Deltaplan Duurzame Renovatie: Meters Maken

Met het Deltaplan Duurzame Renovatie maakt de bouw- en vastgoedsector meters voor een duurzaam gebouwde omgeving. Volgens de Parijse standaard.

Meters maken

De sector zet stappen om de bestaande gebouwde omgeving te verduurzamen. Maar het gaat nog niet snel genoeg. Harder moet het. Het is tijd om meters te maken. Er is geen plek meer voor peloton of achterblijvers.

Paris Approved

Minder slecht is niet meer goed genoeg. Willen we de klimaatdoelstellingen halen, dan is het zaak grondiger te verduurzamen. Geen gezeur over sluitende businesscases of energielabel C, leg de lat hoger. De Parijse standaard vraagt om verantwoordelijkheid en leiderschap. En om niet-onderhandelbare beslissingen.

Meten is weten

De gebouwde omgeving (utiliteit en woningen) is voor 40% verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot in Nederland. Dat is 376 PetaJoule per jaar. Per gebouwfunctie ligt er een uitdagende opgave die uitstoot drastisch te verminderen. Meten is weten. 

De gebouwde omgeving (woningen en utiliteitsbouw) is in Nederland de grootste vervuiler, meer dan bijvoorbeeld verkeer en industrie. Er zijn hoopgevende ontwikkelingen om gebouwen beter en duurzamer te maken, dat zeker. Maar die kunnen niet voorkomen dat de aarde mede door ons toedoen verder zal opwarmen. Met grote natuurschade tot gevolg. Daarom moet de uitstoot van CO2 drastisch worden gereduceerd.­­ Dat betekent dat er substantieel meer gebouwen in Nederland veel grondiger en in sneller tempo moeten worden gerenoveerd en verduurzaamd.

DGBC ontwikkelt Deltaplan Duurzame Renovatie

Dutch Green Building Council (DGBC) neemt nu het initiatief om de transitieplannen voor de gebouwde omgeving te versnellen. Dat kan, met een achterban van meer dan 370 aangesloten organisaties. Er wordt een allesomvattend Deltaplan voor de Duurzame Renovatie van bestaand vastgoed ontwikkeld, samen met marktpartijen, overheid, kennisinstituten, brancheorganisaties en partijen in de bouw- en vastgoedsector. DGBC zal de ontwikkeling van het plan, de implementatie en monitoring aanjagen en faciliteren waarbij de achterban van DGBC wordt uitgedaagd leiderschap te tonen en een voorbeeldfunctie in te vullen.

De ingrediënten van het Deltaplan Duurzame Renovatie

 • Het Deltaplan gaat over financiën en regelgeving, techniek en communicatie
 • Het Deltaplan Duurzame Renovatie omvat alle verduurzamingsopgaves per gebouwfunctie en richt zich in eerste instantie op de utiliteitsbouw
 • Het Deltaplan Duurzame Renovatie wordt gemonitord op PetaJoule 

Maart 2017 - stuurgroep en werkgroepen worden geformeerd

Het Deltaplan is opgedeeld in acht sectorspecifieke verduurzamingsopgaves. Deze maand worden werkgroepen geformeerd voor deze acht sectoren. Elke werkgroep heeft een voorzitter. In overleg met de voorzitter worden en zijn al potentiële werkgroepleden benaderd. Ook worden DGBC bestuursleden gekoppeld aan een werkgroep. De werkgroepen krijgen de opdracht een sectorspecifieke routekaart te ontwikkelen.

