DGBC betrokken bij sectortafel Gebouwde Omgeving Klimaatakkoord

12 april 2018

Het kabinet wil voor de zomer een Klimaatakkoord presenteren voor het terugdringen van de CO2-uitstoot. Afspraken voor maatregelen worden gemaakt aan vijf sectortafels, een daarvan is die voor de gebouwde omgeving.

Het doel van de tafels is om in de zomer van dit jaar een akkoord te hebben over de wijze waarop Nederland de CO2-uitstoot met 49% terugdringt in 2030. De bijeenkomsten zijn het startschot voor de besprekingen met het bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en mede-overheden over het Klimaatakkoord.

Paris proof

DGBC is gevraagd input te leveren aan de sectortafel Gebouwde Omgeving van Diederik Samson. Dit doen we direct, via participanten en in samenwerking met andere organisaties. De afspraken aan de tafel moeten een grote bijdrage leveren aan het ‘Paris Proof’ maken van de gebouwde omgeving. Deze binnen het Deltaplan Duurzame Renovatie gelanceerde methodiek gaat uit van een energieverbruik per vierkante meter per jaar. Inmiddels hebben verschillende werkgroepen binnen het Deltaplan het verbruik per vierkante meter per jaar uitgerekend voor hun gebouwen.

Economische kansen

Binnen het kabinet is het klimaatbeleid een gezamenlijke opgave van de ministeries van EZK, BZK, LNV en I&W. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat verwacht in de zomer een akkoord op hoofdlijnen en nadere uitwerking in de tweede helft van 2018. Hij benadrukt daarbij het belang van een goede samenwerking. “Alle partijen hebben elkaar nodig om deze grote opgave tot een succes te maken. De uitdaging om tot de noodzakelijke broeikasgasreductie te komen is groot, maar biedt tegelijk ook kansen voor versterking van de Nederlandse economie.”

Vijf sectortafels

De bijeenkomsten zijn onderdeel van Het Klimaatberaad dat wordt geleid door Ed Nijpels. Van de sectortafels en bijbehorende werkgroepen wordt verwacht dat ze ook afspraken maken over thema's die belangrijk zijn voor alle sectoren, zoals innovatie, financiering en de arbeidsmarkt. In totaal zijn er vijf sectortafels met ieder een eigen onafhankelijke voorzitter:

Gebouwde omgeving (BZK): Diederik Samsom

Industrie (EZK): Manon Janssen

Elektriciteit (EZK): Kees Vendrik

Landbouw & landgebruik (LNV): Pieter van Geel

Mobiliteit (I&W): Annemieke Nijhof