderzoek

Inhoud, kwaliteit en niet winstgedreven; dat zijn de belangrijkste kenmerken die aan DGBC worden toegeschreven. Dit blijkt uit het participantenonderzoek dat DGBC in 2016 deed. DGBC voerde het onderzoek uit om inzicht te krijgen in de tevredenheid van participanten en om de wensen en behoeften in kaart te brengen.

   

Contactpersoon

Marieke Olsthoorn, Hoofd Communicatie & Events

m.olsthoorn@dgbc.nl

Opleiden
Start van de DGBC Academy

In 2016 is de DGBC Academy van start gegaan als een afdeling van DGBC. De thematiek waar DGBC zich op richt is breder dan alleen BREEAM-NL. Het is daarom van belang dat DGBC zich ook op het gebied van kennis breder laat zien in de markt. DGBC Academy zal naast de bestaande BREEAM-NL trainingen ook rond nieuwe onderwerpen kennisontwikkeling en kennisverspreiding vormgeven. 2016 was een jaar waarin met succes de eerste stappen zijn gezet.

Leren van succesvolle award-winnende BREEAM-NL cases.

Nederland kwam met prijzen terug van de BREEAM Awards 2016. Aanleiding voor DGBC om de winnende projecten tijdens PROVADA een podium te bieden, om de kennis uit die projecten te delen met belangstellenden.

 

 

 

BREEAM-NL voor doelgroepen

Naarmate BREEAM-NL meer wordt gebruikt komen er steeds meer verschillende professionals in aanraking met de certificering volgens BREEAM. Zij hebben een specifieke kennisbehoefte rondom BREEAM en daarnaast vaak een bredere kennisvraag over verduurzaming. Daarom is in 2016 begonnen met de ontwikkeling van nieuwe BREEAM-trainingen voor specifieke doelgroepen zoals facilitair managers, bouwbedrijven, installateurs en taxateurs. Door deze trainingen samen met branche-organisaties te ontwkkelen en te vermarkten wordt het bereik vergroot. Er is in 2016 geïnvesteerd in de samenwerking met deze branche-organisaties

In-company trainingen

Er zijn in 2016 verschillende maatwerk-trainingen georganiseerd in een in-company setting. Zo waren er trainingen voor bijvoorbeeld verkoopteams en relatiemanagers, maar ook voor natte installateurs, voor medewerkers planbegeleiding en calculatie, en voor diverse medewerkers van bouwbedrijven. Voor een grote bank mochten we voor alle relatiemanagers in bouw en infrastructuur een masterclass duurzaamheid organiseren. Met de uitvoering is in 2016 een begin gemaakt, deze loopt door tot in 2017.

Studiedagen en harmonisatiebijeenkomsten

De studiedagen zijn in 2016 goed bezocht. Door deelnemers gericht en tijdig te herinneren aan hun inschrijving waren er minder mensen die het op het einde van het jaar lieten aankomen. Er waren daarom in 2016 geen extra bijeenkomsten in december noodzakelijk. Bij de harmonisatiebijeenkomsten speelde wel een ‘harmonica-effect’. Door te weinig aanmeldingen in de eerste helft van 2016 zijn de bijeenkomsten voor de zomer komen te vervallen, met een grotere drukte op de bijeenkomsten na de zomer. Er zijn plannen gemaakt om in 2017 een nieuwe, efficiëntere formule voor studiedagen en harmonisatiebijeenkomsten te lanceren. Onderdeel van die formule is een ‘Nationaal BREEAM-NL Congres’, waarvoor de voorbereidingen in 2016 zijn gestart.

Academy over op digitaal materiaal

In september 2016 is DGBC Academy gestopt met verspreiding van lesmateriaal, oefeningen en evaluaties op papier. Als duurzame organisatie was het hoog tijd om deze stap te zetten. De overgang is zonder problemen gegaan. Alhoewel aanvankelijk wel werd gevreesd dat experts en assessoren niet zonder papieren naslagwerk zouden kunnen, is hiervan in de praktijk niets gebleken. Een en ander heeft geleid tot een substantiële afname van papierproductie en koeriersinzet.

Verkenningen

Ook verkennend zijn thema’s opgepakt, zoals het idee van een groene WOZ (o.a. met de waarderingskamer) en is er een poging gedaan om met andere Europese GBC’s in Brussel de projectaanvraag voor Build Upon 2 gehonoreerd te krijgen. Er is onderzocht of er een living lab rond circulariteit kan worden opgezet.  Naar verwachting zullen de contacten en netwerken in 2017 aanknopingspunten bieden voor nieuwe activiteiten van de Academy.

Contactpersoon

Jan Kadijk, Hoofd DGBC Academy

j.kadijk@dgbc.nl