De volgende werkgroepen worden geformeerd:

 • Werkgroep Kantoren: voorzitter Jaap van Rhijn, Colliers,
  Bestuurslid DGBC: Andy van den Dobbelsteen, TU Delft
 • Werkgroep Logistiek: Jeanet van Antwerpen, SADC
  Bestuurslid DGBC: Daan van Vliet, UniVastgoed
 • Werkgroep Scholen: Ewoud van der Sluis, Hevo
  Bestuursleden DGBC: Bram Adema, CFP Green Buildings en Ronald Prins, Gemeente Rotterdam
 • Werkgroep Retail: nader in te vullen
  Bestuurslid DGBC: Derk Welling, Redevco
 • Werkgroep Zorg: Philip Blaauw, CEO INNAX
  Bestuurslid DGBC: Jort Bakker, ASN Bank
 • Werkgroep Bijeenkomstgebouwen: nader in te vullen
 • Werkgroep Logies: nader in te vullen
 • Werkgroep Sport: nader in te vullen

Maart 2017 - Succesvolle presentatie Deltaplan Duurzame Renovatie bij SER Energieakkoord

DGBC heeft op 7 maart het initiatief voor het Deltaplan Duurzame Renovatie mogen presenteren aan de Borgingscommissie van het Energieakkoord tijdens de Conferentie ‘Energieakkoord in versnelling’. In deze speciale netwerkbijeenkomst presenteerden zes verschillende partijen hun initiatieven die een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie in Nederland. De andere initiatieven waren:

 • de gassector (onder meer groen gas)
 • infrabeheerders en Rijkswaterstaat (Groenenettencoalitie)
 • waterschappen met Rijkswaterstaat (Monsterverbond water)
 • Uneto-VNI (programma Energie en Duurzaamheid in de gebouwde omgeving)
 • VNO-NCW en VIB (Thermische isolatie in de industrie en energiecentrales)

De Borgingscommissie gaat de komende periode onderzoeken of de initiatieven bijdragen aan de doelen van het Energieakkoord, aldus voorzitter Ed Nijpels. Mogelijk krijgen de plannen dan een plek krijgen in de Nationale Energieverkenning 2017. Deze verkenning schetst de staat van de energiehuishouding van Nederland en geeft de vooruitzichten voor de lange termijn weer. DGBC werkt de komende maanden door aan het concreet maken van de besparingen die met de deelnemers aan het Deltaplan kunnen worden behaald. In mei worden deze ingediend bij de rekenmeester van de ECN en PBL.

Februari 2017 - Even voorstellen: Herbert Zwanen, projectleider Deltaplan Duurzame Renovatie

Begin februari heeft DGBC Herbert Zwanen aangetrokken als projectleider. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring als projectmanager, bedrijfskundig adviseur en managementtrainer. En is met name werkzaam in de branches zakelijke dienstverlening, ICT, Bouw, Transport & Logistiek en Gezondheidszorg. Herbert zal de uitvoeringsorganisatie gaan inrichten en geeft leiding aan het traject dat moet leiden tot het daadwerkelijke Deltaplan Duurzame Renovatie.

November 2016 - Green Leadership Summit

Meer dan vijftig leiders uit de bouw en vastgoedsector waren dinsdag 29 november aanwezig tijdens de derde editie van het Green Leadership Summit in Buitenplaats Sparrendaal in Driebergen. Inzet: het verder brengen van het Deltaplan Duurzame Renovatie om de zo gewenste versnelling in het verduurzamen van de bestaande gebouwde omgeving te realiseren. Op deze middag was ook Ed Nijpels aanwezig, voorzitter van de Borgingscommissie van het Energieakkoord. Hij had de plannen voor dit Deltaplan al gedeeld met VNO/NCW. Verder gaf hij aan: “Als je kijkt naar de resultaten van het Energieakkoord, dan zijn de aanpassingen in de bouw me het meest tegengevallen. Dit deltaplan is daarom een goed middel die verduurzaming te versnellen.

Lees het verslag van deze dag.

November 2016 – Werksessies tijdens participantendag

Op 2 november organiseerde DGBC een participantendag. De aanwezige participanten brainstormden in 6 groepen over de prioriteiten en invulling van het Deltaplan Duurzame Renovatie. De resultaten van de werksessie is vastgelegd in mindmaps. Deze mindmaps zijn geïnterpreteerd en vertaald voor Stap 2 van het Deltaplan.

Oktober 2016 – Nederlandse Klimaattop

Op de Klimaattop op 26 oktober hebben belangrijke bedrijven en overheden hun steun voor het DGBC initiatief uitgesproken. Uit de analyse van Ecofys bleek wederom het grote potentieel van de gebouwde omgeving. Coen van Oostrom noemde het Deltaplan impliciet tijdens de plenaire sessie, en was een van de CEO’s tijdens de break-out sessie die DGBC die middag organiseerde. Voor de DGBC was de sessie de bevestiging van de noodzaak van een Deltaplan en de kracht die DGBC heeft om grote partijen te mobiliseren.

Lees voor meer informatie het complete verslag van de break-out sessie met de input van de aanwezigen.

September – december 2016 – Draagvlak bij branches

Verschillende branches ondersteunen het idee om samen te werken aan de ontwikkeling en de uitvoering van het Deltaplan Duurzame Renovatie. DGBC heeft onder meer overleg gehad met UNETO-VNI, IVBN, RVO, G4 Gemeenten/VNG, EIB, Stroomversnelling en de Provincies Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland.

Oktober 2016 – Draagvlak bij borgingscommissie Energieakkoord

In het Energieakkoord zijn in 2015 doelstellingen voor de gebouwde omgeving afgesproken. Deelprojecten zijn volgens de resultaatsmonitor gestart, alleen zorgt deze aanlooptijd er voor dat besparingen achterblijven om voor 2020 op koers te blijven. Binnen het Energieakkoord is de vraag naar concrete, harde besparingen. Om meer uitleg te geven over de doelen van het Deltaplan Duurzame Renovatie ging DGBC het gesprek aan met Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie Energie. Hij ziet toe of de doelen uit het Energieakkoord worden behaald. Nijpels gaf aan enthousiast te zijn over de plannen van DGBC.

September 2016 – Lancering Dutch Green Building Scan

Dutch Green Building Council doet er alles aan verduurzaming van de gebouwde omgeving te versnellen. Tools die het laagdrempelig maken met duurzaamheid aan de slag te gaan, helpen daarbij. Tijdens de Dutch Green Building Week werd de Dutch Green Building Scan gelanceerd. Dit is een tool die binnen tien minuten inzicht geeft in de duurzaamheidsprestaties van een gebouw. Een week na de lancering was de Dutch Green Building Scan al door meer dan 200 participanten ingevuld.

September 2016 – Lancering Deltaplan

Om de markt op de hoogte te brengen van de plannen van DGBC om een Deltaplan Duurzame Renovatie te ontwikkelen, schreef DGBC een publicatie onder de noemer ‘Route 15.000’. Deze titel geeft meteen de ambitie weer die wordt nagestreefd: minimaal 15.000 utiliteitsgebouwen per jaar grondig en duurzaam renoveren. In de publicatie werden ook de eerste contouren van het proces beschreven. De publicatie is verzonden naar de achterban van Dutch Green Building Council. 

Publicatie opvragen? Mail: secretariaat@dgbc.nl

September 2016 - Dutch Green Building Week

Ieder jaar organiseert de DGBC de Dutch Green Building Week. Afgelopen jaar vonden tijdens de meer dan 70 evenementen plaats die in het teken stonden van duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Ook werd het DGBC Congres Impact georganiseerd. In de Jaarbeurs in Utrecht kregen de meer dan 400 bezoekers een inspirerend programma voorgeschoteld. Ook werd het Deltaplan Duurzame Renovatie aan de achterban gepresenteerd. Uit een online live enquête  bleek dat 85% van de aanwezigen de noodzaak van een dergelijk plan onderschreef.

 Meer informatie: www.dgbw.nl

Lees ook het verslag van het congres.

September 2016 – Lancering Dutch Green Building Scan

Dutch Green Building Council doet er alles aan verduurzaming van de gebouwde omgeving te versnellen. Tools die het laagdrempelig maken met duurzaamheid aan de slag te gaan, helpen daarbij. Tijdens de Dutch Green Building Week werd de Dutch Green Building Scan gelanceerd. Dit is een tool die binnen tien minuten inzicht geeft in de duurzaamheidsprestaties van een gebouw. Een week na de lancering was de Dutch Green Building Scan al door meer dan 200 participanten ingevuld.

Meer informatie: www.dutchgreenbuildingscan.nl

Maart 2016 – Incentives en barrières verduurzamen bestaand vastgoed

Met kwalitatieve interviews, een survey en een Round Table deed Dutch Green Building Council in samenwerking met GRESB een eerste verkenning naar de incentives en barrières die er bestaan bij het verduurzamen van bestaand vastgoed. Beleggers, financiers en verzekeraars, ontwikkelaars en bouwers, eindgebruikers, eigenaren, overheden en gemeenten en kennispartners en adviseurs deelden hun kennis en ervaringen voor deze inventarisatie.

De belangrijkste conclusies waren:

 • Intrinsieke motivatie is de belangrijkste motivatie om te verduurzamen
 • Eigenaren en eindgebruikers zijn leidend
 • Energie is het belangrijkste verduurzamingsonderwerp
 • Financiële middelen en medewerking zijn de grootste belemmeringen

De motivatie, belemmeringen en succesfactoren en noodzakelijke ketenpartners zijn ook per stakeholder in beeld gebracht. Een overzicht:

Beleggers

Beleggers geven als grootste motivatie aan dat duurzaamheid beter is voor de verhuurbaarheid van panden, ook voor bestaande gebouwen. Als belemmering zien zij dat taxateurs niet hard genoeg afwaarderen. Om verduurzaming te versnellen zou de belegger meer inzicht moeten krijgen in de meerjarenonderhoudsplannen en het energieverbruik van de huurder. Essentieel is een wetgever die handhaaft, zo geven beleggers aan.

Ontwikkelaars

Grootste motivatie voor ontwikkelaars is het geloof in duurzaamheid. Als je erin geloven, dan lukt het financieel ook. Een groot obstakel is de traditionele verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Als iedereen in de keten zich zowel als opdrachtgever als -nemer gedraagt en realiseert dat hij de keten kan veranderen, zou dat helpen. Ontwikkelaars hebben wel een belegger nodig die duurzaamheid belangrijk vindt.

Eigenaren

Eigenaren weten waar het over gaat en kunnen de eerste stap zetten. Dat is een pré. Echter, vaak werkt de lengte van een huurcontract niet mee; de investering moet altijd binnen die tijd zijn terugverdiend. Als belangrijke succesfactor noemen de eigenaren dat zij praktische en gemakkelijk uitvoerbare maatregelen gewoon moeten doorvoeren. Essentieel is een huurder die wil verduurzamen.

Eindgebruiker

De motivatie van eindgebruikers is dat zij in de nieuwe economie een belangrijke speler willen zijn. Als belemmering voor verduurzaming noemen zij de grote kloof tussen ceo en duurzaamheidsafdeling. Een succesfactor is als er op natuurlijke vervangingsmomenten duurzaamheidsmaatregelen worden genomen. Er moeten dan wel medewerkers binnen de organisatie zijn die het vuurtje aanwakkeren.

Financiers

Financiers zijn verantwoordelijk voor de hele keten en hebben zodoende veel impact. Echter, het is nog niet de core-business van financiers om duurzaamheid te verkopen. Een doorbraak zou ontstaan als financiers liever groen vastgoed financieren en beleggers kansen geven om te verduurzamen. Financiers geven wel aan dat klanten uiteindelijk wel bereid moeten zijn om duurzamer te worden.

Overheden

Er zijn veel gemeenten in Nederland die ambities hebben om de klimaatdoelstellingen te halen. Overheden geven wel aan dat de bouwkolom te versnipperd is. Zij zijn kansen in slimme ketencombinaties zoals ontwikkelaars die zelf financieren of beleggers die exploiteren. Een belangrijke sleutelspeler is de facility manager die zijn rol serieus neemt.

Leveranciers en adviseurs

Leveranciers en adviseurs gaan aan de slag met verduurzaming vanuit wetgeving of omdat de klant dit wil. Als grootste belemmering zien zij het gevaar dat als één partij niet meewerkt dit effect heeft op de gehele keten. Wanneer meer wordt gedacht in concepten en systemen en niet meer in losse producten, zou dit de verduurzaming kunnen versnellen. Helemaal als huurders gaan beseffen dat een gezond en duurzaam gebouw impact heeft op het bedrijfsresultaat.

Publicatie opvragen? Mail: secretariaat@dgbc.nl

December 2015 – Klimaatakkoord Parijs

In Parijs werd het klimaatakkoord ondertekend. Alle wereldleiders spraken af dat de aarde niet meer dan 2 graden mag opwarmen ten opzichte van de pre-industriële tijd en om er naar te streven om de opwarming beperkt te houden tot 1,5 graad.

Lees de publicaties van DGBC over het Deltaplan Duurzame Renovatie:

Stap 1 - Deltaplan Duurzame Renovatie 

Stap 2 - Deltaplan Duurzame Renovatie - Meters Maken

Welke stappen worden genomen voor de implementatie van het Deltaplan Duurzame Renovatie?

Draagvlak en planning

Draagvlak creëren bij de belangrijkste stakeholders van DGBC; participanten, bestuur, samenwerkingsorganisaties en lopende initiatieven. Daarnaast worden de planning en het governance-model verder ontwikkeld.

Opgave CO2-reductie per gebouwfunctie berekenen

De verbruikscijfers in Nederland per sector berekenen en vaststellen van het potentieel. Dit gebeurt in samenwerking met partijen zoals EIB Amsterdam, ECN, CE Delft en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Bestaande overheidsdoelstellingen, beleid en voorgenomen investeringen worden hierin meegenomen.

Presentatie plan van aanpak Deltaplan Duurzame Renovatie

Het plan van aanpak voor het Deltaplan Duurzame Renovatie wordt gepresenteerd aan partijen als VNG, RVO, ECN,VNO-NCW, Energieakkoord en aan participanten. Dat gebeurt tijdens het Green Leadership Summit op 29 november. Ook zijn de eerste contouren van de rolverdeling duidelijk.

Rollen en taken beleggen en implementatie Deltaplan Duurzame Renovatie

In het Deltaplan Duurzame Renovatie zijn de rollen en taken van alle betrokken partijen beschreven en zijn de (jaarlijkse) doelen per sector duidelijk. Deze doelen worden gemonitord. Ook is de aanjagende en faciliterende rol van DGBC helder. Er is een projectmanager aangesteld, een projectgroep geformeerd en een stuurgroep samengesteld.

 

Al veel marktpartijen willen meters maken en hun bijdrage leveren aan het Deltaplan Duurzame Renovatie. Bijvoorbeeld:

“Beweging aanjagen door Nederlandse en internationale voorbeelden in te zetten.” (Coen van Oostrom, OVG)

“Het klanten verduurzaming zo gemakkelijk en aantrekkelijk mogelijk maken via ons vijf stappenplan.“ (Jos Jonkers, ING Real Estate Finance) 

“In deze versnipperde kantorenmarkt bezitten wij zelf maar 1,5%, maar we gaan alle dilemma’s die hier ontstaan stuk voor stuk oplossen." (Bas van Holten, Merin)

“Ruimte geven aan de koplopers, meer koplopers aantrekken en durven differentiëren in de OZB." (Abdeluheb Choho, Amsterdam) 

Ronald Prins (Rotterdam) “Kennis delen en samen met banken en fondsen schaal creëren, ook met steun van Den Haag." (Ronald Prins, Rotterdam)

“Samenwerken met partijen om duurzaam maatschappelijk vastgoed financierbaar te maken." (Oliver Labe BNG)

“Verantwoordelijkheid nemen door onze eigen portefeuille te verduurzamen." (Erik Steinmaier, ABN AMRO Real Estate Advisory) 

“Schaal creëren, dan schrikt iedereen en komt in beweging.“ (Guido Braam, Circular Valley)

Ook meedoen? Mail naar secretariaat@dgbc.nl